Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentulnr. 751/2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0751

În vigoare de la 08.06.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 10 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

întrucât:

(1) Fragmentarea pieţei interne aduce atingere competitivităţii, creşterii economice şi creării de locuri de muncă în Uniune. Eliminarea obstacolelor directe şi indirecte din calea bunei funcţionări şi a finalizării unei pieţe integrate a plăţilor electronice, fără a se face distincţie între plăţile naţionale şi cele transfrontaliere, este necesară pentru buna funcţionare a pieţei interne.

(2) Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(2) a oferit temeiul juridic pentru crearea unei pieţe interne a plăţilor la nivelul întregii Uniuni, deoarece a facilitat în mod substanţial activitatea prestatorilor de servicii de plată, creând norme uniforme în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de plată.

(2) Directiva a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE.

(3) Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului a stabilit principiul conform căruia comisioanele achitate de utilizatori pentru o plată transfrontalieră în euro sunt identice cu cele pentru o plată similară în interiorul unui stat membru, inclusiv pentru tranzacţiile de plată cu cardul care fac obiectul prezentului regulament.

(4) Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului a stabilit normele privind operaţiunile de transfer credit şi de debitare directă în euro pe piaţa internă, dar a exclus din domeniul său de aplicare tranzacţiile de plată cu cardul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...