Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 757/2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0757

În vigoare de la 19.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 5 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care solicită tuturor sectoarelor economice, inclusiv sectorului transportului maritim internaţional, să contribuie la realizarea unor reduceri de emisii, prevede că, în cazul în care, până la 31 decembrie 2011 nu este aprobat de către statele membre în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) sau de către Comunitate în cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice niciun acord internaţional care să includă emisiile provenite din transportul maritim internaţional printre obiectivele de reducere a emisiilor, Comisia ar trebui să înainteze o propunere care să intre în vigoare până în 2013 privind includerea emisiilor generate de transportul maritim internaţional în cadrul angajamentului Comunităţii de reducere a emisiilor. O asemenea propunere ar trebui să reducă orice impact negativ asupra competitivităţii Comunităţii, luând în considerare eventualele beneficii pentru mediu.

(2) Transportul maritim are un impact asupra climei la nivel global şi asupra calităţii aerului ca rezultat al emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi al altor emisii pe care le generează, cum sunt emisiile de oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOx), metan (CH4), particule în suspensie (PS) şi negru de fum (BC).

(3) Transportul maritim internaţional rămâne singurul mijloc de transport care nu este inclus în angajamentele Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit evaluării de impact care însoţeşte prezenta propunere de regulament, emisiile de CO2 generate de transportul maritim internaţional care au legătură cu Uniunea au crescut cu 48% în perioada 1990-2007.

(4) Având în vedere faptul că se îmbunătăţesc cu rapiditate cunoştinţele ştiinţifice cu privire la impactul pe care emisiile generate de transportul maritim, altele decât cele de CO2, le au asupra climei globale, ar trebui ca, în contextul prezentului regulament, să se efectueze periodic o evaluare actualizată a impactului respectiv. Pe baza evaluărilor sale, Comisia ar trebui să analizeze implicaţiile asupra politicilor şi măsurilor, în vederea reducerii emisiilor respective.

(5) Rezoluţia Parlamentului European din 5 februarie 2014 referitoare la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei şi al energiei a invitat Comisia şi statele membre să stabilească pentru anul 2030 un obiectiv obligatoriu pentru Uniune de reducere a emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puţin 40% în comparaţie cu nivelurile din anul 1990. Parlamentul European a subliniat, de asemenea, că toate sectoarele economiei ar trebui să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru ca Uniunea să poată contribui în mod echitabil la eforturile globale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...