Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 760/2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0760

În vigoare de la 19.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 10 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

întrucât:

(1) Finanţarea pe termen lung reprezintă un important instrument propice pentru înscrierea economiei europene pe calea creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, conform Strategiei Europa 2020, pentru o mai bună competitivitate şi ocupare a forţei de muncă şi pentru construirea economiei de mâine în aşa fel încât să fie mai puţin predispusă la riscuri sistemice şi să fie mai rezistentă. Fondurile europene de investiţii pe termen lung (ELTIF) oferă finanţare de lungă durată unei game diverse de proiecte de infrastructură, unor societăţi neadmise la tranzacţionare sau întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) admise la tranzacţionare care emit instrumente de capitaluri proprii şi de datorie pentru care nu există un cumpărător uşor de identificat. Prin faptul că acordă finanţare unor astfel de proiecte, ELTIF contribuie la finanţarea economiei reale şi la realizarea politicilor Uniunii.

(2) În ceea ce priveşte cererea, ELTIF pot oferi un flux constant de venituri administratorilor de pensii, societăţilor de asigurări, fundaţiilor, autorităţilor locale şi altor entităţi care se confruntă cu obligaţii regulate şi repetate şi care urmăresc obţinerea unui randament pe termen lung în cadrul unor structuri bine reglementate. Deşi oferă mai puţină lichiditate decât investiţiile în valori mobiliare, ELTIF pot asigura un flux constant de venituri investitorilor individuali care se bazează pe fluxul de numerar regulat pe care îl poate produce un ELTIF. Totodată, ELTIF pot oferi investitorilor care nu beneficiază de un flux constant de venituri oportunităţi adecvate pentru aprecierea capitalului în timp.

(3) Este posibil ca finanţarea să fie insuficientă pentru proiecte cum ar fi infrastructura de transport, producerea sau distribuţia de energie durabilă, infrastructura socială (locuinţe sau spitale), introducerea de noi tehnologii şi sisteme care reduc utilizarea de resurse şi de energie sau dezvoltarea în continuare a IMM-urilor. După cum a arătat criza financiară, completarea finanţării bancare cu o varietate mai largă de surse de finanţare ce mobilizează mai bine pieţele de capital ar putea contribui la rezolvarea deficitelor de finanţare. ELTIF pot îndeplini un rol esenţial în acest sens şi pot mobiliza capital atrăgând investitori din ţări terţe.

(4) Scopul principal al prezentului regulament este impulsionarea investiţiilor europene pe termen lung în economia reală. Investiţiile pe termen lung în proiecte, întreprinderi şi infrastructură în ţări terţe pot, de asemenea, atrage capital pentru ELTIF, aducând astfel beneficii economiei europene. De aceea, astfel de investiţii nu ar trebui împiedicate.

(5) În absenţa unui regulament care să stabilească norme privind ELTIF, la nivel naţional ar putea fi adoptate măsuri divergente, care sunt susceptibile să provoace denaturări ale concurenţei cauzate de diferenţele dintre măsurile de protecţie a investiţiilor. Cerinţele naţionale divergente în materie de structură a portofoliului, diversificare şi active eligibile, în special investiţiile în mărfuri, creează obstacole în calea distribuirii transfrontaliere a fondurilor de investiţii care se concentrează pe întreprinderi neadmise la tranzacţionare şi active reale deoarece investitorii nu pot compara cu uşurinţă diferitele propuneri de investiţii care le sunt oferite. Cerinţele naţionale divergente conduc, de asemenea, la crearea unor niveluri diferite de protecţie a investitorilor. Mai mult decât atât, existenţa unor cerinţe naţionale divergente referitoare la tehnicile de investiţii, cum ar fi nivelurile autorizate de contractare de credite, utilizarea de instrumente financiare derivate, normele aplicabile vânzării în lipsă sau tranzacţiilor de finanţare cu titluri de valoare generează discrepanţe în ceea ce priveşte nivelul de protecţie a investitorilor. În plus, cerinţele naţionale divergente privind răscumpărarea sau perioadele de deţinere împiedică vânzarea transfrontalieră a fondurilor care investesc în active neadmise la tranzacţionare. Agravând insecuritatea juridică, aceste divergenţe pot submina încrederea investitorilor în momentul analizării investiţiilor în astfel de fonduri şi pot reduce posibilităţile de care investitorii dispun pentru a alege în mod eficace între diferite oportunităţi de investiţii pe termen lung. În consecinţă, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, astfel cum este interpretat în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(6) Sunt necesare norme uniforme pentru a se asigura că ELTIF prezintă un profil de produs coerent şi stabil în întreaga Uniune. Mai precis, pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne şi un nivel înalt de protecţie a investitorilor, este necesar să se stabilească norme uniforme privind funcţionarea ELTIF, în special privind structura portofoliului acestora şi instrumentele de investiţii pe care sunt autorizate să le utilizeze pentru a obţine expunere la active pe termen lung, precum instrumente de capitaluri proprii sau de datorie emise de IMM-uri admise la tranzacţionare şi întreprinderi neadmise la tranzacţionare, precum şi la active reale. De asemenea, sunt necesare norme uniforme privind portofoliul unui ELTIF pentru a se asigura că ELTIF care au ca obiectiv generarea unui venit regulat menţin un portofoliu diversificat de active de investiţii adecvate pentru menţinerea unui flux de numerar regulat. ELTIF reprezintă un prim pas pe calea creării unei pieţe interne integrate pentru mobilizarea de capital ce poate fi canalizat către investiţii pe termen lung în economia europeană. Buna funcţionare a pieţei interne pentru investiţii pe termen lung obligă Comisia să analizeze în continuare posibilele obstacole care ar putea împiedica mobilizarea de capital pe termen lung la nivel transfrontalier, inclusiv obstacolele generate de modul în care aceste investiţii sunt tratate din punct de vedere fiscal.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...