Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1079/1990 privind efectuarea recensămîntului populaţiei şi locuinţelor din România

În vigoare de la 16.10.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Pentru cunoaşterea cît mai exactă a numărului şi distribuţiei teritoriale a populaţiei, a structurilor sale demografice şi socio-economice, precum şi a fondului locativ şi condiţiilor de locuit ale populaţiei, în perioada 7-14 ianuarie 1992 se va efectua pe întregul teritoriu al ţării recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din România (numit în continuare recensămînt).

Informaţiile care se înregistrează la recensămînt vor avea drept moment de referinţă ora "0" din noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1992.

Art. 2. -

La recensămînt se înregistrează toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, indiferent dacă la momentul de referinţă al recensămîntului se află pe teritoriul ţării sau se află temporar în străinătate, precum şi persoanele de altă cetăţenie sau fără cetăţenie care au domiciliul în România.

Nu se înregistrează persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale, al organizaţiilor internaţionale, firmelor, companiilor şi organizaţiilor economice, financiare, comerciale şi culturale străine, precum şi persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie aflate temporar pe teritoriul României la data recensămîntului.

Art. 3. -

Recensămîntul locuinţelor se va efectua concomitent cu recensămîntul populaţiei şi va cuprinde clădirile de locuit, precum şi locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate.

Se exceptează clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de către state, firme, companii sau persoane străine.

Art. 4. -

Pentru verificarea calităţii datelor şi informaţiilor înregistrate în formularele de recensămînt, se va efectua o anchetă selectivă de control după încheierea acţiunii de recenzare.

Art. 5. -

În scopul cunoaşterii aprofundate a unor aspecte socio-demografice, cu ocazia recensămîntului vor putea fi efectuate cercetări selective pe eşantioane reprezentative. Caracteristicile ce vor fi înregistrate în chestionarele cercetării vor fi aprobate o dată cu formularele recensămîntului.

Art. 6. -

La recenzarea populaţiei se vor înregistra, pentru fiecare persoană, următoarele caracteristici: numele şi prenumele; situaţia (gradul de rudenie) faţă de capul gospodăriei; sexul; starea civilă; data naşterii; locul naşterii; domiciliul actual şi cel anterior; reşedinţa; anul stabilirii la domiciliul actual; anul căsătoriei (pentru persoanele de sex feminin); numărul de copii născuţi vii (pentru femeile în vîrstă de 15 ani şi peste); cetăţenia; naţionalitatea etnică; limba maternă; religia; studii; ocupaţia; locul de muncă; sectorul socio-economic al locului de muncă; statutul profesional; deficienţe fizice.

Art. 7. -

La recenzarea locuinţelor se vor înregistra următoarele caracteristici:

- pentru clădiri: destinaţia clădirii; anul construirii; materialul de construcţie a pereţilor exteriori; numărul nivelurilor; existenţa garajelor şi capacitatea lor; numărul locuinţelor din clădire;

- pentru locuinţe: tipul locuinţei şi regimul de ocupare; forma de proprietate; nivelul la care se află; sursa de alimentare cu apă; instalaţia de apă caldă; canalizarea; instalaţia electrică; instalaţia de gaze la bucătărie; modul de încălzire; numărul şi suprafaţa camerelor de locuit; felul dependinţelor şi suprafaţa lor; titlul sub care este ocupată locuinţa; numărul gospodăriilor din locuinţă.

Art. 8. -

Înregistrarea informaţiilor prevăzute la art. 6 şi 7 în formularele de recensămînt se face, de regulă, la domiciliul (reşedinţa) persoanelor, de către recenzori, pe baza declaraţiei persoanelor majore şi a consultării buletinelor de identitate, a certificatelor de naştere şi a altor documente legale care atestă corectitudinea datelor înregistrate, astfel:

a) persoanele aflate la domiciliu (reşedinţă) vor fi înregistrate de către recenzorul sectorului în care se află amplasată locuinţa, pe baza declaraţiilor acestora (pentru copii minori şi persoane cu deficienţe, pe baza declaraţiilor celorlalţi membri ai gospodăriei), precum şi a consultării actelor de identitate şi altor documente legale care conţin informaţiile necesare;

b) persoanele absente din gospodărie vor fi înregistrate la domiciliu, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie sau a informaţiilor ce rezultă din evidenţele oficiale existente pe plan local, iar în localitatea unde se află (temporar sau pentru o perioadă mai lungă de 6 luni), potrivit declaraţiei şi documentelor oficiale proprii, de către recenzorul sectorului în care se află;

c) persoanele care, datorită unor situaţii excepţionale, nu au fost recenzate au obligaţia să se prezinte în ultima zi a perioadei de înregistrare la comisia de recensămînt din localitatea în care se află şi unde vor fi recenzate.

Cu excepţia buletinelor de identitate şi a certificatelor de naştere, consultarea altor documente legale se poate face numai cu acordul persoanelor recenzate.

Art. 9. -

Recenzarea persoanelor din unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne se face de către aceste ministere în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi ale normelor specifice elaborate de către acestea şi aprobate de Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Art. 10. -

Recenzarea cetăţenilor români din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale româneşti din străinătate şi a cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate la data recensămîntului se face de către Ministerul Afacerilor Externe, potrivit prevederilor prezentei hotărîri şi ale normelor specifice elaborate de acesta şi aprobate de Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Art. 11. -

Cetăţenii au obligaţia de a furniza recenzorilor informaţii corecte.

Datele şi informaţiile individuale înscrise în formularele de recensămînt sînt strict confidenţiale şi nu pot fi utilizate decît în scopuri statistice.

Art. 12. -

Persoanele care efectuează înregistrarea în formularele de recensămînt (recenzorii), precum şi cele cu sarcini de îndrumare, coordonare şi control, au obligaţia de a respecta întocmai prevederile prezentei hotărîri şi de a asigura păstrarea caracterului confidenţial al datelor declarate de cetăţeni şi înscrise în formularele de recensămînt.

În îndeplinirea sarcinilor ce îi revin pe timpul efectuării recensămîntului, personalul prevăzut la alineatul precedent se bucură de protecţia legii ce se acordă persoanelor care îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

Art. 13. -

Organizarea şi efectuarea recensămîntului se realizează sub conducerea şi controlul Comisiei centrale şi al comisiilor teritoriale pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se va constitui Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.

Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor răspunde de efectuarea în bune condiţii a întregii acţiuni, avînd următoarele atribuţii:

a) aprobă planul general de organizare a recensămîntului, programul şi metodologia de înregistrare, prelucrare a datelor şi publicare a rezultatelor, precum şi programele anchetelor selective;

b) aprobă formularele de înregistrare şi instrucţiunile de completare a acestora;

c) aprobă clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării, prelucrării şi publicării datelor;

d) organizează şi îndrumă operaţiile de delimitare şi măsurare a locuinţelor şi de împărţire a teritoriului localităţilor în sectoare de recensămînt;

e) organizează acţiunile de instruire a întregului personal de recensămînt;

f) organizează acţiunile de popularizare a recensămîntului;

g) stabileşte atribuţiile comisiilor de recensămînt judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale;

h) prezintă guvernului şi publică rezultatele preliminare ale recensămîntului, rezultatele definitive şi detaliate urmînd a fi publicate de Comisia Naţională pentru Statistică.

Art. 14. -

Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a datelor recensămîntului, se organizează, pe lîngă Comisia Naţională pentru Statistică, Direcţia generală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor, cu 40 posturi de specialitate, pe o perioadă de 4 ani, iar la direcţiile judeţene de statistică şi a municipiului Bucureşti se aprobă angajarea, în medie, a cîte 15 persoane, pe o perioadă de doi ani.

Structura organizatorică a direcţiei generale, care va îndeplini funcţia de secretariat tehnic al comisiei centrale, se aprobă de către ministrul de stat pentru calitatea vieţii şi protecţia socială, preşedintele Comisiei centrale pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor. În cadrul numărului de 40 de posturi pot fi angajaţi şi specialişti pensionari cu experienţă în statistică şi recensăminte, care, pe perioada respectivă, îşi păstrează integral dreptul la pensie.

Direcţia generală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor va fi dotată cu un autoturism şi un microbuz pe întreaga perioadă de organizare, efectuare, prelucrare şi publicare a datelor.

Art. 15. -

Pentru pregătirea, organizarea, conducerea şi efectuarea lucrărilor de recensămînt la nivel teritorial, se constituie comisii de recensămînt judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, în componenţa prezentată în anexa nr. 2, care răspund de efectuarea recensămîntului pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.

Atribuţiile comisiilor teritoriale de recensămînt se stabilesc de Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Art. 16. -

Comisiile de recensămînt judeţene, ale municipiilor care au peste 100.000 locuitori şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor avea secretariate tehnice permanente. Componenţa acestor secretariate, atribuţiile lor şi data începerii activităţii vor fi stabilite de Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Art. 17. -

Personalul de recensămînt (recenzori, recenzori şefi şi controlori) va fi recrutat din rîndul personalului didactic, al funcţionarilor, al specialiştilor în economie, informatică şi alte domenii din aparatul primăriilor şi organelor sale specializate, al instituţiilor de stat, altor unităţi economice şi sociale, precum şi din rîndul pensionarilor, studenţilor şi altor persoane cu pregătire corespunzătoare.

Pentru efectuarea în bune condiţii a recensămîntului şi pentru a nu se perturba procesul de învăţămînt, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor vor stabili, de comun acord, perioada vacanţei de iarnă în anul şcolar 1991/1992.

Art. 18. -

Personalul de la art. 17, ca şi specialiştii detaşaţi în secretariatele tehnice vor fi scutiţi de toate sarcinile ce le revin la unităţile unde sînt încadraţi în muncă şi îşi păstrează toate drepturile de care beneficiază la aceste unităţi, pe întreaga perioadă de participare la lucrările de recensămînt stabilită de comisia centrală.

Recenzorii, recenzorii şefi şi controlorii vor primi pentru activitatea depusă, pe lîngă drepturile băneşti ce li se cuvin la locurile de muncă, o indemnizaţie de 1.500 lei, neimpozabilă, ce se acordă o singură dată. Celorlalte categorii de personal antrenate în lucrările de pregătire, efectuare şi prelucrare a datelor recensămîntului li se pot acorda prime în limita fondului alocat prin buget.
Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 772/1991, indemnizația prevăzută în art. 18 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului ~id_link=1375945;nr. 1.079~/1990 pentru recenzori, recenzori șefi și controlori, care participă la recensămîntul populației și locuințelor din luna ianuarie 1992, se majorează de la 1.500 lei net la 3.500 lei brut, sumă ce se acordă o singură dată.

Art. 19. -

Prefecturile şi primăriile municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale vor asigura condiţiile tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a pregătirii, organizării şi efectuării recensămîntului.

În acest scop:

a) constituie şi aprobă prin decizii componenţa nominală a comisiilor teritoriale de recensămînt şi a secretariatelor tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi ale instrucţiunilor Comisiei centrale de recensămînt;

b) asigură spaţiile necesare desfăşurării activităţilor comisiilor de recensămînt şi secretariatelor tehnice, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensămînt, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensămînt;

c) verifică şi actualizează denumirea străzilor şi numerotarea clădirilor;

d) întocmesc listele străzilor, clădirilor, locuinţelor, cu numărul persoanelor existente în locuinţe, precum şi materialele cartografice necesare delimitării unităţilor administrativ-teritoriale şi împărţirii acestora în sectoare şi circumscripţii de recensămînt, la termenele şi în conformitate cu instrucţiunile Comisiei centrale de recensămînt;

e) efectuează, potrivit normelor stabilite de Comisia centrală de recensămînt, împărţirea localităţilor în sectoare şi circumscripţii de recensămînt;

f) efectuează măsurarea suprafeţei clădirilor şi locuinţelor supuse recenzării;

g) organizează recrutarea recenzorilor, a recenzorilor şefi şi a controlorilor şi asigură - din bugetul de recensămînt - transportul şi cazarea acestora la centrele de instruire, precum şi spaţiile necesare acestei activităţi;

h) asigură mijloacele de transport necesare pregătirii şi efectuării recensămîntului, la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensămînt.

Art. 20. -

În scopul stabilirii cu exactitate a numărului populaţiei pe localităţi, în funcţie de domiciliul şi reşedinţa fiecărei persoane la data recensămîntului, Ministerul de Interne va asigura actualizarea cărţilor de imobil, înscrierea operativă în buletinele de identitate a menţiunii de schimbare a domiciliului sau reşedinţei, inclusiv a modificărilor survenite în denumirile de localităţi şi străzi, precum şi în numerotarea clădirilor, astfel încît fiecare persoană să poată fi recenzată corespunzător situaţiei reale de la data recensămîntului.

Art. 21. -

Fondurile necesare pregătirii, organizării şi efectuării recensămîntului, prelucrării datelor şi publicării rezultatelor, anexa nr. 3*), se includ anual în indicatorii economici şi financiari ai Comisiei Naţionale pentru Statistică.

Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale Comisiei Naţionale pentru Statistică, potrivit defalcării din anexa nr. 3 la prezenta hotărîre.

Cheltuielile pe plan local pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 19 lit. b), c), d), e), f) şi h) se suportă din bugetele primăriilor.

Art. 22. -

Ministerul Resurselor şi Industriei va asigura cantităţile de hîrtie, carton, carburanţi, lubrifianţi, precum şi alte mijloace tehnico-materiale necesare efectuării recensămîntului, potrivit anexei nr. 4*).

*) Anexa se comunică unităţilor interesate.

Art. 23. -

Ministerul Culturii va asigura tipărirea la timp şi în condiţii corespunzătoare a întregului material de recensămînt, pe baza graficelor stabilite de Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Art. 24. -

Comisia centrală pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor va organiza acţiunile de popularizare a recensămîntului. Radioteleviziunea şi celelalte mijloace de informare sînt chemate să sprijine aceste acţiuni.

Art. 25. -

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului va asigura, în mod prioritar, transportul materialelor de recensămînt, potrivit graficului stabilit de Comisia centrală de recensămînt. De asemenea, Ministerul Comunicaţiilor va asigura, cu prioritate, servicii poştale şi de telecomunicaţii pentru operaţiunile de recensămînt.

Art. 26. -

Prelucrarea datelor recensămîntului se va efectua de către Comisia Naţională pentru Statistică cu ajutorul echipamentelor de calcul aflate la centrul său de calcul şi la direcţiile judeţene de statistică, precum şi al echipamentelor specializate care urmează a fi primite de organul naţional de statistică pentru efectuarea recensămîntului în cadrul acordului între guvernul român şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie.

Art. 27. -

Publicarea rezultatelor definitive ale recensămîntului se va face de către Comisia Naţională pentru Statistică, pe baza planului şi calendarului, aprobate de Comisia centrală de recensămînt

Art. 28. -

Încălcarea prevederilor prezentei hotărîri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.

Art. 29. -

Constituie contravenţii următoarele fapte - dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni - şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:

a) împiedicarea persoanelor antrenate în acţiunea de recensămînt de a efectua înregistrarea şi controlul datelor ce fac obiectul recensămîntului cu respectarea prevederilor prezentei hotărîri sau a desfăşurării, în orice mod, a lucrărilor recensămîntului;

b) refuzul de a furniza organelor de recensămînt informaţiile prevăzute în formularele de înregistrare, precum şi furnizarea de date eronate;

c) nerespectarea de către personalul însărcinat cu efectuarea recensămîntului a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare a populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni şi înscrise în formularele de recensămînt.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către primar sau de persoane anume împuternicite de Comisia centrală sau de către comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor.

Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

se încarcă...