Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 811/2015 privind accesul public la documentele Băncii Centrale Europene aflate în posesia autorităţilor naţionale competente (BCE/2015/16) Număr celex: 32015D0016(01)

În vigoare de la 23.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (7),

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere şi în consultare cu autorităţile naţionale competente,

întrucât:

(1) Regimul accesului public la documentele Băncii Centrale Europene (BCE) este stabilit prin Decizia BCE/2004/3.

(2) Documentele BCE se pot afla în posesia autorităţilor naţionale competente ca urmare a obligaţiilor acestora de a asista BCE, de a coopera cu bună credinţă şi de a face schimb de informaţii cu BCE în baza Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere conferite BCE şi funcţionarea efectivă a Mecanismului unic de supraveghere pot fi îngreunate dacă BCE nu este consultată cu privire la sfera de acoperire a accesului care poate fi acordat cu privire la documentele BCE aflate în posesia autorităţilor naţionale competente sau dacă, în mod alternativ, solicitările de acces la astfel de documente nu sunt transmise BCE. Prin urmare, solicitările de acces la astfel de documente ar trebui transmise BCE sau BCE ar trebui consultată înainte de adoptarea unei decizii cu privire la divulgare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii:

1. "document" şi "document BCE" înseamnă orice conţinut, indiferent de suport (scris pe hârtie, stocat în format electronic sau sub formă de înregistrare audio, vizuală sau audiovizuală) elaborat sau deţinut de BCE şi care se referă la politicile, activităţile sau deciziile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

2. "autoritate naţională competentă" (ANC) are sensul stabilit la articolul 2 punctul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Acesta nu aduce atingere mecanismelor existente în temeiul legislaţiei naţionale care alocă anumite atribuţii de supraveghere unei bănci centrale naţionale (BCN) care nu este desemnată drept ANC. În ceea ce priveşte astfel de mecanisme, o trimitere la o ANC din prezenta decizie se referă şi la BCN în ceea ce priveşte atribuţiile de supraveghere alocate acesteia prin legislaţia naţională.

Articolul 2 Documente aflate în posesia ANC

Atunci când o ANC primeşte o solicitare privind un document aflat în posesia sa, aceasta consultă BCE cu privire la sfera de aplicare a accesului care urmează a fi acordat, înainte de a adopta o decizie cu privire la divulgare, cu excepţia cazului în care este clar că documentul trebuie sau nu trebuie să fie divulgat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...