Back

Consiliul Europei

Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră din 05.05.1989 *)

În vigoare de la 14.03.2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi în scopul salvgardării şi promovării idealurilor şi principiilor ce reprezintă patrimoniul lor comun,

considerând că demnitatea şi valoarea egală a fiecărei fiinţe umane constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că libertatea de expresie şi de informare, aşa cum este garantată de art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, constituie unul dintre principiile esenţiale ale unei societăţi democratice şi una dintre condiţiile de bază pentru dezvoltarea sa şi a fiecărei fiinţe umane,

reafirmând ataşamentul lor la principiile privind libera circulaţie a informaţiei şi a ideilor şi independenţa radiodifuzorilor, care constituie o bază indispensabilă a politicii lor în materie de radiodifuziune,

afirmând importanţa radiodifuziunii pentru dezvoltarea culturii şi pentru libera formare a opiniilor în condiţii ce permit salvgardarea pluralismului şi a egalităţii şanselor pentru toate grupurile şi partidele politice democratice,

convinse că dezvoltarea continuă a tehnologiei informaţiei şi a comunicării trebuie să servească promovării dreptului de a exprima, de a căuta, de a primi şi de a comunica informaţii şi idei, indiferent de graniţe şi oricare ar fi sursa lor,

din dorinţa de a oferi publicului o mai mare posibilitate de alegere a serviciilor de programe, care să permită valorificarea patrimoniului şi dezvoltarea creaţiei audiovizuale în Europa, şi fiind decise să atingă acest obiectiv cultural prin eforturi dedicate creşterii producţiei şi a circulaţiei programelor de înaltă calitate, răspunzând astfel aşteptării publicului în domeniile politic, educaţional şi cultural,

recunoscând necesitatea de a se consolida cadrul general al reglementărilor comune,

ţinând cont de Rezoluţia nr. 2 şi de Declaraţia primei Conferinţe ministeriale europene asupra politicilor de comunicaţii de masă,

din dorinţa de a dezvolta principiile recunoscute în recomandările existente ale Consiliului Europei privind principiile legate de publicitatea realizată prin televiziune, de egalitatea dintre femei şi bărbaţi în cadrul mijloacelor de comunicare în masă, de utilizarea capacităţii de satelit pentru televiziunea şi radiodifuziunea sonoră şi de promovarea producţiei audiovizuale în Europa,

au convenit asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiect şi scop

Prezenta convenţie priveşte serviciile de programe care sunt încorporate în transmisii. Scopul său este de a facilita transmiterea transfrontieră şi retransmiterea serviciilor de programe de televiziune între părţi.

ARTICOLUL 2 Expresii utilizate

În sensul prezentei convenţii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) transmitere desemnează emiterea iniţială prin emiţător terestru, prin cablu sau prin orice tip de satelit, în formă codificată sau nu, a serviciilor de programe de televiziune destinate a fi recepţionate de public în general. Nu sunt incluse serviciile de comunicare care funcţionează pe bază de apel individual;

b) retransmitere desemnează captarea şi transmiterea simultană, indiferent de mijloacele tehnice utilizate, integral şi fără nici o modificare, a serviciilor de programe de televiziune sau a unor părţi importante din aceste servicii, transmise de către radiodifuzori şi destinate receptării de către public în general;

c) radiodifuzor desemnează persoana fizică sau juridică care are responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe de televiziune destinate a fi recepţionate de către public în general şi pe care le transmite direct sau printr-un terţ, în integralitatea lor şi fără nici o modificare;
Modificări (1)

d) serviciu de programe desemnează ansamblul elementelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifuzor, în sensul paragrafului precedent;

e) opere audiovizuale europene desemnează operele de creaţie a căror producţie sau coproducţie este controlată de persoane fizice ori juridice europene;

f) publicitate desemnează orice anunţ public difuzat contra unei remuneraţii sau în schimbul unor beneficii similare ori în scopuri de autopromovare, cu scopul de a stimula vânzarea, cumpărarea sau închirierea unui produs ori a unui serviciu, de a promova o cauză sau o idee ori de a produce orice alt efect dorit de către cel care face anunţul sau de către radiodifuzorul însuşi;
Modificări (1)

g) teleshopping desemnează difuzarea de oferte directe către public, în vederea furnizării, contra cost, de bunuri sau servicii, incluzând bunuri imobile, drepturi şi obligaţii;

h) sponsorizare desemnează participarea unei persoane fizice sau juridice, care nu este angajată în activităţi de radiodifuzare ori de producţie a operelor audiovizuale, la finanţarea directă sau indirectă a unei emisiuni, în scopul de a-şi promova numele, marca ori imaginea.
Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

Prezenta convenţie se va aplica oricărui serviciu de programe care este transmis sau retransmis de către organisme ori prin mijloace tehnice aflate în jurisdicţia uneia dintre părţi, prin cablu, prin emiţător terestru sau prin satelit şi care poate fi recepţionat, direct ori indirect, în una sau în mai multe alte părţi.

ARTICOLUL 4 Libertatea de recepţie şi de retransmisie

Părţile vor asigura libertatea de expresie şi de informare conform art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Părţile vor garanta libertatea de recepţie şi nu se vor opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe care se conformează dispoziţiilor prezentei convenţii.

ARTICOLUL 5 Obligaţiile părţii transmiţătoare Modificări (1)

1. Fiecare parte transmiţătoare se va asigura că toate serviciile de programe transmise de un radiodifuzor ce ţine de competenţa sa sunt conforme cu dispoziţiile prezentei convenţii.

2. În scopul prezentei convenţii, se află în jurisdicţia unei părţi radiodifuzorul:

- care se consideră că este stabilit în acea parte în conformitate cu paragraful 3;

- căruia i se aplică paragraful 4.

3. În scopul prezentei convenţii, se consideră că un radiodifuzor este stabilit într-o parte transmiţătoare în următoarele cazuri:

a) radiodifuzorul îşi are sediul social efectiv în acea parte şi deciziile privind programarea sunt luate în acea parte;

b) dacă un transmiţător îşi are sediul social efectiv într-o parte, dar deciziile cu privire la programare sunt luate în altă parte, se va considera că este stabilit în partea unde activează o parte importantă a forţei de muncă implicate în activităţile de radiodifuziune televizată; dacă o parte importantă a forţei de muncă implicate în activităţile de radiodifuziune televizată operează în fiecare dintre aceste părţi, se va considera că radiodifuzorul este stabilit în partea unde îşi are sediul social efectiv; dacă o parte importantă a forţei de muncă implicate în activităţile de radiodifuziune televizată nu operează în nici una dintre aceste părţi, se va considera că radiodifuzorul este stabilit în partea unde a început să transmită pentru prima oară, în conformitate cu sistemul legal al acelei părţi, cu condiţia de a menţine o legătură economică stabilă şi efectivă cu acea parte;

c) dacă un transmiţător îşi are sediul social efectiv într-o parte, dar deciziile în materie de programare se iau într-un stat care nu este parte la prezenta convenţie sau invers, se va considera că acest radiodifuzor este stabilit în partea respectivă, dacă o parte importantă a forţei de muncă implicate în activităţile de radiodifuziune televizată activează în acea parte;

d) dacă un radiodifuzor este considerat ca fiind stabilit într-un stat membru al Comunităţii Europene, în aplicarea criteriilor prevăzute la paragraful 3 al art. 2 din Directiva 97/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 iunie 1997 care modifică Directiva 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziţii legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre referitoare la exercitarea activităţilor de radiodifuziune televizată, acel radiodifuzor se va considera, de asemenea, că, în scopurile prezentei convenţii, este stabilit în acel stat.

4. Un transmiţător căruia nu i se aplică prevederile paragrafului 3 se consideră că ţine de competenţa unei părţi transmiţătoare în următoarele cazuri:

a) dacă foloseşte o frecvenţă acordată de acea parte;

b) dacă, deşi nu foloseşte o frecvenţă acordată de o parte, foloseşte în schimb o capacitate de satelit aflată sub jurisdicţia acelei părţi;

c) dacă, deşi nu foloseşte nici o frecvenţă acordată de o parte şi nici o capacitate de satelit aflată sub jurisdicţia unei părţi, foloseşte în schimb o legătură ascendentă către un satelit, situată în acea parte.

5. În cazul în care, prin aplicarea paragrafului 4, partea transmiţătoare nu poate fi identificată, Comitetul permanent va examina această chestiune în conformitate cu art. 21 paragraful 1 lit. a) din prezenta convenţie, în scopul de a desemna această parte.

6. Prezenta convenţie nu se aplică emisiunilor televizate destinate exclusiv receptării în state care nu sunt parte la prezenta convenţie şi care nu sunt receptate direct sau indirect de public în una sau mai multe părţi.

ARTICOLUL 6 Transparenţa

1. Responsabilităţile radiodifuzorului vor fi specificate într-un mod clar şi suficient în autorizaţia eliberată de autoritatea competentă a fiecărei părţi, în contractul încheiat cu aceasta sau prin orice altă măsură juridică.

2. Informaţiile privind radiodifuzorul vor fi furnizate la cerere de către autoritatea competentă a părţii transmiţătoare. Astfel de informaţii vor cuprinde cel puţin numele sau denumirea, sediul şi statutul juridic ale radiodifuzorului, numele reprezentantului său legal, structura capitalului, natura, obiectul şi modul de finanţare a serviciului de programe pe care radiodifuzorul îl furnizează sau intenţionează să îl furnizeze.

CAPITOLUL II Dispoziţii cu privire la programare

ARTICOLUL 7 Responsabilităţile radiodifuzorului

1. Toate elementele serviciilor de programe, prin prezentarea şi conţinutul lor, trebuie să respecte demnitatea şi drepturile fundamentale ale oricărei persoane. În special, ele nu trebuie:

a) să fie contrare bunelor moravuri şi, mai ales, să conţină pornografie;

b) să evidenţieze violenţa sau să fie susceptibile de incitare la ură rasială.

2. Elementele serviciilor de programe care sunt susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice şi morale a copiilor sau adolescenţilor nu trebuie să fie transmise atunci când, datorită orei de transmisie şi de recepţie, aceştia din urmă sunt susceptibili să le privească.

3. Radiodifuzorul se va asigura că jurnalele televizate prezintă în mod corect faptele şi evenimentele şi favorizează libera formare a opiniilor.

ARTICOLUL 8 Dreptul la replică Modificări (1)

1. Fiecare parte transmiţătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate sau de locul de reşedinţă, poate să îşi exercite dreptul la replică sau să aibă acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil în ceea ce priveşte emisiunile transmise de un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia sa, în accepţiunea art. 5. În mod special, ea se va asigura că atât termenele, cât şi celelalte modalităţi prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt suficiente pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor recursuri juridice ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât în ceea ce priveşte termenele, cât şi modalităţile de aplicare.

2. În acest scop numele serviciului de programe sau al radiodifuzorului responsabil de acest serviciu de programe va fi identificat în cadrul serviciului de programe însuşi, la intervale regulate, prin orice mijloace adecvate.

ARTICOLUL 9 Accesul publicului la informaţie Modificări (1)

Fiecare parte va examina şi, acolo unde este necesar, va lua măsuri juridice precum introducerea dreptului la prezentarea unor extrase cu privire la evenimentele de mare interes pentru public, în scopul de a evita ca dreptul publicului la informaţie să fie afectat datorită exercitării de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia sa a drepturilor exclusive de transmitere sau retransmitere a unui astfel de eveniment, în sensul art. 3.

ARTICOLUL 9 bis Accesul publicului la evenimente de importanţă majoră

1. Fiecare parte îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare pentru a se asigura că un radiodifuzor ce ţine de competenţa sa nu retransmite într-o manieră exclusivă evenimente care sunt considerate de acea parte ca fiind de importanţă majoră pentru societate, privând astfel o parte substanţială a publicului din acea parte de posibilitatea de a urmări astfel de evenimente în direct sau înregistrate la o televiziune cu acces liber. În acest context, partea interesată poate recurge la întocmirea unei liste a evenimentelor desemnate pe care le consideră de importanţă majoră pentru societate.

2. Părţile se vor asigura prin mijloace adecvate, respectând garanţiile legale acordate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi, acolo unde este cazul, prin constituţia naţională, că un radiodifuzor ce ţine de competenţa lor îşi exercită drepturile exclusive obţinute după data intrării în vigoare a Protocolului care amendează Convenţia europeană privind televiziunea transfrontieră, de aşa manieră încât să nu priveze o parte importantă a publicului unei alte părţi de posibilitatea de a urmări integral sau parţial în direct sau, dacă este necesar şi convenabil din raţiuni obiective de interes general, integral sau parţial înregistrate, la o televiziune cu acces liber, potrivit dispoziţiilor stabilite de acea parte în aplicarea paragrafului 1, evenimentele pe care acea parte le-a desemnat, cu respectarea următoarelor exigenţe:

a) partea care pune în aplicare măsurile la care se face referire în paragraful 1 va întocmi o listă de evenimente, naţionale sau nenaţionale, pe care le consideră de importanţă majoră pentru societate;

b) partea va întocmi această listă conform unei proceduri clare şi transparente, în timp util şi oportun;

c) partea va stabili dacă aceste evenimente urmează să fie transmise integral sau parţial în direct sau, dacă este necesar şi convenabil din raţiuni obiective de interes general, integral sau parţial înregistrate;

d) măsurile luate de partea care întocmeşte lista să fie proporţionale şi suficient de detaliate pentru a da posibilitatea celorlalte părţi să adopte măsurile menţionate în acest paragraf;

e) partea care întocmeşte lista comunică Comitetului permanent lista şi măsurile corespunzătoare într-un termen care va fi stabilit de acesta;

f) măsurile adoptate de partea care întocmeşte lista se vor încadra în limitele indicate în liniile directoare ale Comitetului permanent, menţionate la paragraful 3, şi au fost avizate favorabil de către acesta.

Măsurile menţionate în cadrul acestui paragraf se vor aplica doar acelor evenimente publicate de către Comitetul permanent în lista anuală la care se face referire în paragraful 3, precum şi acelor drepturi exclusive obţinute după intrarea în vigoare a prezentului protocol de amendare.

3. O dată pe an Comitetul permanent:

a) va publica o listă consolidată a evenimentelor desemnate şi a măsurilor corespunzătoare, notificate de părţi în conformitate cu paragraful 2 lit. e);

b) va stabili liniile directoare care vor fi adoptate cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor, în completarea cerinţelor enumerate în paragrafele 2 lit. a)-e), în scopul evitării diferenţelor în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prevederilor acestui articol şi a dispoziţiilor corespunzătoare din dreptul comunitar.

ARTICOLUL 10 Obiective culturale

1. Fiecare parte transmiţătoare se va asigura, acolo unde este posibil şi prin mijloace adecvate, că un radiodifuzor ce ţine de competenţa sa rezervă operelor europene o proporţie majoritară din timpul său de transmisie, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping. Această proporţie, având în vedere responsabilităţile informaţionale, educaţionale, culturale şi de divertisment ale radiodifuzorului faţă de publicul său telespectator, va fi realizată progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare.
Modificări (1)

2. În cazul unui dezacord între o parte receptoare şi o parte transmiţătoare asupra aplicării paragrafului precedent se poate face apel, la cererea unei singure părţi, la Comitetul permanent, pentru a formula un aviz consultativ cu privire la acest subiect. Un astfel de dezacord nu poate fi supus procedurii de arbitraj prevăzute de art. 26.

3. Părţile se angajează să identifice împreună instrumentele şi procedeele cele mai adecvate pentru a susţine, fără discriminare între radiodifuzori, activitatea şi dezvoltarea producţiei europene, mai cu seamă în părţile cu o slabă capacitate de producţie audiovizuală sau cu o arie lingvistică restrânsă.

4. Părţile se vor asigura că un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia lor nu transmite opere cinematografice în afara termenelor stabilite de comun acord cu titularii de drepturi.
Modificări (1)

ARTICOLUL 10 bis Pluralismul în mass-media

În spiritul cooperării şi al asistenţei mutuale, caracteristic prezentei convenţii, părţile se vor strădui să evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise de către un radiodifuzor ori de către alte persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia lor, în sensul art. 3, să pună în pericol pluralismul în mass-media.

CAPITOLUL III Publicitate şi teleshopping
Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Modificări (1)

1. Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să fie corecte şi oneste.

2. Publicitatea şi teleshoppingul nu trebuie să fie înşelătoare şi nici să aducă atingere intereselor consumatorilor.

3. Publicitatea şi teleshoppingul care se adresează copiilor sau care folosesc copii trebuie să evite să aducă prejudicii intereselor acestora şi trebuie să ţină cont de sensibilitatea lor deosebită.

4. Teleshoppingul nu trebuie să îi îndemne pe minori să încheie contracte pentru vânzarea ori închirierea de bunuri şi servicii.

5. Cel care face anunţul nu trebuie să exercite nici o influenţă editorială asupra conţinutului emisiunilor.

ARTICOLUL 12 Durata Modificări (1)

1. Timpul de transmisie consacrat spoturilor de teleshopping, spoturilor publicitare şi celorlalte forme de publicitate, cu excepţia ferestrelor de exploatare consacrate teleshoppingului în sensul paragrafului 3, nu trebuie să depăşească 20% din timpul de transmisie zilnic. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare nu trebuie să depăşească 15% din timpul de transmisie zilnic.

2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare şi spoturilor de teleshopping în cadrul unei ore nu trebuie să depăşească 20%.

3. Ferestrele de exploatare pentru emisiunile de teleshopping difuzate în cadrul unui serviciu de programe care nu este consacrat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată minimă şi neîntreruptă de 15 minute. Numărul maxim de ferestre pe zi este de 8. Durata lor totală nu trebuie să depăşească 3 ore pe zi. Ele trebuie să fie clar identificate prin mijloace optice şi acustice.

4. În sensul prezentului articol, publicitatea nu include:

anunţuri făcute de către transmiţător, care se referă la propriile programe şi la produsele auxiliare derivate direct din acele programe;
anunţuri în interes public şi apeluri de caritate transmise gratuit.

ARTICOLUL 13 Forma şi prezentarea Modificări (1)

1. Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să fie clar identificabile ca atare şi clar separate de celelalte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice şi/sau acustice. În principiu, spoturile de publicitate şi de teleshopping vor fi transmise grupat.

2. Publicitatea şi teleshoppingul nu trebuie să utilizeze tehnici subliminale.

3. Publicitatea şi teleshoppingul mascate sunt interzise, în special prezentarea de produse sau de servicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta se face într-un scop publicitar.

4. Publicitatea şi teleshoppingul nu trebuie să facă apel, nici vizual şi nici verbal, la persoane care prezintă în mod regulat jurnale televizate şi programe de actualităţi.

se încarcă...