Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 703/2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind interoperabilitatea şi schimbul de date (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0703

În vigoare de la 01.05.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 defineşte o serie de sarcini pentru Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaz ("ENTSOG") şi pentru Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului ("agenţia"). Între acestea se numără dezvoltarea de coduri de reţea la nivel european în domeniile menţionate la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, care trebuie aplicate de toţi operatorii de sisteme de transport de gaz.

(2) Pentru a încuraja şi a facilita comercializarea şi transportul eficace al gazului la nivelul tuturor sistemelor de transport de gaz din cadrul Uniunii şi, ca urmare, pentru a progresa către o mai mare integrare a pieţei interne, ar trebui stabilit un cod de reţea pentru normele privind interoperabilitatea şi schimbul de date menţionate la articolul 8 alineatul (6) literele (e) şi (d) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, pe baza unui proiect elaborat de ENTSOG şi recomandat de agenţie şi în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(3) Lipsa de armonizare în domenii tehnice, operaţionale şi de comunicare ar putea crea bariere în calea unui flux liber al gazului în Uniune, împiedicând astfel integrarea pieţei. Normele Uniunii privind interoperabilitatea şi schimbul de date ar trebui să permită armonizarea necesară în aceste domenii, conducând aşadar la o integrare eficace a pieţei. În acest scop şi pentru a facilita cooperarea din punct de vedere comercial şi operaţional între operatorii de sisteme de transport adiacenţi, prezentul regulament ar trebui să abordeze acordurile de interconectare, unităţile, calitatea gazului, odorizarea şi schimbul de date. El ar trebui să prevadă norme şi proceduri pentru a obţine un nivel adecvat de armonizare în vederea comercializării şi a transportului eficient al gazului în cadrul sistemelor de transport de gaz din Uniune.

(4) Operatorii de sisteme de transport adiacenţi ar trebui să consolideze transparenţa, precum şi cooperarea între ei în cazurile în care diferenţele în privinţa calităţii gazului şi a practicilor de odorizare la oricare dintre părţile unui punct de interconectare ar putea crea un obstacol în calea integrării pieţei gazului. Obligaţiile prevăzute în prezentul regulament, în special în ceea ce priveşte calitatea gazului şi odorizarea, nu aduc atingere competenţelor statelor membre.

(5) Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la calitatea gazului ar trebui să asigure soluţii eficace fără a aduce atingere adoptării unui standard la nivel european pentru gazul cu putere calorifică mare, precum cel în curs de elaborare de către CEN în conformitate cu procesul de standardizare din cadrul mandatului M/400.

(6) Normele privind interoperabilitatea stabilite la articolele 13, 17 şi 18 urmăresc să asigure integrarea pieţei, astfel cum este prevăzută la articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, şi au un domeniu de aplicare mai larg decât doar punctele de interconectare.

(7) Articolul 13 din regulamentul menţionat nu afectează unităţile sau condiţiile de referinţă utilizate de statele membre în scopul aplicării articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Părţile în cauză pot folosi tabelul de conversie din anexă, în conformitate cu EN ISO 13443 "Gaz natural. Condiţii de referinţă standard".

(8) Capitolul V din prezentul regulament ar trebui să asigure gradul adecvat de armonizare a schimburilor de date pentru a sprijini realizarea şi funcţionarea pieţei interne europene a gazului, securitatea aprovizionării şi un acces adecvat şi sigur la informaţii, facilitând activităţile de transport transfrontalier.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 51 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(10) În conformitate cu articolul 8 alineatele (8) şi (9) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ENTSOG ar trebui să monitorizeze şi să analizeze implementarea prezentului regulament şi să raporteze agenţiei constatările sale, pentru ca aceasta să poată să îşi îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...