Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 755/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite ţări terţe (reformare) Număr celex: 32015R0755

În vigoare de la 08.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 11 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanţial(3). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(3) A se vedea anexa III.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) O uniformizare a regimului importurilor ar trebui să se realizeze prin prevederea, în măsura posibilului, a unor dispoziţii care, ţinând seama de caracteristicile regimurilor economice ale ţărilor terţe respective, sunt cât se poate de apropiate de dispoziţiile similare celor adoptate în cadrul regimului comun aplicabil altor ţări terţe.

(4) Regimul comun aplicabil importurilor se aplică şi produselor de cărbune şi oţel, fără a aduce atingere eventualelor măsuri de punere în aplicare a unui acord care se referă în mod specific la aceste produse.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...