Back

Act Internaţional

Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră din 25.02.1991 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile la această convenţie,

conştiente de interdependenţa dintre activităţile economice şi consecinţele acestora asupra mediului,

afirmând necesitatea de a asigura o dezvoltare raţională şi durabilă din punct de vedere ecologic,

hotărâte să intensifice cooperarea internaţională în domeniul evaluării impactului asupra mediului, îndeosebi în context transfrontieră,

conştiente de necesitatea şi de importanţa elaborării de politici cu caracter anticipativ şi prevenirii, atenuării şi monitorizării oricărui impact negativ important asupra mediului în general şi, în special, în context transfrontieră,

reamintind prevederile pertinente ale Cartei Naţiunilor Unite, ale Declaraţiei Conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului de la Stockholm, ale Actului final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C.S.C.E.) şi ale documentelor finale ale reuniunilor de la Madrid şi Viena ale reprezentanţilor statelor participante la C.S.C.E.,

constatând cu satisfacţie măsurile pe care statele sunt pe cale să le adopte pentru ca evaluarea impactului asupra mediului să fie practicată în aplicarea legilor şi a reglementărilor lor administrative, precum şi a politicii lor naţionale,

conştiente de necesitatea de a lua în considerare, în mod expres, factorii de mediu la începutul procesului decizional, recurgând la evaluarea impactului asupra mediului la toate nivelurile administrative oportune, ca instrument necesar în vederea îmbunătăţirii calităţii informaţiilor furnizate factorilor de decizie şi permiţând acestora să ia decizii raţionale din punct de vedere al mediului, concentrate pe limitarea pe cât posibil a impactului negativ semnificativ al activităţilor, îndeosebi în context transfrontieră,

atente la eforturile organizaţiilor internaţionale de a promova practica evaluării impactului asupra mediului atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi ţinând seama de activităţile desfăşurate în acest sens sub auspiciile Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, îndeosebi de rezultatele Seminarului privind evaluarea impactului asupra mediului (septembrie 1987, Varşovia - Polonia), şi luând act de Obiectivele şi principiile privind evaluarea impactului asupra mediului, adoptate de Consiliul de conducere al Programului Naţiunilor Unite pentru mediu şi de Declaraţia ministerială privind dezvoltarea durabilă (mai 1990, Bergen - Norvegia),

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiţii

În sensul prezentei convenţii:

(i) părţi înseamnă părţile contractante ale prezentei convenţii numai dacă textul nu prevede altfel;

(ii) partea de origine înseamnă partea sau părţile contractante ale prezentei convenţii sub jurisdicţia căreia/cărora o activitate propusă se realizează;

(iii) parte afectată înseamnă partea sau părţile contractante ale prezentei convenţii asupra căreia/cărora activitatea propusă poate avea un impact transfrontieră;

(iv) părţi interesate înseamnă partea de origine şi partea afectată, care procedează la o evaluare a impactului asupra mediului în aplicarea prezentei convenţii;

(v) activitate propusă înseamnă orice activitate sau orice proiect care vizează modificarea majoră a unei activităţi, a cărui executare face obiectul deciziei unei autorităţi competente în concordanţă cu întreaga procedură naţională aplicabilă; evaluarea impactului asupra mediului înseamnă o procedură naţională având drept scop evaluarea impactului probabil asupra mediului al unei activităţi propuse;

(vi) impact înseamnă orice efect produs asupra mediului de o activitate propusă, inclusiv asupra sănătăţii şi securităţii umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului şi monumentelor istorice sau asupra altor construcţii, ori interacţiunea dintre aceşti factori; totodată termenul desemnează şi efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condiţiilor socioeconomice rezultate din modificarea acestor factori;

(vii) impact transfrontieră înseamnă orice impact, nu neapărat de natură globală, produs de o activitate propusă în limitele unei zone de sub jurisdicţia unei părţi, a cărui origine fizică se situează, total sau parţial, în cadrul zonei aflate sub jurisdicţia unei alte părţi;

(viii) autoritate competentă înseamnă autoritatea sau autorităţile naţionale desemnate de către o parte ca responsabile cu îndeplinirea sarcinilor ce le revin prin prezenta convenţie şi/sau autoritatea sau autorităţile învestite de către o parte cu puteri decizionale privind o activitate propusă;

(ix) public înseamnă una sau mai multe persoane fizice ori juridice.

ARTICOLUL 2 Dispoziţii generale

1. Părţile vor lua, individual sau împreună, toate măsurile adecvate şi eficiente pentru prevenirea, reducerea şi controlul impactului transfrontieră negativ semnificativ, pe care activităţile propuse îl produc asupra mediului.

2. Fiecare parte va stabili măsurile juridice, administrative sau de altă natură, necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii, inclusiv pentru stabilirea unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, care să permită participarea publicului în ceea ce priveşte activităţile propuse, menţionate în anexa nr. I, care pot cauza un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului, precum şi pentru pregătirea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului, descrisă în anexa nr. II.

3. Partea de origine va veghea ca, în concordanţă cu prevederile prezentei convenţii, să se procedeze la o evaluare a impactului asupra mediului înainte de luarea deciziei de a autoriza sau de a întreprinde o activitate propusă, menţionată în anexa nr. I, care poate cauza un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului.

4. Partea de origine va veghea, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, ca orice activitate propusă, menţionată în anexa nr. I, care poate provoca un impact transfrontieră negativ semnificativ, să fie notificată părţilor afectate.

5. Părţile interesate vor angaja discuţii, la iniţiativa oricăreia dintre ele, pentru a afla dacă una sau mai multe activităţi propuse, neînscrise în lista prevăzută în anexa nr. I, sunt susceptibile să producă un impact transfrontieră negativ semnificativ şi, ca urmare, acestea vor fi tratate ca şi cum ar fi înscrise în listă. Dacă părţile vor fi de acord că este bine astfel, activitatea sau activităţile în chestiune vor fi tratate în acest fel. Anexa nr. III cuprinde criteriile generale aplicabile în determinarea semnificaţiei impactului asupra mediului pentru activităţile neînscrise în anexa nr. I.

6. În conformitate cu prevederile prezentei convenţii, partea de origine va oferi publicului din zonele care ar putea fi afectate posibilitatea să participe la procedurile adecvate de evaluare a impactului asupra mediului privind activităţile propuse şi va veghea ca posibilitatea oferită publicului părţii afectate să fie echivalentă cu cea oferită propriului public.

7. Evaluările impactului asupra mediului, prevăzute de prezenta convenţie, se vor efectua cel puţin în stadiul de proiect al activităţii propuse. În măsura dorită părţile vor încerca să aplice principiile evaluării impactului asupra mediului în politici, planuri şi programe.

8. Prevederile prezentei convenţii nu vor afecta dreptul părţilor de a aplica la scară naţională legile, reglementările, dispoziţiile administrative sau practicile juridice acceptate, care vizează protejarea informaţiilor a căror divulgare ar prejudicia secretul industrial şi comercial sau securitatea naţională.

9. Prevederile prezentei convenţii nu vor afecta dreptul fiecărei părţi de a aplica, prin acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă acestea există, măsuri mai restrictive decât cele prevăzute în prezenta convenţie.

10. Prevederile prezentei convenţii nu vor prejudicia obligaţiile care pot reveni părţilor în temeiul dreptului internaţional privind activităţile care au sau pot avea un impact transfrontieră.

ARTICOLUL 3 Notificarea

1. Pentru o activitate propusă, menţionată în anexa nr. I, care este susceptibilă să provoace un impact transfrontieră negativ semnificativ, partea de origine va notifica, în scopul unor consultări suficiente şi eficiente conform prevederilor art. 5, oricărei alte părţi pe care o consideră că ar putea fi parte afectată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de momentul informării publicului propriu, despre activitatea propusă.

2. Această notificare va conţine, inter alia:

a) informaţii privind activitatea propusă, inclusiv orice informaţie disponibilă despre impactul posibil transfrontieră al acesteia;

b) informaţii privind natura deciziei care ar putea fi luată;

c) indicarea unui interval de timp rezonabil pentru comunicarea unui răspuns conform pct. 3, luându-se în considerare natura activităţii propuse.

Se pot include aici informaţiile menţionate la pct. 5.

3. Partea afectată va răspunde părţii de origine în intervalul de timp specificat în notificare, confirmând acesteia primirea notificării, şi va arăta dacă intenţionează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

4. Dacă partea afectată răspunde că nu intenţionează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacă nu răspunde în intervalul de timp specificat în notificare, prevederile pct. 5, 6, 7 şi 8 şi ale art. 4-7 nu se vor aplica. În aceste situaţii nu este prejudiciat dreptul părţii de origine de a stabili dacă se va efectua o evaluare a impactului asupra mediului, pe baza legislaţiei şi practicii naţionale.

5. La primirea unui răspuns de la partea afectată, care indică dorinţa sa de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, partea de origine va comunica, dacă nu a făcut-o deja, părţii afectate:

a) informaţiile adecvate privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, împreună cu termenul limită pentru transmiterea observaţiilor;

b) informaţiile adecvate privind activitatea propusă şi impactul transfrontieră negativ semnificativ pe care aceasta l-ar putea avea.

6. Partea afectată va comunica părţii de origine, la cererea acesteia, toate informaţiile obţinute în mod rezonabil privind mediul susceptibil să fie afectat, aflat sub jurisdicţia părţii afectate, dacă această informaţie este necesară la întocmirea documentaţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului. Informaţiile vor fi comunicate prompt, printr-un organism mutual, dacă acesta există.

7. Atunci când o parte consideră că ar putea fi afectată de un impact transfrontieră negativ semnificativ datorat unei activităţi propuse, menţionată în anexa nr. I, şi nu s-a făcut nici o notificare conform dispoziţiilor pct. 1, la cererea părţii afectate, părţile interesate vor face schimb de informaţii suficiente în scopul angajării discuţiilor, pentru a afla dacă se va produce un impact transfrontieră negativ semnificativ. Dacă părţile sunt de acord că este probabil un impact transfrontieră negativ semnificativ, prevederile prezentei convenţii se vor aplica în consecinţă. Dacă părţile nu se pot pune de acord asupra probabilităţii producerii unui impact transfrontieră negativ semnificativ, oricare dintre părţi are dreptul să supună chestiunea unei comisii de investigare, conform prevederilor anexei nr. IV, pentru ca aceasta să se exprime asupra probabilităţii apariţiei unui impact transfrontieră negativ semnificativ, în cazul în care nu au convenit asupra unei alte metode de rezolvare a problemei.

8. Părţile interesate se vor asigura ca publicul părţii afectate din zonele potenţial afectate să fie informat despre activitatea propusă şi să aibă posibilitatea de a formula observaţii sau obiecţii în legătură cu activitatea şi ca acestea să fie transmise autorităţii competente a părţii de origine, fie direct, fie, dacă este cazul, prin intermediul părţii de origine.

ARTICOLUL 4 Constituirea documentaţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului

1. Documentaţia pentru evaluarea impactului asupra mediului, care se înaintează autorităţii competente a părţii de origine, va conţine cel puţin informaţiile menţionate în anexa nr. II.

2. Partea de origine va comunica părţii afectate, prin intermediul unui organism mutual, dacă acesta există, documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului. Părţile interesate vor organiza distribuirea documentaţiei autorităţilor şi publicului părţii afectate din zonele potenţial afectate şi vor asigura transmiterea observaţiilor formulate autorităţii competente a părţii de origine, fie direct acestei autorităţi, fie, dacă este cazul, prin intermediul părţii de origine, într-un termen rezonabil, înainte de luarea deciziei finale privind activitatea propusă.

ARTICOLUL 5 Consultări pe baza documentaţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului

După întocmirea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului partea de origine va începe fără întârziere consultări cu partea afectată privind, inter alia, impactul transfrontieră potenţial al activităţii propuse şi măsurile de reducere sau de eliminare a acestuia. Consultările se vor referi la:

a) alternative posibile la activitatea propusă, inclusiv alternativa renunţării la activitate şi măsurile posibile pentru atenuarea impactului transfrontieră negativ semnificativ şi monitorizarea efectelor acestor măsuri, cheltuielile fiind suportate de partea de origine;

b) alte forme de asistenţă mutuală pentru reducerea oricărui impact transfrontieră negativ semnificativ al activităţii propuse;

c) orice alte probleme pertinente, legate de activitatea propusă.

Părţile vor conveni la începerea consultărilor asupra unei perioade rezonabile ca durată a acestora. Aceste consultări se pot derula printr-un organism mutual adecvat, acolo unde acesta există.

ARTICOLUL 6 Decizia finală

1. Părţile se vor asigura că în decizia finală privind activitatea propusă s-au luat în considerare rezultatul evaluării impactului asupra mediului, inclusiv documentaţia pentru evaluarea impactului asupra mediului, precum şi observaţiile primite conform art. 3 pct. 8 şi art. 4 pct. 2 şi rezultatul consultărilor la care se referă art. 5.

2. Partea de origine va comunica părţii afectate decizia finală privind activitatea propusă, precum şi motivele şi consideraţiile pe care aceasta s-a fundamentat.

3. Dacă informaţii suplimentare privind impactul transfrontieră semnificativ al unei activităţi propuse, care nu erau disponibile la momentul luării deciziei privind acea activitate şi care ar fi putut influenţa sensibil această decizie, devin disponibile unei părţi interesate înaintea începerii activităţii, acea parte va informa imediat cealaltă parte sau celelalte părţi interesate. Dacă una dintre părţile interesate solicită, vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă trebuie reexaminată decizia.

ARTICOLUL 7 Analiza ulterioară realizării proiectului

1. Părţile interesate vor stabili, la cererea oricăreia dintre ele, dacă este necesară efectuarea unei analize ulterioare realizării proiectului şi, în caz afirmativ, care este amploarea acesteia, luând în considerare impactul transfrontieră negativ semnificativ al activităţii pentru care s-a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului conform acestei convenţii. Orice analiză ulterioară realizării proiectului va include în mod special supravegherea activităţii şi determinarea oricărui impact transfrontieră negativ. Aceste obligaţii pot fi întreprinse în scopul atingerii obiectivelor prezentate în anexa nr. V.

2. În cazul în care ca urmare a analizei ulterioare realizării proiectului partea de origine sau partea afectată are temeiuri rezonabile să creadă că există un impact transfrontieră negativ semnificativ sau că au fost descoperiţi factori care sunt rezultatul unui astfel de impact, aceasta va informa imediat cealaltă parte. În această situaţie părţile interesate se vor consulta asupra măsurilor necesare în vederea reducerii sau eliminării impactului.

ARTICOLUL 8 Cooperare bilaterală şi multilaterală

În scopul respectării obligaţiilor ce le revin prin prezenta convenţie părţile au dreptul să continue să aplice acordurile bilaterale, multilaterale sau alte înţelegeri în vigoare ori să încheie altele noi. Aceste acorduri sau înţelegeri pot prelua ca elemente de bază prevederile enumerate în anexa nr. VI.

ARTICOLUL 9 Programe de cercetare

Părţile vor acorda o atenţie specială stabilirii sau intensificării programelor de cercetare specifice care urmăresc:

a) îmbunătăţirea metodelor calitative şi cantitative utilizate pentru evaluarea impactului activităţilor propuse;

b) realizarea unei mai bune înţelegeri a relaţiilor cauză-efect şi a rolului lor în managementul integrat al mediului;

c) analizarea şi supravegherea aplicării eficiente a deciziilor privind activităţile propuse, în scopul micşorării sau prevenirii impactului;

d) perfecţionarea metodelor care stimulează creativitatea în căutarea soluţiilor de înlocuire a activităţii propuse, precum şi a modurilor de producţie şi de consum raţionale din punct de vedere ecologic;

e) perfecţionarea metodelor care să permită aplicarea principiilor evaluării impactului asupra mediului la nivel macroeconomic.

Rezultatele programelor enumerate mai sus vor face obiectul schimbului între părţi.

ARTICOLUL 10 Statutul anexelor

Anexele ataşate la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 11 Reuniunea părţilor

1. Părţile se vor reuni, pe cât posibil, cu ocazia sesiunilor anuale ale consilierilor guvernamentali din ţările C.E.E. pentru problemele mediului şi apelor. Prima reuniune a părţilor va avea loc cel mai târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii. Ulterior se vor ţine întâlniri ale părţilor ori de câte ori acestea vor considera necesar la oricare dintre reuniunile lor sau la cererea scrisă a uneia dintre părţi, cu condiţia ca această cerere să fie susţinută de cel puţin o treime din numărul părţilor în interval de 6 luni de la data comunicării ei de către secretariat.

2. Părţile vor urmări în permanenţă punerea în aplicare a prezentei convenţii şi, având în vedere acest lucru:

a) vor examina politicile şi abordările lor metodologice în domeniul evaluării impactului asupra mediului, în scopul îmbunătăţirii în continuare a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră;

b) vor schimba informaţii privind experienţa câştigată în încheierea şi punerea în aplicare a acordurilor bilaterale şi multilaterale sau a altor înţelegeri privind utilizarea evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, la care una sau mai multe dintre ele este/sunt parte;

c) vor solicita, acolo unde este cazul, asistenţa comitetelor ştiinţifice şi a organismelor internaţionale competente pentru aspectele tehnice şi metodologice care privesc realizarea obiectivelor prezentei convenţii;
Modificări (1)

d) vor analiza şi vor adopta prin consens, la prima lor reuniune, propriile regulamente de procedură;

e) vor examina şi, dacă este necesar, vor adopta propuneri de amendare a prezentei convenţii;

f) vor lua în considerare şi vor întreprinde orice acţiune suplimentară care poate fi necesară în vederea realizării scopurilor prezentei convenţii.

ARTICOLUL 12 Dreptul de vot

1. Fiecare parte la această convenţie va avea un singur vot.

2. Exceptând prevederea pct. 1, organizaţiile regionale de integrare economică, în probleme din aria competenţelor lor, vor dispune în exercitarea dreptului lor de vot de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt parte la prezenta convenţie. Aceste organizaţii nu îşi vor exercita dreptul de vot dacă statele lor membre l-au exercitat pe al lor şi viceversa.

ARTICOLUL 13 Secretariatul

Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa va îndeplini următoarele funcţii de secretariat:

a) convocarea şi pregătirea reuniunilor părţilor;

b) transmiterea către părţi a rapoartelor şi a altor informaţii primite în concordanţă cu prevederile prezentei convenţii;

c) îndeplinirea altor funcţii prevăzute de prezenta convenţie sau atribuite de către părţi.

ARTICOLUL 14 Amendamente la convenţie

1. Orice parte are dreptul să propună amendamente la prezenta convenţie.

2. Propunerile de amendamente vor fi înaintate în scris secretariatului, care le va comunica tuturor părţilor. Acestea vor fi examinate de părţi la următoarea lor reuniune, cu condiţia ca secretariatul să le fi trimis părţilor cu cel puţin 90 de zile înainte.

3. Părţile vor depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord, prin consens, privind orice amendament propus la prezenta convenţie. Dacă toate eforturile pentru a obţine consensul au fost epuizate şi nu s-a ajuns la nici un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanţă, cu votul unei majorităţi de trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi votante la reuniune.

4. Amendamentele la prezenta convenţie, adoptate în concordanţă cu pct. 3, vor fi înaintate de către depozitar tuturor părţilor pentru ratificare, aprobare sau acceptare. Ele vor intra în vigoare pentru părţile care le-au ratificat, le-au aprobat sau le-au acceptat în a 90-a zi după primirea de către depozitar a notificării ratificării, aprobării sau acceptării de către cel puţin trei pătrimi din numărul total al părţilor. După această dată ele vor intra în vigoare pentru orice altă parte în cea de-a 90-a zi după ce partea respectivă depune instrumentul său de ratificare, de aprobare sau de acceptare a amendamentelor.
Modificări (1)

5. În sensul prezentului articol, părţile prezente şi votante înseamnă părţile prezente la reuniune şi care exprimă un vot afirmativ sau negativ.

6. Procedura de votare descrisă la pct. 3 nu este privită ca un precedent pentru acordurile care vor fi negociate în cadrul Comunităţii Economice pentru Europa.

se încarcă...