Back

Parlamentul României

Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.04.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

Indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce le revin în exercitarea funcţiei.

Senatorilor şi deputaţilor care deţin funcţia de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinţa salarizării, dispoziţiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive.

Senatorii şi deputaţii, membri ai Guvernului, vor primi diurna de şedinţă aferentă pentru şedinţele Senatului şi Camerei Deputaţilor la care participă în calitate de parlamentari.

Art. 2. -

Indemnizaţiile lunare ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi pentru funcţiile din birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Salariile de bază ale unor funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de bază corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, a funcţiei de execuţie în care sunt încadrate, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.

Art. 6. -

Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc această sarcină, de o indemnizaţie care face parte din salariul de bază, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite.

Art. 7. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază şi care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Activitatea acestor salariaţi se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit.
Modificări (1)

(3) Salariul de merit poate fi acordat, anual, pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii.

Art. 8. -

Majorarea salariului de bază pentru salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice, prevăzute în anexa nr. 3, şi a indemnizaţiei de conducere se face o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului, ţinând seama de calităţile personale reflectate în rezultatele obţinute în activitatea profesională.

Art. 9. -

(1) Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de specialitate specifice, sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul fiecărei funcţii, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradaţii.

(2) Trecerea salariaţilor, încadraţi în funcţii de execuţie, în gradaţia imediat superioară se face o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului.

(3) La trecerea în gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională. Vechimea minimă necesară pentru trecerea într-o gradaţie superioară este de doi ani.

(4) În mod excepţional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumătate vechimea minimă prevăzută la alin. (3).
Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Angajarea şi avansarea în funcţie, în grade sau trepte profesionale, a personalului de execuţie, altul decât cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Salariul de bază ce se acordă la avansare este în toate cazurile cel prevăzut la gradaţia 1 a funcţiei respective.

(2) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin doi ani. Fac excepţie de la această prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant.

(3) Persoanele încadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen sau concurs.

(4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, în mod excepţional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime minimă prevăzută la alin. (2).

Art. 11. -

Salariaţii care trec din funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradaţii, se încadrează prin numire la gradaţia care să le asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.

Art. 12. - Jurisprudență (17)

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
Jurisprudență (1)

Tranşe de vechime în muncă Procente din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază
- de la 3 la 5 ani 5
- de la 5 la 10 ani 10
- de la 10 la 15 ani 15
- de la 15 la 20 ani 20
- peste 20 ani 25

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Salariaţii pensionari pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă realizate după data pensionării.

Art. 13. - Jurisprudență (2)

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a depăşi 360 de ore anual.

(3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25%, calculat la salariul de bază şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei Camere, printr-un regulament.

Art. 14. -

(1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă şi categoriile de salariaţi se stabilesc potrivit legii şi se aprobă de Biroul permanent.

(2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 15. - Modificări (1)

Premierea personalului încadrat în funcţii de execuţie de specialitate specifice, a celuilalt personal de execuţie, precum şi a persoanelor care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Art. 16. -

(1) Senatorii, deputaţii şi salariaţii primesc la sfârşitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizaţiei lunare sau, după caz, al salariului de bază realizat în ultima lună din anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputaţii au fost sancţionaţi în această calitate, în condiţiile legii.

(3) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 17. -

(1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul preşedintelui Senatului şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, care se aprobă anual prin buget.

(2) Pentru primirea delegaţiilor străine şi invitaţilor din ţară sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acţiunile de protocol se aprobă de birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Art. 18. -

Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 19. -

Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază, cu aprobarea Biroului permanent.

Art. 20. - Modificări (1)

Persoanele numite temporar să îndeplinească atribuţiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate în locul unei persoane cu astfel de atribuţii, care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de coordonare pe care o preiau.

Art. 21. -

(1) Senatorii şi deputaţii care participă la şedinţele comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurnă de şedinţă ce reprezintă 2% din indemnizaţia lunară a senatorului sau a deputatului.

(2) De aceeaşi diurnă de şedinţă beneficiază senatorii şi deputaţii prezenţi la şedinţele grupurilor parlamentare sau la alte activităţi ale Parlamentului, dacă acestea se desfăşoară la cererea Biroului permanent sau a preşedintelui fiecărei Camere şi dacă diurna nu s-a acordat în condiţiile alin. (1).

(3) Senatorii şi deputaţii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigură cazarea gratuită sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuită, li se acordă, pe noapte, 70% din tariful minim practicat de unităţile hoteliere şi care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat.
Modificări (1)

(4) Drepturile prevăzute în alineatul precedent cu privire la cazarea gratuită sau la plata contravalorii cazării se acordă pe toată durata mandatului parlamentar.

(5) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă şi în perioada vacanţei parlamentare, dacă senatorii şi deputaţii îndeplinesc misiuni dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere.

(6) Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţară, din însărcinarea preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, a Biroului permanent al fiecărei Camere ori a birourilor comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau, pe noapte, de 70% din tariful minim practicat de unităţile hoteliere şi care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat, dacă nu se cazează în unităţi hoteliere sau în alte spaţii de cazare autorizate, precum şi de o diurnă, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în altă localitate decât cea în care domiciliază. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasării în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii unor activităţi legate de exercitarea mandatului.

(7) Senatorii sau deputaţii care se deplasează în altă localitate din circumscripţiile electorale în care domiciliază, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurnă de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3), pentru o singură zi pe săptămână.
Modificări (1)

(8) Senatorii sau deputaţii care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămânal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament şi înapoi, precum şi cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplasează, cel mult o dată pe săptămână, în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburanţilor utilizaţi în acest scop, dar nu mai mult decât contravaloarea a 7,5 litri benzină la 100 km parcurşi. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care se deplasează din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigură transportul la Parlament şi înapoi.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

Senatorilor sau deputaţilor li se rambursează contravaloarea taxelor de poştă sau de telecomunicaţii interne, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere.

Art. 23. -

(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţii primesc, lunar, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor, egală cu indemnizaţia lunară brută a deputatului.
Modificări (2)

(2) În limitele sumei prevăzute la alin. (1), deputaţii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri în circumscripţiile în care au fost aleşi. Consiliile locale şi consiliile judeţene asigură spaţiile şi dotarea acestora cu mobilierul necesar, în condiţii de închiriere.

Art. 24. -

(1) Chiria, calculată la tarifele practicate pentru spaţiile atribuite partidelor politice, cheltuielile de întreţinere, drepturile băneşti ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaţilor şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din sumele forfetare alocate deputaţilor.
Modificări (1)

(2) Angajarea salariaţilor birourilor parlamentare ale deputaţilor se face prin încheierea unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract civil. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, încadrarea salariaţilor se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor, la propunerea deputaţilor în cauză, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputaţii în cauză şi persoana fizică.

Art. 25. - Jurisprudență (1)

Modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare prevăzute la art. 23 şi 24 se stabileşte prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

Art. 26. - Jurisprudență (1)

(1) Birourile senatoriale din circumscripţiile electorale se organizează pentru fiecare senator în condiţiile prevăzute în Regulamentul Senatului.

(2) Personalul încadrat în birourile senatoriale face parte din aparatul Senatului.

(3) Dotarea birourilor senatoriale, cheltuielile materiale şi de servicii se vor asigura de către Senat în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale.

Art. 27. -

În vederea organizării birourilor senatoriale, prefecturile, consiliile judeţene sau, după caz, consiliile locale vor asigura spaţiul necesar şi dotarea acestuia cu mobilier. Chiria pentru spaţiu, calculată pe baza tarifelor practicate pentru spaţiile atribuite partidelor politice, precum şi chiria pentru mobilier vor fi suportate din bugetul Senatului.

Art. 28. -

Personalul încadrat cu contract de muncă la birourile parlamentare ale deputaţilor şi la birourile senatoriale, pe timpul cât îndeplineşte această activitate, se consideră detaşat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condiţiile legislaţiei muncii.

Art. 29. -

(1) Activitatea desfăşurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în muncă şi în specialitate.

(2) Indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii.

(3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii şi deputaţii beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în muncă prevăzut la art. 12 alin. (1).

Art. 30. - Jurisprudență (1)

De la data încetării mandatului de senator sau deputat, timp de 2 ani persoanelor în cauză nu li se poate modifica în mod unilateral sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor.

Art. 31. -

La aplicarea prezentei legi se va proceda la reîncadrarea întregului personal în funcţii şi, după caz, în grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradaţii, ţinându-se seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute până la data încadrării şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Art. 32. -

(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradaţiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenţa Biroului permanent al fiecărei Camere.

(2) Contestaţiile se depun în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile.

(3) Împotriva măsurii de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată.

se încarcă...