Back

Guvernul României

Acordul între Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din 23.01.1991 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.01.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Considerînd că Adunarea generală a Naţiunilor Unite a stabilit Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit în continuare P.N.U.D.), în scopul sprijinirii şi completării eforturilor pe care ţările în curs de dezvoltare le depun pe plan naţional pentru rezolvarea problemelor cele mai importante ale dezvoltării lor economice, favorizarea progresului social şi instaurarea unor condiţii de viaţă mai bune, şi

considerînd că Guvernul României doreşte să facă apel la asistenţa oferită de către P.N.U.D. în interesul poporului său,

Guvernul României şi P.N.U.D. (denumite în continuare părţile) au încheiat prezentul acord într-un spirit de cooperare amicală.

ARTICOLUL I Sfera de cuprindere a acordului

1. Prezentul acord enunţă condiţiile fundamentale în cadrul cărora P.N.U.D. şi agenţiile de execuţie vor ajuta Guvernul să ducă la bun sfîrşit proiectele sale de dezvoltare şi în care respectivele proiecte, beneficiind de asistenţa P.N.U.D., vor fi executate. Acest acord are în vedere ansamblul asistenţei pe care P.N.U.D. o va furniza cu acest titlu, ca şi documentele referitoare la proiect sau alte texte (denumite în continuare documente referitoare la proiecte) pe care părţile le vor putea pune la punct de comun acord pentru a defini mai precis, în cadrul proiectelor, detaliile acestei asistenţe şi responsabilităţile care revin părţilor şi agenţiei de execuţie, în termenii prezentului acord.

2. Asistenţa care face obiectul prezentului acord nu va fi furnizată de către P.N.U.D. decît pe baza cererilor prezentate de către Guvern şi aprobate de P.N.U.D. Această asistenţă va fi furnizată Guvernului sau altei entităţi pe care Guvernul o va desemna şi va fi acordată şi primită conform rezoluţiilor şi deciziilor pertinente şi aplicabile ale organelor competente ale P.N.U.D. şi sub rezerva ca P.N.U.D. să dispună de fondurile necesare.

ARTICOLUL II Formele asistenţei

1. Asistenţa pe care P.N.U.D. o va putea pune la dispoziţia Guvernului României în virtutea prezentului acord se referă la următoarele:

a) serviciile de experţi-consilieri şi consultanţi, inclusiv cei aparţinînd cabinetelor sau organismelor de consultanţă, selecţionaţi de către P.N.U.D. sau agenţia de execuţie şi răspunzători faţă de aceştia;

b) serviciile de experţi operaţionali aleşi de către agenţia de execuţie pentru a exercita funcţii executive; de conducere sau administrare, în calitate de funcţionari ai Guvernului sau angajaţi ai entităţilor pe care Guvernul le va putea desemna conform paragrafului 2 al art. I din acordul de faţă;

c) serviciile oferite de voluntarii Naţiunilor Unite (denumite în continuare voluntarii);

d) materialul şi furniturile dificil de procurat în România (denumită în continuare ţara);

e) seminarii, programe de formare, proiecte demonstrative, grupe de lucru alcătuite din experţi şi activităţi conexe;

f) burse de studii şi perfecţionare sau aranjamente similare permiţînd candidaţilor desemnaţi de către Guvern şi acceptaţi de către agenţia de execuţie, pentru a efectua studii sau a beneficia de perfecţionare profesională;

g) orice altă formă de asistenţă asupra căreia Guvernul şi P.N.U.D. vor conveni.

2. Guvernul va trebui să prezinte cererile de asistenţă la P.N.U.D. prin intermediul reprezentantului rezident al P.N.U.D. în ţară (menţionat la alin. a) al paragrafului 4 din prezentul articol), în forma şi conform procedurilor prevăzute de către P.N.U.D. pentru aceste cereri. Guvernul va acorda P.N.U.D. toate facilităţile necesare şi toate informaţiile pertinente pentru evaluarea cererilor, aducîndu-i la cunoştinţă în acest sens intenţiile sale în ceea ce priveşte continuarea proiectelor orientate către investiţii.

3. P.N.U.D. va putea ajuta Guvernul, fie direct, asigurîndu-i asistenţa externă pe care o va socoti ca fiind cea mai potrivită, fie prin intermediul unei agenţii de execuţie, care va avea răspunderea principală pentru punerea în aplicare a asistenţei P.N.U.D. în cadrul proiectului respectiv şi a cărei poziţie, în acest scop, va fi cea de antreprenor independent. Cînd P.N.U.D. va acorda în mod direct asistenţă Guvernului, orice menţionare a unei agenţii de execuţie în prezentul acord va trebui interpretată ca desemnînd P.N.U.D., cu excepţia cazului în care, în mod evident, din context reiese contrariul.

4.

a) P.N.U.D. va putea avea în ţară o misiune permanentă, condusă de către un reprezentant rezident, pentru a-l reprezenta la faţa locului şi a servi drept principal agent de legătură cu Guvernul pentru toate problemele referitoare la program. În numele directorului P.N.U.D., reprezentantul rezident va avea răspunderea deplină şi finală, pentru programul P.N.U.D., sub toate aspectele sale, în ţară, şi va fi conducătorul echipei de reprezentanţi ai altor organisme ale Naţiunilor Unite la post în ţară, ţinînd seama de calificările lor profesionale şi de relaţiile lor cu organele competente ale Guvernului. În numele programului, reprezentantul rezident va asigura legătura cu organele competente ale Guvernului, în speţă organismul naţional însărcinat cu coordonarea asistenţei externe, şi va informa Guvernul asupra principiilor, criteriilor şi procedurilor P.N.U.D. şi ale celorlalte programe pertinente ale Naţiunilor Unite. Va sprijini Guvernul în elaborarea cererilor privind programul şi proiectele ţării pe care Guvernul intenţionează să le supună P.N.U.D., ca şi a propunerilor referitoare la modificarea programului sau proiectelor, va asigura coordonarea corespunzătoare a întregii asistenţe pe care P.N.U.D. o va acorda prin intermediul diferitelor agenţii de execuţie sau prin proprii săi consultanţi, va sprijini Guvernul, atunci cînd va fi cazul, în coordonarea activităţilor P.N.U.D. cu programele naţionale, bilaterale şi multilaterale din ţară, şi va duce la îndeplinire toate celelalte sarcini pe care directorul sau o agenţie de execuţie ar putea să i le încredinţeze.

b) Misiunea P.N.U.D, în ţară va fi dotată cu personalul pe care P.N.U.D. îl va considera necesar pentru asigurarea bunului mers al lucrărilor. P.N.U.D. va notifica Guvernului, în timp util, numele membrilor personalului misiunii şi al membrilor familiilor lor, precum şi orice modificare privind situaţia acestora.

ARTICOLUL III Executarea proiectelor

1. Guvernul va rămîne răspunzător pentru proiectele sale de dezvoltare care beneficiază de asistenţa P.N.U.D şi de realizarea obiectivelor lor, aşa cum au fost descrise în documentele referitoare la proiecte şi va executa elementele acestor proiecte specificate în prezentul acord şi documentele respective. P.N.U.D. se angajează să sprijine şi să completeze participarea Guvernului la aceste proiecte, asigurîndu-i o asistenţă în conformitate cu prezentul acord şi cu planurile de lucru conţinute în documentele referitoare la proiecte, ajutîndu-l totodată să-şi materializeze intenţiile privind continuarea investiţiilor. Guvernul va informa, P.N.U.D. care este organismul de cooperare al Guvernului direct răspunzător pentru participarea Guvernului la fiecare dintre proiectele beneficiind de asistenţa P.N.U.D. Fără a afecta răspunderea generală a Guvernului faţă de proiectele sale, părţile pot conveni ca o agenţie de execuţie să aibă răspunderea principală pentru execuţia unui proiect, cu consultarea şi acordul organismului de cooperare, toate înţelegerile în acest sens fiind stipulate în planul de lucru din documentul referitor la proiect, împreună cu aranjamentele prevăzute, după caz, pentru a delega această responsabilitate, pe parcursul execuţiei proiectului, Guvernului sau unei entităţi desemnate de către acesta.

2. P.N.U.D. şi agenţia de execuţie îşi vor îndeplini responsabilităţile ce le incumbă în cadrul unui proiect dat, cu condiţia ca Guvernul să-şi fi îndeplinit el însuşi toate obligaţiile prealabile hotărîte de comun acord ca fiind necesare sau utile pentru asistenţa P.N.U.D, la proiectul în cauză. Dacă această asistenţă începe să fie acordată înainte ca Guvernul să-şi fi îndeplinit aceste obligaţii prealabile, ea va putea fi oprită sau suspendată fără preaviz şi la discreţia P.N.U.D.

3. Orice acord încheiat între Guvern şi o agenţie de execuţie, cu privire la execuţia unui proiect beneficiind de asistenţa P.N.U.D., sau între Guvern şi un expert operaţional va fi subordonat dispoziţiilor prezentului acord.

4. Organismul de cooperare va stabili pentru fiecare proiect, după cum va conveni şi în consultaţie cu agenţia de execuţie, un director care se va achita de sarcinile ce-i vor fi încredinţate de către organismul de cooperare. Agenţia de execuţie va desemna, după caz şi în consultare cu Guvernul, un consilier tehnic principal sau coordonator de proiect care va supraveghea la faţa locului participarea agenţiei la proiectul în cauză, fiind răspunzător faţă de ea. Acesta va supraveghea şi coordona activităţile experţilor şi ale celorlalţi membri ai personalului agenţiei de execuţie şi va fi răspunzător de formarea din mers a personalului naţional al partenerului. Acesta va răspunde de gestionarea şi folosirea eficientă a tuturor elementelor finanţate de către P.N.U.D., inclusiv a materialului furnizat în baza proiectului.

5. În exerciţiul funcţiilor lor, experţii-consilieri, consultanţii şi voluntarii vor acţiona în strînsă legătură cu Guvernul şi cu persoanele sau organismele desemnate de către acesta şi se vor conforma directivelor Guvernului, ţinînd seama de natura funcţiilor lor şi de caracterul asistenţei de furnizat şi asupra cărora P.N.U.D., agenţia de execuţie şi Guvernul vor putea conveni de comun acord. Experţii operaţionali vor răspunde numai faţă de Guvern sau de entitatea pe lîngă care vor fi detaşaţi şi sub conducerea cărora se vor afla, dar nu vor putea fi puşi în situaţia de a exercita funcţii incompatibile cu statutul lor internaţional sau cu scopurile P.N.U.D. ori ale agenţiei de execuţie. Guvernul se angajează ca prezentarea la post a fiecărui expert operaţional să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului său cu agenţia de execuţie.

6. Agenţia de execuţie va selecţiona bursierii. Administrarea burselor se va efectua conform principiilor şi practicilor în acest domeniu ale agenţiei de execuţie.

7. P.N.U.D. va rămîne proprietar al echipamentului tehnic sau de altă natură, ca şi al materialelor, furniturilor şi al altor bunuri finanţate sau furnizate de către el, pînă în momentul în care acestea vor fi cedate Guvernului sau unei entităţi desemnate de către acesta, în funcţie de modalităţile şi condiţiile fixate de comun acord între Guvern şi P.N.U.D.

8. P.N.U.D. va rămîne proprietar al brevetelor, drepturilor de autor, de reproducere şi al altor drepturi de aceeaşi natură, referitoare la descoperirile sau lucrările rezultînd din asistenţa pe care o va furniza în cadrul prezentului acord. În afara situaţiilor în care părţile nu vor decide altfel, Guvernul va putea totuşi folosi aceste descoperiri sau lucrări în ţară, fără a avea de plătit redevenţe sau alte taxe asemănătoare.

ARTICOLUL IV Informaţii referitoare la proiect

1. Guvernul va furniza P.N.U.D. toate rapoartele, hărţile, situaţiile, dosarele, statele, documentele şi alte informaţii pertinente pe care acesta din urmă ar putea să le solicite, referitoare la orice proiect beneficiind de asistenţa P.N.U.D, sau la execuţia sa sau la fezabilitatea sa, sau din care reiese modul în care Guvernul se achită de responsabilităţile ce-i revin în virtutea prezentului acord sau a documentelor referitoare la proiect.

2. P.N.U.D. se angajează să acţioneze în aşa fel încît Guvernul să fie ţinut la curent asupra progreselor activităţilor sale de asistenţă, în virtutea prezentului acord. Fiecare dintre părţi va avea dreptul în orice moment să constate stadiul operaţiunilor întreprinse în cadrul proiectelor beneficiind de asistenţa P.N.U.D.

3. După încheierea unui proiect beneficiind de asistenţa P.N.U.D., Guvernul va furniza P.N.U.D., la cererea sa, informaţii asupra avantajelor ce rezultă din implementarea acestuia şi asupra activităţilor întreprinse pentru realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv informaţiile necesare sau utile evaluării proiectului sau a asistenţei P.N.U.D., şi în acest sens se va consulta cu P.N.U.D., care va fi autorizat să constate starea de fapt.

4. Orice informaţie sau document pe care Guvernul este obligat să-l furnizeze P.N.U.D. în virtutea prezentului articol va fi, de asemenea, comunicat agenţiei de execuţie, dacă aceasta i-o va cere.

5. Părţile se vor consulta asupra publicării, dacă se va dovedi necesar, a informaţiilor referitoare la proiectele beneficiind de asistenţa P.N.U.D. sau la avantajele care rezultă din aceasta. În cazul proiectelor orientate către investiţii, P.N.U.D. va putea comunica informaţii referitoare la acestea eventualilor investitori, afară de cazul cînd Guvernul îi va cere, în scris, limitarea publicării de informaţii despre proiect.

ARTICOLUL V Participarea şi contribuţia Guvernului la executarea proiectelor

1. Pentru a se achita de responsabilităţile sale în ceea ce priveşte participarea şi contribuţia sa la executarea de proiecte beneficiind de asistenţa P.N.U.D. în virtutea prezentului acord, Guvernul va asigura, cu titlu de contribuţie în natură şi în măsura în care aceasta va fi specificată în detaliu în documentele pertinente referitoare la proiecte, următoarele:

a) serviciile specialiştilor locali şi altui personal complementar, inclusiv serviciile omologilor naţionali ai experţilor operaţionali;

b) terenurile, clădirile, mijloacele de pregătire şi alte instalaţii şi servicii care există sau sînt produse în ţară;

c) materialele, echipamentele şi furniturile care există sau sînt produse în ţară.

2. Ori de cîte ori asistenţa P.N.U.D. prevede furnizarea de materiale şi echipamente Guvernului, acesta din urmă va suporta cheltuielile legate de operaţiunile vamale, cheltuielile de transport de la portul de intrare pînă la locul execuţiei proiectului, cheltuielile neprevăzute de manipulare, depozitare şi alte cheltuieli conexe, cît şi cheltuielile de asigurare după livrarea la locul de execuţie a proiectului şi cheltuielile de instalare şi întreţinere.

3. Guvernul va suporta, de asemenea, remunerarea stagiarilor şi bursierilor pe întreaga durată a bursei.

4. Guvernul va vărsa sau va dispune să se verse la P.N.U.D. sau unei alte agenţii de execuţie, dacă există în acest sens dispoziţii în documentul referitor la proiect şi în măsura stabilită în bugetul proiectului conţinut în acest document, cheltuielile necesare acoperirii costului oricărui bun sau serviciu enumerat la paragraful 1 al prezentului articol; agenţia de execuţie îşi va procura, în această situaţie, bunurile şi serviciile necesare şi va raporta anual către P.N.U.D. totalitatea cheltuielilor acoperite prin prelevare din sumele vărsate în aplicarea prezentei dispoziţii.

5. Sumele plătibile la P.N.U.D. în virtutea paragrafului precedent vor fi depuse într-un cont care va fi desemnat în acest scop de către secretarul general al O.N.U. şi gestionat în conformitate cu dispoziţiile pertinente din regulamentul financiar al P.N.U.D.

6. Costul bunurilor şi serviciilor care constituie contribuţia Guvernului la proiecte şi orice sumă plătibilă de către acesta în virtutea prezentului articol, aşa cum sînt ele indicate în detaliu în bugetele proiectelor, vor fi considerate ca fiind estimări fundamentate pe informaţiile cele mai corespunzătoare realităţii, disponibile în momentul stabilirii bugetelor mai sus amintite. Aceste sume vor face obiectul unor ajustări ori de cîte ori aceasta se va dovedi necesar, ţinînd cont de costul efectiv al bunurilor şi serviciilor cumpărate în continuare.

7. Guvernul va plasa, după caz, inscripţii corespunzătoare în locurile de execuţie a fiecărui proiect, indicînd că este vorba de un proiect beneficiind de asistenţa P.N.U.D. şi a agenţiei de execuţie.

ARTICOLUL VI Contribuţie statutară la cheltuielile programului şi la alte cheltuieli
plătibile în monedă locală

1. În afara contribuţiei prevăzute în art. V de mai sus, Guvernul va sprijini P.N.U.D. în acordarea asistenţei, achitîndu-i sau dispunînd să i se achite cheltuielile locale şi serviciile de mai jos, pînă la concurenţa sumelor indicate în documentul referitor la proiect sau stabilite în alt mod de către P.N.U.D., conform deciziilor pertinente ale organelor sale directoare:

a) cheltuielile locale de subzistenţă ale experţilor-consilieri şi ale consultanţilor afectaţi proiectului în ţară;

b) serviciile personalului local administrativ şi de birou, inclusiv personalul de secretariat, interpreţii-traducători şi alt personal auxiliar asemănător, ale căror servicii se vor dovedi necesare;

c) transportul personalului în interiorul ţării; şi

d) serviciile poştale şi de telecomunicaţii în scopuri oficiale.

2. Guvernul va plăti, de asemenea, direct fiecărui expert operaţional salariul, indemnizaţiile şi alte elemente de remunerare pe care le-ar primi unul dintre cetăţenii săi dacă ar fi numit pe acelaşi post. Îi va acorda aceleaşi concedii anuale şi concedii de boală cu cele acordate de către agenţia de execuţie propriilor săi agenţi şi va lua măsurile necesare pentru ca acesta să poată efectua în ţara sa concediul la care are dreptul în virtutea contractului încheiat cu organizaţia respectivă. Dacă Guvernul preia iniţiativa încetării contractului expertului în asemenea circumstanţe încît agenţia de execuţie va fi nevoită să-i acorde o indemnizaţie în virtutea contractului pe care l-a încheiat cu acesta, Guvernul va vărsa, cu titlu de contribuţie la achitarea acestei indemnizaţii, o sumă egală cu indemnizaţia de licenţiere pe care ar trebui să o verse unui funcţionar al său sau unei alte persoane angajate de către el cu titlu asemănător categoriei cu care este asimilat cel în cauză, dacă contractul cu aceştia ar înceta în circumstanţe similare.

3. Guvernul se angajează să furnizeze, cu titlu de contribuţie în natură, următoarele instalaţii şi servicii locale:

a) birourile şi localurile necesare;

b) facilităţi şi servicii medicale pentru personalul internaţional, asemănătoare celor de care beneficiază funcţionarii de stat autohtoni;

c) locuinţe simple, dar mobilate adecvat pentru voluntari; şi

d) asistenţă în găsirea de locuinţe adecvate personalului internaţional şi acordarea de locuinţe corespunzătoare experţilor operaţionali, în condiţii asemănătoare celor de care beneficiază funcţionarii de stat naţionali cărora le sînt asimilaţi cei în cauză din punct de vedere al rangului.

4. Guvernul va contribui, de asemenea, la cheltuielile de întreţinere a misiunii P.N.U.D. în ţară, vărsînd P.N.U.D. anual o sumă globală al cărei nivel va fi stabilit prin acordul părţilor, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru:

a) birouri corespunzătoare, inclusiv materiale şi mobilier, pentru sediul local al P.N.U.D. în ţară;

b) personal local adecvat: secretari, interpreţi, traducători şi alt personal ajutător;

c) mijloace de transport pentru reprezentantul rezident şi colaboratorii săi, în scopul deplasărilor în ţară în interes de serviciu;

d) servicii poştale şi de telecomunicaţii necesare în scop oficial; şi

e) diurna reprezentantului rezident şi colaboratorilor săi, în cazul deplasărilor în ţară în interes de serviciu.

5. Guvernul va putea decide asupra furnizării în natură a instalaţiilor şi serviciilor menţionate în paragraful 4 de mai sus, cu excepţia celor menţionate la alin. b) şi e).

6. Sumele plătibile în virtutea prevederilor prezentului articol, cu excepţia paragrafului 2, vor fi vărsate de către Guvern şi gestionate de către P.N.U.D., conform paragrafului 5 al art. V.

ARTICOLUL VII Relaţia între asistenţa P.N.U.D. şi asistenţa provenind din alte surse

În cazul în care una dintre părţi ar obţine, în scopul execuţiei proiectului, o asistenţă din alte surse, părţile se vor consulta şi vor consulta agenţia de execuţie, în scopul asigurării unei coordonări şi utilizări eficiente întregii asistenţe primite de către Guvern. Aranjamentele care ar putea fi încheiate cu alte entităţi ce-şi oferă sprijinul Guvernului, în scopul execuţiei unui proiect, nu vor modifica obligaţiile ce revin acestui guvern în virtutea prezentului acord.

ARTICOLUL VIII Folosirea asistenţei acordate

Guvernul va depune toate eforturile pentru a obţine cele mai bune rezultate de pe urma asistenţei P.N.U.D., pe care va trebui să o folosească conform destinaţiei prevăzute. Fără a limita conţinutul şi sfera celor enunţate pînă aici, Guvernul va lua în acest scop măsurile specificate în documentul de proiect.

ARTICOLUL IX Privilegii şi imunităţi

1. Guvernul va aplica Organizaţiei Naţiunilor Unite şi organelor sale, inclusiv P.N.U.D. şi organelor subsidiare ale O.N.U., în calitatea lor de agenţii de execuţie a proiectelor P.N.U.D., ca şi bunurilor, fondurilor, activelor şi funcţionarilor lor, inclusiv reprezentantului rezident şi celorlalţi membri ai misiunii P.N.U.D. în ţară, prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra privilegiilor şi imunităţilor.

2. Guvernul va aplica tuturor instituţiilor specializate, în calitatea lor de agenţii de execuţie, ca şi bunurilor fondurilor şi activelor lor şi funcţionarilor acestora, prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra privilegiilor şi imunităţilor instituţiilor specializate, inclusiv cele din anexele la convenţie aplicabile instituţiei specializate în cauză. Dacă Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (A.I.E.A.) apare în calitate de agenţie de execuţie, Guvernul va aplica fondurilor, bunurilor, activelor, funcţionarilor şi experţilor acesteia prevederile acordului referitor la privilegiile şi imunităţile A.I.E.A.

3. Membrilor misiunii P.N.U.D. în ţară li se vor acorda şi alte privilegii şi imunităţi suplimentare care ar putea fi necesare pentru a permite misiunii să-şi îndeplinească în mod eficient funcţiile.

4.

a) În afara cazului în care părţile nu vor decide altfel, în documentele de proiect referitoare la anumite proiecte, Guvernul va acorda tuturor persoanelor, altele decît cetăţenii guvernului angajaţi pe plan local, care prestează servicii în numele P.N.U.D., A.I.E.A. sau al unei instituţii specializate şi care nu sînt vizate în paragrafele 1 şi 2 de mai sus, aceleaşi privilegii şi imunităţi la care au dreptul funcţionarii O.N.U., ai agenţiei specializate în cauză sau ai A.I.E.A., respectiv în virtutea secţiunii 18 a Convenţiei Naţiunilor Unite, secţiunii 19 a Convenţiei instituţiilor specializate sau secţiunii 18 a Acordului asupra privilegiilor şi imunităţilor A.I.E.A.

b) În cadrul instrumentelor asupra privilegiilor şi imunităţilor care sînt menţionate mai sus în prezentul articol:

1) totalitatea actelor şi documentelor referitoare la un proiect care se află în posesia sau sub controlul persoanelor avute în vedere la alin. a) al paragrafului 4 de mai sus vor fi considerate ca proprietate a O.N.U., a instituţiei specializate interesate sau a A.I.E.A., după caz;

2) echipamentul, materialele şi furniturile din import, cumpărate sau închiriate de către aceste persoane în ţară pentru execuţia proiectului, vor fi considerate ca proprietate a O.N.U., a instituţiei specializate interesate sau a A.I.E.A., după caz.

5. Expresia persoane care prestează servicii, aşa cum este folosită în art. IX, X şi XIII ale prezentului acord, are în vedere experţii operaţionali, voluntarii, consultanţii şi persoanele juridice şi fizice, ca şi angajaţii acestora. Aceasta include organizaţiile sau societăţile guvernamentale sau neguvernamentale, ca şi angajaţii acestora, pe care P.N.U.D., în calitatea sa de agenţie de execuţie sau în orice altă calitate, ar putea să-i angajeze pentru a executa un proiect sau pentru a sprijini punerea în aplicare a asistenţei P.N.U.D. la un proiect. Nici o prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată în sensul restrîngerii privilegiilor, imunităţilor sau facilităţilor acordate acestor organizaţii sau societăţi sau angajaţilor lor în virtutea altui instrument.

ARTICOLUL X Facilităţi acordate în scopul punerii în aplicare a asistenţei P.N.U.D.

1. Guvernul va lua toate măsurile care ar putea fi necesare pentru ca P.N.U.D., agenţiile de execuţie, experţii acestora şi celelalte persoane care prestează servicii în contul acestora să nu fie supuse unor reglementări sau altor prevederi legale care ar putea afecta executarea operaţiilor întreprinse în virtutea prezentului acord şi le va acorda toate celelalte facilităţi necesare implementării rapide şi satisfăcătoare a asistenţei P.N.U.D. Le va acorda, de asemenea, drepturile şi facilităţile de mai jos:

a) acceptarea rapidă a experţilor şi a altor persoane care prestează servicii pentru P.N.U.D., sau a unei agenţii de execuţie;

b) acordarea promptă şi gratuită a vizelor, permiselor şi autorizaţiilor necesare;

c) acces la locurile de execuţie a proiectelor şi toate drepturile de trecere necesare;

d) dreptul de a circula liber în interiorul tării, de a intra sau a ieşi din ţară, în măsura în care se va dovedi necesar implementării satisfăcătoare a asistenţei P.N.U.D.;

e) rata cea mai favorabilă de schimb legal;

f) toate autorizaţiile necesare importului de echipamente, materiale şi furnituri, ca şi cele necesare reexportului lor;

g) toate autorizaţiile necesare importului de bunuri aparţinînd funcţionarilor P.N.U.D. şi agenţiei de execuţie sau altor persoane ce prestează servicii în contul lor şi destinate consumului sau folosinţei personale a interesaţilor, cît şi toate autorizaţiile necesare reexportului ulterior al acestor bunuri; şi

h) vămuirea rapidă a bunurilor menţionate la alin. f) şi g) de mai sus.

2. Asistenţa furnizată în virtutea prezentului acord trebuind să servească interesele guvernului şi poporului României, Guvernul va suporta totalitatea riscurilor în legătură cu operaţiile executate conform prezentului acord. Guvernul va răspunde tuturor reclamaţiilor pe care unii terţi le-ar putea formula împotriva P.N.U.D. sau împotriva unei agenţii de execuţie sau a personalului acestora, ori împotriva altor persoane ce prestează servicii în numele acestora, şi le va scoate din cauză, în caz de reclamaţie exonerîndu-i de orice răspundere rezultînd din operaţiile executate în virtutea prezentului acord. Prevederile de mai sus nu se vor aplica dacă părţile şi agenţia de execuţie ajung la concluzia că reclamaţia sau responsabilitatea în cauză rezultă dintr-o gravă neglijenţă sau dintr-un act intenţionat al persoanelor sus-menţionate.

ARTICOLUL XI Suspendarea sau încetarea asistenţei

1. P.N.U.D. va putea pe calea unei notificări scrise adresate Guvernului şi agenţiei de execuţie, suspenda asistenţa sa la un proiect dacă, după părerea P.N.U.D., apar împrejurări care împiedică sau ameninţă să împiedice buna desfăşurare a proiectului sau atingerea scopurilor sale. P.N.U.D. va putea, în cadrul aceleiaşi notificări scrise sau într-o comunicare ulterioară, să indice condiţiile în care va fi dispus să reia asistenţa în cadrul proiectului. Această suspendare va dura pînă cînd Guvernul va accepta aceste condiţii şi P.N.U.D. va notifica în scris Guvernului şi agenţiei de execuţie că este dispus să reia asistenţa.

2. Dacă o situaţie de felul celei amintite în paragraful 1 al prezentului articol se va menţine timp de 14 zile de la data notificării de către P.N.U.D. a situaţiei propriu-zise şi a suspendării asistenţei, P.N.U.D. va putea în orice moment, atît timp cît această situaţie se menţine, să-şi înceteze asistenţa la proiectul în cauză pe calea notificării scrise către Guvern şi agenţia de execuţie.

3. Dispoziţiile prezentului articol nu prejudiciază celelalte drepturi sau recursuri de care P.N.U.D. s-ar putea prevala în funcţie de împrejurări, conform principiilor generale ale dreptului sau altor principii.

ARTICOLUL XII Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend între P.N.U.D. şi Guvern care s-ar putea naşte ca urmare a aplicării prezentului acord şi care nu va putea fi reglementat pe calea negocierilor sau printr-un alt mod de reglementare convenit, va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre părţi. Fiecare dintre părţi va desemna un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnaţi vor numi un al treilea, care va prezida. Dacă în cele treizeci de zile ce vor urma cererii de arbitraj una dintre părţi nu a desemnat un arbitru sau dacă, în cele cincisprezece zile ce urmează numirii celor doi arbitri, nu a fost numit cel de-al treilea, oricare dintre părţi va putea cere preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să desemneze un arbitru. Procedura de arbitraj va fi stabilită de către arbitri, iar cheltuielile de arbitraj vor fi suportate de către părţi, în proporţia fixată de către arbitri. Sentinţa arbitrală va fi motivată şi acceptată de către părţi ca reglementare definitivă a diferendului.

2. Orice diferend între Guvern şi un expert operaţional născut ca urmare a condiţiilor de folosire a expertului de către Guvern sau care ar putea rezulta din aceasta va putea fi supus agenţiei de execuţie în serviciul căreia se află expertul operaţional, fie de către Guvern, fie de către expertul operaţional, iar organizaţia respectivă îşi va oferi bunele sale oficii pentru a ajuta părţile să ajungă la o reglementare. Dacă diferendul nu se poate rezolva conform frazei precedente sau prin alt mijloc de reglementare convenit, acesta va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părţi, conform dispoziţiilor enunţate în paragraful 1 al prezentului articol, cu excepţia faptului că arbitrul care nu a fost desemnat de către una dintre părţi sau de către arbitrii părţilor va fi desemnat de către secretarul general al Curţii permanente de arbitraj.

se încarcă...