Back

Parlamentul României

Legea nr. 80/1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie

În vigoare de la 23.12.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Guvernul României şi Banca Naţională a României, împreună cu băncile comerciale, vor organiza şi realiza decontarea prin compensare, cu reflectarea în gestiunea şi rezultatele anului 1991, a plăţilor restante privind livrările de mărfuri, executările de lucrări, livrările de maşini, utilaje şi instalaţii pentru investiţii şi construcţiile-montaj aferente acestora şi prestările de servicii, recepţionate şi acceptate de beneficiar, precum şi datoriile către bugetul public naţional ale agenţilor economici.

Operaţiunile de decontare prin compensare a plăţilor restante se vor efectua prin unităţile băncilor comerciale şi sub controlul nemijlocit al acestora.

Guvernul României, Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu Banca Naţională a României, vor prezenta Parlamentului, pînă la 15 februarie 1992, un raport asupra rezultatelor acţiunii de compensare şi proiectul de lege privind măsurile referitoare la: lichidarea creditelor rezultate din compensare; instaurarea ordinii în efectuarea plăţilor în economie; prevenirea blocajului financiar; regimul incapacităţii de plată şi obligaţiile ce revin consiliilor de administraţie ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat aflaţi în această situaţie.

Art. 2. -

Creditele bancare rezultate în urma operaţiunilor de decontare prin compensare a plăţilor restante, acordate de băncile comerciale, vor fi garantate de stat şi cu bunurile mobile şi imobile ale agenţilor economici beneficiari de credite. Bunurile constituite garanţii vor putea fi supuse urmăririi silite, în caz de nerespectare a termenelor de rambursare a creditelor.

Agenţii economici vor stabili cauzele care au determinat creditele de compensare, vor asigura garanţiile şi măsurile necesare pentru lichidarea acestora, iar împreună cu băncile comerciale vor stabili grafice de rambursare cu termene finale de maximum 6 luni, pe baza verificării documentaţiei prezentate.

Ministerul Economiei şi Finanţelor va acoperi la timp subvenţiile şi diferenţele de preţ prevăzute în bugetul de stat aprobat, cuvenite agenţilor economici, corespunzător reglementărilor în vigoare.

Art. 3. -

Prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"

Sumele în valută cumpărate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plăţi externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agenţilor economici la băncile comerciale."

Art. 4. -

Dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale sînt şi rămîn abrogate de la data unificării cursurilor de schimb şi introducerea convertibilităţii interne a leului.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Bucureşti, 23 decembrie 1991.

Nr. 80.

se încarcă...