Back

Consiliul Europei

Convenţia europeană asupra coproducţiilor cinematografice din 02.10.1992

În vigoare de la 29.01.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o uniune mai strânsă între membrii săi pentru a apăra şi a promova idealurile şi principiile care alcătuiesc patrimoniul lor comun,

considerând că libertatea de creaţie şi libertatea de expresie constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că protecţia diversităţii culturale a diferitelor ţări europene este una dintre ţintele Convenţiei culturale europene,

considerând că, fiind instrumente de creaţie şi de expresie ale diversităţii culturale la scară europeană, coproducţiile cinematografice trebuie consolidate,

atente să dezvolte principiile menţionate şi amintind recomandările Comitetului de Miniştri legate de cinematograf şi audiovizual, mai ales Recomandarea nr. R (86) 3 privind promovarea producţiei audiovizuale în Europa,

recunoscând că înfiinţarea Fondului european de sprijin pentru coproducerea şi difuzarea de opere de creaţie cinematografică şi audiovizuală răspunde preocupării de a încuraja coproducţiile cinematografice europene şi că astfel a fost dat un nou impuls dezvoltării în Europa a coproducţiilor cinematografice,

hotărâte să realizeze acest obiectiv cultural prin eforturi comune, în vederea creşterii producţiei şi definirii unor reguli care să se armonizeze cu ansamblul coproducţiilor cinematografice multilaterale europene,

considerând că adoptarea de reguli comune tinde să reducă constrângerile şi să favorizeze cooperarea europeană în domeniul coproducţiilor cinematografice,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Scopul convenţiei

Părţile la prezenta convenţie se angajează să încurajeze dezvoltarea coproducţiilor cinematografice europene conform dispoziţiilor de mai jos.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenţie reglementează relaţiile dintre statele părţi în domeniul coproducţiilor multilaterale care îşi au originea pe teritoriul părţilor.

2. Prezenta convenţie se aplică:

a) coproducţiilor care reunesc cel puţin 3 coproducători stabiliţi în 3 state părţi diferite, semnatare ale convenţiei;

b) coproducţiilor care reunesc cel puţin 3 coproducători stabiliţi în 3 state părţi diferite, semnatare ale convenţiei, precum şi unul sau mai mulţi coproducători care nu este/nu sunt stabilit/stabiliţi în statele menţionate. Aportul total al coproducătorilor care nu sunt stabiliţi în statele părţi la convenţie nu poate totuşi depăşi 30% din costul total al coproducţiei.

În toate cazurile prezenta convenţie nu se poate aplica decât dacă opera coprodusă corespunde definiţiei operei cinematografice europene, astfel cum este formulată la art. 3 paragraful 3.

3. Dispoziţiile acordurilor bilaterale încheiate între părţile la prezenta convenţie rămân aplicabile coproducţiilor bilaterale.

În cazul coproducţiilor multilaterale dispoziţiile prezentei convenţii au prioritate faţă de cele ale acordurilor bilaterale încheiate între ţările părţi la convenţie. Dispoziţiile privind coproducţiile bilaterale rămân în vigoare dacă nu se opun dispoziţiilor prezentei convenţii.

4. În cazul absenţei oricărui acord reglementând relaţiile bilaterale de coproducţie între două state părţi la prezenta convenţie, aceasta se aplică şi coproducţiilor bilaterale, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţile interesate emite o rezervă, în condiţiile prevăzute la art. 20.

ARTICOLUL 3 Definiţii

În scopul aplicării prezentei convenţii:

a) termenul operă cinematografică desemnează operele de orice durată şi pe orice suport, în special operele cinematografice de ficţiune, de animaţie şi documentarele, conforme cu dispoziţiile privind industria cinematografică din fiecare ţară parte interesată, opere menite să fie difuzate în sălile de cinematograf;

b) termenul coproducători desemnează societăţi de producţie cinematografică sau producători stabiliţi în statele părţi la prezenta convenţie şi legaţi printr-un contract de coproducţie;

c) termenul operă cinematografică europeană desemnează operele cinematografice îndeplinind condiţiile stabilite în anexa nr. II care face parte integrantă din prezenta convenţie;

d) termenul coproducţie multilaterală desemnează o operă cinematografică produsă de cel puţin 3 coproducători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 paragraful 2.

CAPITOLUL II Reguli aplicabile coproducţiilor

ARTICOLUL 4 Asimilarea la filmele naţionale

1. Operele cinematografice europene realizate în coproducţie multilaterală şi ţinând de prezenta convenţie se bucură de drept de avantajele acordate filmelor naţionale în virtutea dispoziţiilor legislative şi reglementărilor în vigoare în fiecare stat parte la convenţie, participant la respectiva coproducţie.

2. Avantajele sunt acordate fiecărui coproducător de către statul parte în care acesta este stabilit, în condiţiile şi în limitele prevăzute de dispoziţiile legislative şi de punerea în aplicare a legii statului parte respectiv şi conform dispoziţiilor prezentei convenţii.

ARTICOLUL 5 Modalităţi de admitere la regimul de coproducţie

1. Orice coproducere de opere cinematografice trebuie să primească aprobarea autorităţilor competente ale statelor părţi în care sunt stabiliţi coproducătorii, după ce aceste autorităţi s-au consultat între ele şi conform modalităţilor prevăzute în anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Cererile de admitere la regimul de coproducţie sunt stabilite, în vederea aprobării lor de către autorităţile competente, conform dispoziţiilor procedurii de prezentare a cererilor, procedură prevăzută în anexa nr. I. Aprobarea este irevocabilă, cu excepţia cazurilor de nerespectare a angajamentelor iniţiale de natură artistică, economică şi tehnică.

3. Proiectele cu caracter pornografic manifest, cele care fac apologia violenţei sau proiectele care lezează deschis demnitatea umană nu pot fi admise la regimul de coproducţie.

4. Avantajele prevăzute pentru coproducere sunt acordate coproducătorilor dovediţi ca posedând o organizare tehnică şi financiară adecvată, precum şi calificări profesionale suficiente.

5. Fiecare stat contractant numeşte autorităţile competente menţionate la paragraful 2, printr-o declaraţie făcută la semnarea sau la depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune. Ulterior această declaraţie poate fi modificată oricând.

ARTICOLUL 6 Proporţia contribuţiilor coproducătorilor

1. În cazul unei coproducţii multilaterale participarea cea mai mică nu poate fi sub 10%, iar cea mai mare nu poate depăşi 70% din costul total al producerii operei cinematografice. Atunci când participarea cea mai mică este sub 20%, statul parte respectiv poate adopta dispoziţii menite să reducă sau să suprime accesul la mecanismele naţionale de sprijin acordat producţiei.

2. Atunci când prezenta convenţie ţine loc de acord bilateral între două părţi în condiţiile prevăzute la art. 2 paragraful 4, participarea cea mai mică nu poate fi sub 20%, iar participarea cea mai mare nu poate depăşi 80% din costul total al producerii operei cinematografice.

ARTICOLUL 7 Drepturile coproducătorilor

1. Contractul de coproducţie trebuie să garanteze fiecărui coproducător coproprietatea negativului original cu imagine şi sunet. Contractul va cuprinde o dispoziţie care să prevadă depunerea negativului original într-un loc stabilit de comun acord de coproducători şi care să garanteze liberul acces la negativ.

2. Contractul de coproducţie trebuie, de asemenea, să garanteze fiecărui coproducător dreptul la un internegativ sau la oricare alt suport permiţând reproducerea.

ARTICOLUL 8 Participarea tehnică şi artistică

1. Contribuţia fiecăruia dintre coproducători trebuie să însemne în mod obligatoriu o participare tehnică şi artistică efectivă. În principiu şi în respectul obligaţiilor internaţionale care leagă părţile contribuţia coproducătorilor în ceea ce priveşte personalul creator, tehnicienii, artiştii, interpreţii şi utilajele tehnice trebuie să fie proporţională cu investiţia lor.

2. Sub rezerva obligaţiilor internaţionale care leagă părţile şi a exigenţelor scenariului personalul care alcătuieşte echipa de turnare trebuie să provină din statele partenere la coproducţie; în principiu, postproducţia trebuie realizată în aceste state.

ARTICOLUL 9 Coproducţiile financiare

1. Prin derogare de la dispoziţiile art. 8 şi conform dispoziţiilor specifice şi limitelor fixate de dispoziţiile legislative şi de reglementările în vigoare în ţările părţi, pot fi admise să beneficieze de prezenta convenţie coproducţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) comportă o participare minoritară sau mai multe care poate/pot fi limitată/limitate la domeniul financiar, conform contractului de coproducţie, cu condiţia ca fiecare parte naţională să nu fie nici mai mică de 10%, nici mai mare de 25% din costul de producţie;

b) comportă un coproducător majoritar având o participare tehnică şi artistică efectivă şi îndeplinind condiţiile necesare pentru ca operei cinematografice să îi fie atribuită naţionalitatea în ţara acestuia;

c) contribuie la afirmarea identităţii europene; şi

d) fac obiectul unor contracte de producţie cuprinzând dispoziţii relative la repartizarea încasărilor.

2. Regimul de coproducţie nu va fi acordat coproducţiilor financiare decât după autorizare, dată de la caz la caz de autorităţile competente, ţinându-se seama mai ales de dispoziţiile art. 10.

ARTICOLUL 10 Echilibrul general al schimburilor

1. În schimburile cinematografice dintre părţi trebuie menţinut un echilibru general atât în ceea ce priveşte valoarea totală a investiţiilor, cât şi în ceea ce priveşte participarea tehnică şi artistică la operele cinematografice turnate în coproducţie.

2. Un stat parte care, după o perioadă rezonabilă, constată un deficit în raporturile sale de coproducţie cu una sau mai multe state părţi poate, din motive legate de menţinerea identităţii sale culturale, să îşi condiţioneze acordul la o viitoare coproducţie de restabilire a echilibrului relaţiilor lui cinematografice cu celelalte state părţi la convenţie.

ARTICOLUL 11 Intrarea şi rămânerea pe teritoriul unui stat parte la convenţie

În cadrul legislaţiei şi reglementărilor, precum şi al obligaţiilor internaţionale în vigoare fiecare ţară parte facilitează intrarea şi rămânerea pe teritoriul ei a personalului artistic şi tehnic din ţările părţi participante la coproducţie, precum şi eliberarea autorizaţiilor de muncă pe teritoriul ei pentru personalul respectiv. De asemenea, fiecare parte permite importarea temporară şi reexportarea materialului necesar producerii şi distribuirii operelor cinematografice realizate în cadrul prezentei convenţii.

ARTICOLUL 12 Menţionarea ţărilor coproducătoare

1. Operele cinematografice realizate în coproducţie trebuie prezentate cu menţionarea ţărilor coproducătoare.

2. Această menţionare trebuie să figureze clar în generic, în publicitatea comercială şi în materialele de promovare a operelor comerciale, precum şi în momentul prezentării lor.

ARTICOLUL 13 Exportul

Atunci când o operă cinematografică realizată în coproducţie este exportată într-o ţară în care importurile de opere cinematografice sunt contingentate şi când operele cinematografice ale uneia dintre părţile coproducătoare nu beneficiază de liberă intrare în ţara importatoare:

a) opera cinematografică se adaugă în principiu contingentului ţării a cărei participare este majoritară;

b) în cazul unei opere cinematografice care presupune o participare egală a ţărilor producătoare, opera cinematografică este înregistrată în contingentul ţării cu cele mai mari posibilităţi de export în ţara importatoare;

c) dacă înregistrarea nu poate fi făcută conform dispoziţiilor lit. a) şi b), opera cinematografică este înregistrată în contingentul ţării din care este realizatorul.

ARTICOLUL 14 Limba

În momentul admiterii regimului de coproducţie autoritatea competentă a unei ţări parte poate cere coproducătorului stabilit în această ţară o versiune finală a operei cinematografice în una dintre limbile vorbite în ţara respectivă.

ARTICOLUL 15 Festivaluri

Dacă coproducătorii nu hotărăsc altfel, operele cinematografice realizate în coproducţie sunt prezentate la festivaluri internaţionale de ţara parte în care este stabilit coproducătorul majoritar sau, în cazul participărilor financiare egale, de ţara parte din care este realizatorul.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

ARTICOLUL 16 Semnare, ratificare, acceptare, aprobare

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei şi de către celelalte state părţi la Convenţia culturală europeană, care îşi pot exprima dorinţa de a fi legate de convenţia respectivă prin:

a) semnătură fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau

b) semnătură sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puţin 4 state membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi legate prin convenţie, conform dispoziţiilor art. 16.

2. Pentru orice stat semnatar care îşi va exprima mai târziu consimţământul de a fi legat prin convenţie, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data semnării convenţiei sau de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 18 Aderarea unor state nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va putea invita orice stat european nemembru al Consiliului Europei, precum şi Comunitatea economică europeană să adere la prezenta convenţie printr-o hotărâre luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d) din Statutul Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor contractante având dreptul să facă parte din Comitetul de Miniştri.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea economică europeană, în caz de adeziune, convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data depunerii instrumentului de adeziune la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 19 Clauză teritorială

1. În momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate desemna teritoriul/teritoriile unde se va aplica prezenta convenţie.

2. Ulterior, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, orice parte poate extinde în orice moment aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu desemnat în respectiva declaraţie. Pentru teritoriul respectiv convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. orice declaraţie privind orice teritoriu de aplicare a convenţiei, declaraţie făcută în virtutea celor două paragrafe precedente, va putea fi retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 20 Rezerve

1. În momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate declara că art. 2 paragraful 4 nu se aplică în relaţiile sale bilaterale de coproducţie cu una sau mai multe părţi. În plus, orice stat îşi poate rezerva dreptul de a stabili o participare maximă diferită de cea stabilită la art. 9 paragraful 1.a). Nu se poate face nici o altă rezervă.

2. Orice parte care a formulat o rezervă în sensul paragrafului precedent o poate retrage în întregime sau parţial, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21 Denunţarea

1. Orice parte poate denunţa în orice moment prezenta convenţie, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va deveni efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 6 luni de la data primirii notificării către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 22 Notificări

1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului, precum şi tuturor statelor şi Comunităţii Economice Europene care au aderat la prezenta convenţie sau care au fost invitate să o facă:

a) orice semnare;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune;

c) orice dată a intrării în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 17, 18 şi 19;

d) orice declaraţie făcută conform art. 5 paragraful 5;

e) orice denunţare făcută conform art. 21;

f) orice alt act, altă notificare sau altă comunicare legată de prezenta convenţie.

se încarcă...