Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 843/2015 privind verificarea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2014 [notificată cu numărul C(2015) 3593] Număr celex: 32015D0843

În vigoare de la 19.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 51 şi articolul 54 alineatul (5), după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de statele membre, însoţite de informaţiile necesare pentru închiderea conturilor şi de un certificat privind integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor, şi pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agenţiilor de plăţi menţionate la articolul 7 din regulamentul respectiv.

(2) În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, exerciţiul financiar agricol începe la data de 16 octombrie a anului N-1 şi se sfârşeşte la data de 15 octombrie a anului N. La închiderea conturilor pentru exerciţiul financiar 2014, ar trebui să se ţină seama de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2013 şi 15 octombrie 2014, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

(3) Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 prevede că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite acestuia, în conformitate cu decizia privind verificarea conturilor menţionată la articolul 33 alineatul (1) din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea plăţilor lunare pentru exerciţiul financiar în cauză, şi anume 2014, din cheltuielile recunoscute pentru exerciţiul financiar respectiv în conformitate cu articolul 33 alineatul (1). Comisia deduce suma respectivă din plata lunară legată de cheltuielile efectuate în a doua lună care urmează după decizia privind verificarea conturilor sau adaugă suma respectivă la plata menţionată.

(4) Comisia a verificat informaţiile prezentate de statele membre şi le-a comunicat acestora, înainte de 30 aprilie 2015, rezultatele verificărilor sale, însoţite de modificările necesare.

(5) În cazul anumitor agenţii de plăţi, conturile anuale şi documentele însoţitoare permit Comisiei să ia o decizie în ceea ce priveşte integralitatea, exactitatea şi veridicitatea conturilor anuale prezentate.

(6) Informaţiile prezentate de alte agenţii de plăţi necesită investigaţii suplimentare, conturile acestora neputând fi validate prin prezenta decizie.

(7) În conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, decizia de verificare a conturilor ia în considerare eventualele depăşiri de termene intervenite în lunile august, septembrie şi octombrie. Unele dintre cheltuielile declarate de anumite state membre în aceste luni ale anului 2014 au fost efectuate după termenele aplicabile. Prezenta decizie trebuie, aşadar, să stabilească reducerile corespunzătoare.

(8) În conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, Comisia a redus sau a suspendat deja o serie de plăţi lunare la înscrierea în conturi a cheltuielilor pentru exerciţiul financiar 2014, din cauza nerespectării plafoanelor sau a termenelor de plată. La adoptarea prezentei decizii, Comisia ar trebui să ţină seama de sumele reduse sau suspendate, pentru a evita plăţile necorespunzătoare sau neefectuate la timp sau rambursarea unor sume care ar putea face, mai târziu, obiectul unei corecţii financiare. Sumele în cauză pot fi examinate mai detaliat, dacă este cazul, în conformitate cu procedurile de verificare a conformităţii în temeiul articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(9) În temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, 50% din consecinţele financiare ale neregularităţilor vor fi suportate de statul membru în cauză dacă recuperarea nu se produce în termen de patru ani de la data solicitării de recuperare sau în termen de opt ani de la iniţierea unei acţiuni într-o instanţă naţională. Articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede că statele membre trebuie să introducă în conturile anuale sumele pe care urmează să le suporte în temeiul alineatului (2) din articolul menţionat. Normele de aplicare privind obligaţia statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014. Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 stabileşte modelul de tabel pe care statele membre trebuie să îl utilizeze pentru a furniza informaţii cu privire la sumele care urmează a fi recuperate în 2015. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia decide asupra consecinţelor financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregularităţilor mai vechi de patru ani sau, respectiv, de opt ani.

(10) În conformitate cu articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre pot decide să nu iniţieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate şi cele susceptibile a fi suportate totalizează o sumă mai mare decât suma care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedeşte imposibilă din cauza insolvenţei, înregistrate şi recunoscute în temeiul dreptului naţional, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregularitate. Dacă această decizie a fost luată în termen de patru ani de la data solicitării de recuperare sau în termen de opt ani de la iniţierea unei acţiuni într-o instanţă naţională în vederea recuperării, consecinţele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate în proporţie de 100% din bugetul Uniunii. Sumele pentru care un stat membru a decis să nu iniţieze procedurile de recuperare şi motivele acestei decizii trebuie incluse în conturile anuale în conformitate cu articolul 29 litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, menţionat la articolul 102 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Prin urmare, aceste sume nu ar trebui suportate de statele membre respective şi, în consecinţă, sunt suportate din bugetul Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...