Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori şi informaţiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare Număr celex: 32001L0034

În vigoare de la 06.07.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolele 44 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 14 martie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 7 mai 2001.

întrucât:

(1) Directiva 79/279/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a condiţiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori, Directiva 80/390/CEE a Consiliului din 17 martie 1980 de coordonare a condiţiilor de elaborare, control şi distribuţie a prospectului care trebuie publicat pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori, Directiva 82/121/CEE a Consiliului din 15 februarie 1982 privind informaţiile care trebuie publicate periodic de către societăţile ale căror acţiuni au fost admise la cota oficială a unei burse de valori şi Directiva 88/627/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1988 privind informaţiile care trebuie publicate la achiziţia sau transferul unei participaţii importante într-o societate cotată la bursă au fost modificate substanţial de mai multe ori. Din considerente de claritate şi raţionalitate, directivele menţionate ar trebui, aşadar, codificate prin regruparea lor într-un singur text.

(2) Coordonarea condiţiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor care sunt situate sau care funcţionează în statele membre este destinată să asigure o protecţie echivalentă a investitorilor la nivel comunitar, datorită unor garanţii mai uniforme oferite investitorilor din diferitele state membre; aceasta va facilita atât admiterea la cota oficială, în fiecare stat membru, a valorilor mobiliare din alte state membre, precum şi cotarea oricărei valori mobiliare la mai multe burse de valori din Comunitate; prin urmare, va determina un grad sporit de întrepătrundere a pieţelor naţionale de valori mobiliare, prin eliminarea obstacolelor care pot fi eliminate cu prudenţă, contribuind astfel la perspectiva creării unei pieţe europene de capital.

(3) Această coordonare ar trebui, prin urmare, să se aplice valorilor mobiliare indiferent de statutul juridic al emitenţilor acestora şi trebuie deci să se aplice în egală măsură valorilor mobiliare emise de state terţe sau de autorităţile regionale sau locale ale acestora sau de organisme internaţionale cu caracter public; prezenta directivă reglementează, aşadar, entităţi care nu intră sub incidenţa articolului 48 al doilea paragraf din tratat.

(4) Este necesar să existe posibilitatea unei căi de atac în instanţă împotriva deciziilor luate de către autorităţile naţionale competente pentru aducerea la îndeplinire a prezentei directive în ceea ce priveşte admiterea valorilor mobiliare la cota oficială, fără însă ca acest drept să restricţioneze libertatea de decizie a acestor autorităţi.

(5) Într-o primă etapă, această coordonare a condiţiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială ar trebui să fie suficient de flexibilă pentru a permite luarea în considerare a diferenţelor existente în prezent între structurile pieţelor de valori mobiliare din statele membre şi pentru a permite statelor membre să ţină seama de orice situaţie specială cu care ar putea fi confruntate.

(6) Din acest motiv, coordonarea ar trebui să se limiteze la început la stabilirea condiţiilor minime de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor de valori care sunt situate sau care funcţionează în statele membre, fără însă a da emitenţilor vreun drept la cotare.

(7) Această coordonare parţială a condiţiilor de admitere la cota oficială constituie un prim pas spre o aliniere ulterioară şi mai apropiată a regulamentelor statelor membre în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...