Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 534/2015 privind raportarea de informaţii financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) Număr celex: 32015R0534

În vigoare de la 31.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5) litera (d) şi articolul 10,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană şi autorităţile naţionale competente şi cu autorităţile naţionale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17), în special articolul 21 alineatul (1), articolul 140 şi articolul 141 alineatul (1),

întrucât:

(1) Instituţiile de credit fac obiectul cerinţelor de raportare periodică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (denumit în continuare "CRR") şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei. Informaţiile raportate sunt colectate de BCE în temeiul Deciziei BCE/2014/29. Prezentul regulament completează Decizia BCE/2014/29 prin detalierea cerinţelor referitoare la raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabileşte cerinţe uniforme pentru toate instituţiile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în legătură cu raportarea în scopuri de supraveghere către autorităţile competente pentru anumite domenii stabilite la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Unul dintre aceste domenii este reprezentat de informaţiile financiare pe bază consolidată. În temeiul articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată este obligatorie pentru instituţiile de credit care îşi elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate adoptate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului. Transmiterea de către autorităţile naţionale competente (ANC) către BCE a informaţiilor financiare în materie de supraveghere obligatorii în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, referitoare atât la entităţile supravegheate semnificative, cât şi la entităţile supravegheate mai puţin semnificative, are loc în prezent în conformitate cu Decizia BCE/2014/29 şi nu ar trebui afectată, întrucât nu face obiectul prezentului regulament.

(3) Exercitarea opţiunii de a solicita instituţiilor de credit să utilizeze standardele internaţionale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu face obiectul prezentului regulament. Având în vedere articolul 150 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), deciziile anterioare ale ANC cu privire la exercitarea sau neexercitarea acestei opţiuni nu ar trebui afectate.

(4) În conformitate cu articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituţiile de credit care aplică standardele internaţionale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie a autorităţii competente de a extinde această raportare. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerinţa de transmitere de informaţii financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5) În conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituţiile de credit care aplică anumite cadre contabile naţionale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului, raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie anterioară a autorităţii competente de extindere a acestei raportări. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerinţa de transmitere de informaţii financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică anumite cadre contabile naţionale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE. Autoritatea Bancară Europeană a fost consultată în conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 575/2013.

(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabileşte cerinţe uniforme pentru raportarea în scopuri de supraveghere cu privire la domeniile care fac obiectul acestuia. În conformitate cu articolul 99 alineatele (5) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 acoperă numai informaţiile financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată. Raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală nu face obiectul acestuia; prin urmare, autorităţile competente pot impune cerinţe referitoare la raportarea informaţiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală. Având în vedere necesitatea de a avea informaţii financiare comparabile pentru entităţile supravegheate semnificative şi mai puţin semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informaţiile financiare în materie de supraveghere care ar trebui raportate ANC de entităţile supravegheate semnificative şi mai puţin semnificative pe bază individuală. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informaţii BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7) În conformitate cu articolul 40 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, autorităţile competente ale statelor membre gazdă pot solicita tuturor instituţiile de credit care au sucursale pe teritoriile lor să le transmită rapoarte periodice cu privire la activitatea acestora din statele membre gazdă respective. În conformitate cu articolul 2 alineatul (20) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sucursalele înfiinţate într-un stat membru participant de o instituţie de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant sunt entităţi supravegheate. Având în vedere necesitatea de a avea informaţii financiare comparabile pentru entităţile supravegheate semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informaţiile care ar trebui raportate ANC de sucursalele înfiinţate într-un stat membru participant de către o instituţie de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informaţii BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8) Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE are prerogative de supraveghere în ceea ce priveşte instituţii de credit, societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte sau sucursale ale instituţiilor de credit cu sediul în state membre neparticipante înfiinţate în statele membre participante. Prin urmare, sucursalele înfiinţate într-un stat membru participant de o instituţie de credit dintr-o ţară terţă nu fac obiectul atribuţiilor de supraveghere conferite BCE. În consecinţă, aceste sucursale nu ar trebui să facă obiectul cerinţelor de raportare din prezentul regulament. În plus, sucursalele înfiinţate într-un stat membru participant de către o instituţie de credit din alt stat membru participant ar trebui excluse de la aceste cerinţe de raportare, deoarece acestea sunt destinate a se aplica la nivelul entităţii supravegheate care a înfiinţat sucursala.

(9) Cerinţele stabilite în prezentul regulament cu privire la entităţile supravegheate semnificative şi mai puţin semnificative, inclusiv sucursalele înfiinţate într-un stat membru participant de o instituţie de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, ar trebui să urmărească să asigure că aceste entităţi supravegheate raportează ANC un set minim comun de informaţii, nu să impună cerinţe de raportare uniforme. Poate fi oportun ca ANC să colecteze informaţiile minime necesare ca parte a unui cadru de raportare mai larg pe care acestea îl instituie în conformitate cu legislaţia naţională sau a Uniunii relevantă şi care, de asemenea, serveşte altor scopuri decât de supraveghere, precum scopurile statistice.

(10) Pentru exercitarea atribuţiilor BCE, este necesar să se primească informaţii financiare de la grupurile supravegheate mai puţin semnificative, altele decât cele care îşi elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească informaţiile financiare în materie de supraveghere care trebuie raportate ANC de aceste grupuri. În special, ar trebui specificate formatele, frecvenţele, datele de referinţă şi perioadele de transmitere şi termenele de transmitere a informaţiilor în cauză. Aceste cerinţe ar trebui să urmărească să asigure că aceste grupuri supravegheate raportează ANC un set minim comun de informaţii, nu să impună cerinţe de raportare uniforme.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...