Back

Parlamentul României

Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale din 17.03.1992 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.05.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile la această convenţie,

ţinând cont de faptul că protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale sunt sarcini importante şi urgente a căror îndeplinire efectivă poate fi asigurată doar prin cooperare intensă,

preocupate de faptul că schimbările în starea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale pot avea efecte negative pe termen scurt sau lung asupra mediului înconjurător, economiilor şi bunăstării ţărilor membre ale Comisiei Economice pentru Europa (C.E.E.),

subliniind necesitatea întăririi măsurilor naţionale şi internaţionale de prevenire, control şi reducere a degajării de substanţe periculoase în mediul acvatic şi de diminuare a eutrofizării şi acidificării, precum şi a poluării din surse terestre a mediului marin, în special a zonelor de coastă,

apreciind eforturile deja făcute de guvernele ţărilor membre ale C.E.E. pentru întărirea cooperării la nivel bilateral şi multilateral, pentru prevenirea, controlul şi reducerea poluării transfrontiere, asigurarea gospodăririi durabile a apelor, conservarea resurselor de apă şi protecţia mediului,

reamintind prevederile pertinente şi principiile Declaraţiei Conferinţei de la Stockholm asupra mediului, ale Actului final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C.S.C.E.), Documentele finale ale reuniunilor de la Madrid şi Viena ale reprezentanţilor statelor participante ale C.S.C.E. şi Strategia regională pentru protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale în ţările membre ale C.E.E., acoperind perioada până în anul 2000 şi după,

conştiente de rolul Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite în promovarea cooperării internaţionale pentru prevenirea, controlul şi reducerea poluării apelor transfrontiere şi utilizarea durabilă a acestor ape şi, în acest scop, reamintind Declaraţia de principiu a C.E.E. privind prevenirea şi controlul poluării apelor, inclusiv poluarea transfrontieră şi în ceea ce priveşte lupta contra acestei poluări, Declaraţia de principiu a C.E.E. privind utilizarea raţională a apei, Principiile C.E.E. privind cooperarea în domeniul apelor transfrontiere, Carta C.E.E. privind gospodărirea apelor subterane şi Codul de comportare în caz de poluare accidentală a apelor interioare transfrontiere,

referindu-se la deciziile nr. I (42) şi nr. I (44) adoptate de Comisia Economică pentru Europa la cea de-a 42-a şi, respectiv, cea de-a 44-a sesiune a sa şi la rezultatul Întrunirii C.S.C.E. pentru protecţia mediului (Sofia, Bulgaria, 16 octombrie - 3 noiembrie 1989),

subliniind că o cooperare între ţările membre în vederea protecţiei şi utilizării apelor transfrontiere trebuie să fie implementată în primul rând prin elaborarea de acorduri între ţările care mărginesc aceleaşi ape, în special acolo unde astfel de acorduri nu au fost încă realizate,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiţii

Pentru obiectivele acestei convenţii:

1. ape transfrontiere înseamnă orice ape de suprafaţă sau subterane care marchează frontierele dintre două sau mai multe state, le traversează sau sunt localizate pe acestea; oriunde apele transfrontiere se varsă direct în mare fără să formeze estuare, limita acestor ape transfrontiere este o linie dreaptă trasată peste respectivele lor guri de vărsare, între limitele inferioare de reflux de pe malurile lor;

2. impact transfrontier înseamnă orice efect negativ semnificativ asupra mediului, rezultat dintr-o schimbare în condiţiile apelor transfrontiere, cauzată de o activitate umană a cărei origine fizică este situată în întregime sau parţial într-o zonă aflată sub jurisdicţia unei părţi, produsă asupra mediului dintr-o zonă aflată sub jurisdicţia altei părţi. Astfel de efecte asupra mediului includ: atentate la sănătatea şi securitatea omului, flora, fauna, solul, aerul, apa, clima, peisajul şi monumentele istorice sau alte construcţii sau interacţiunea între aceşti factori; ele includ, de asemenea, efecte asupra moştenirii culturale sau asupra condiţiilor socioeconomice care rezultă din alterarea acestor factori;

3. parte înseamnă, dacă textul nu indică altfel, o parte contractantă la această convenţie;

4. părţi riverane înseamnă părţile care mărginesc aceleaşi ape transfrontiere;

5. organism comun înseamnă orice comisie bilaterală sau multilaterală sau alte mecanisme instituţionale specifice pentru cooperare între părţile riverane;

6. substanţe periculoase înseamnă substanţe toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, în special atunci când sunt persistente;

7. cea mai bună tehnologie disponibilă (definiţia este conţinută în anexa nr. I la această convenţie).

PARTEA I Prevederi referitoare la toate părţile

ARTICOLUL 2 Prevederi generale

1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate pentru prevenirea, controlul şi reducerea oricărui impact transfrontier.

2. Părţile vor lua, în special, toate măsurile adecvate pentru:

a) a preveni, a controla şi a reduce poluările apelor care pot cauza impact transfrontier;

b) a asigura că apele transfrontiere sunt utilizate în scopul gospodăririi raţionale şi sigure din punct de vedere ecologic, conservării resurselor de apă şi protecţiei mediului;

c) a asigura utilizarea apelor transfrontiere într-un mod rezonabil şi echitabil, luând în considerare, în mod special, caracterul lor transfrontier în cazul activităţilor care cauzează sau pot cauza impact transfrontier;

d) a asigura conservarea şi, unde este necesar, restaurarea ecosistemelor.

3. Măsurile pentru prevenirea, controlul şi reducerea poluării apelor vor fi luate, pe cât este posibil, la sursă.

4. Aceste măsuri nu vor provoca, direct sau indirect, un transfer al poluării în alte medii.

5. În luarea măsurilor menţionate în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, părţile se vor conduce după următoarele principii:

a) principiul precauţiei în virtutea căruia acţiunea de evitare a impactului transfrontier potenţial, prin degajarea de substanţe periculoase, nu va fi amânată pe baza faptului că cercetarea ştiinţifică nu a demonstrat din plin legătura cauzală între aceste substanţe, pe de o parte, şi impactul transfrontier potenţial, pe de altă parte;

b) principiul "poluatorul plăteşte", în virtutea căruia costurile măsurilor de prevenire, control şi reducere a poluării vor fi suportate de către cel care poluează;

c) resursele de apă vor fi gospodărite astfel încât să răspundă necesităţilor generaţiilor prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

6. Părţile riverane vor coopera pe bază de egalitate şi reciprocitate, în special prin acorduri bilaterale sau multilaterale, în vederea dezvoltării de politici armonioase, programe şi strategii care să acopere zonele bazinelor relevante sau părţi ale acestora, având ca scop prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier şi protecţia mediului înconjurător al apelor transfrontiere sau a mediului înconjurător influenţat de astfel de ape, inclusiv mediul marin.

7. Aplicarea acestei convenţii nu va duce la deteriorarea condiţiilor de mediu, nici la intensificarea impactului transfrontier.

8. Prevederile acestei convenţii nu vor afecta dreptul părţilor de a adopta şi a implementa, individual sau în comun, măsuri mai stringente decât cele stabilite în această convenţie.

ARTICOLUL 3 Prevenire, control şi reducere

1. Pentru a preveni, controla şi reduce impactul transfrontier, părţile vor elabora, adopta, implementa şi, pe cât posibil, vor face compatibile măsuri relevante legale, administrative, economice, financiare şi tehnice în scopul asigurării, printre altele, ca:

a) emisiile de poluanţi să fie prevenite, controlate şi reduse la sursă prin aplicarea, printre altele, a tehnologiilor mai puţin poluante sau fără reziduuri;

b) apele transfrontiere să fie protejate împotriva poluării din surse punctuale prin aprobarea anterioară a descărcărilor de ape uzate de către autorităţile naţionale competente şi ca descărcările autorizate să fie supravegheate şi controlate;

c) limitele stabilite în autorizaţia pentru descărcările de ape uzate să se bazeze pe tehnologiile cele mai bune disponibile, aplicabile la descărcarea de substanţe periculoase;

d) cerinţe mai stricte, chiar ducând la interdicţie în cazuri individuale, să se impună atunci când calitatea apei receptoare sau ecosistemul le cere;

e) cel puţin tratamentul biologic sau tratamente echivalente să fie aplicate apei uzate menajere, acolo unde este necesar, printr-o abordare treptată;

f) să se ia măsuri specifice, cum este aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile, în scopul reducerii aportului de nutrienţi din surse industriale şi urbane;

g) să se dezvolte şi să se implementeze măsuri specifice şi cele mai bune practici pentru mediul înconjurător, în scopul reducerii aportului de nutrienţi şi substanţe periculoase provenind din surse difuze, în special acolo unde sursa principală este agricultura (liniile directoare pentru dezvoltarea celor mai bune practici legate de mediu sunt menţionate în anexa nr. II la această convenţie);

h) să fie aplicată evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi alte mijloace de evaluare;

i) să fie promovată gospodărirea durabilă a resurselor de apă, inclusiv aplicarea abordării ecosistemelor;

j) să fie puse la punct dispozitive de intervenţie;

k) să se ia măsuri suplimentare specifice pentru prevenirea poluării apelor subterane;

l) riscul poluării accidentale să fie redus la minimum.

2. În acest scop, fiecare parte va stabili limite de emisie pentru descărcările în apele de suprafaţă din surse punctuale, bazate pe cele mai bune tehnologii disponibile care sunt aplicabile în mod specific sectoarelor industriale individuale sau industriilor din care provin substanţele periculoase. Măsurile specifice, menţionate în paragraful 1 al acestui articol, de prevenire, control şi reducere a evacuării în ape a substanţelor periculoase din surse punctuale sau difuze, ar trebui să includă, printre altele, total sau parţial, interdicţia producerii sau utilizării unor astfel de substanţe. Vor fi luate în considerare listele existente cu astfel de sectoare industriale sau ramuri ale industriei şi listele cu astfel de substanţe periculoase ce sunt stabilite deja în convenţiile sau reglementările internaţionale aplicabile în zona de sub influenţa acestei convenţii.

3. În plus, fiecare parte va defini, unde este cazul, obiectivele de calitate a apelor şi va adopta criteriile de calitate a apelor în scopul prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier. Îndrumări generale pentru definirea acestor obiective şi criterii sunt cuprinse în anexa nr. III la această convenţie. Dacă este necesar, părţile vor face eforturi să actualizeze această anexă.

ARTICOLUL 4 Supraveghere

Părţile vor stabili programe pentru supravegherea condiţiilor calităţii apelor transfrontiere.

ARTICOLUL 5 Cercetare şi dezvoltare

Părţile vor coopera pentru efectuarea de lucrări de cercetare-dezvoltare vizând tehnici eficiente pentru prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier. În acest scop părţile vor lua în considerare, pe baze bilaterale şi/sau multilaterale, activităţile de cercetare urmărite în forumurile internaţionale relevante, se vor strădui să iniţieze sau să intensifice programele de cercetare specifice, cu scopul de a obţine, acolo unde este necesar, printre altele:

a) punerea la punct de metode pentru evaluarea toxicităţii substanţelor periculoase şi a nocivităţii poluanţilor;

b) îmbunătăţirea cunoştinţelor privind apariţia, distribuţia şi efectele poluanţilor şi ale proceselor implicate asupra mediului;

c) punerea la punct şi aplicarea tehnologiilor şi metodelor de producţie şi a modelelor de consum care să ţină cont de protecţia mediului;

d) eliminarea şi/sau înlocuirea substanţelor care pot avea impact transfrontier;

e) punerea la punct de metode sigure din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru îndepărtarea substanţelor periculoase;

f) conceperea de metode speciale pentru îmbunătăţirea situaţiei calităţii cursurilor de apă transfrontiere;

g) dezvoltarea lucrărilor de construcţii hidrotehnice şi a tehnicilor de regularizare a apelor, sigure din punct de vedere al protecţiei mediului;

h) evaluarea materială şi financiară a pagubelor rezultate din impactul transfrontier.

Rezultatele acestor programe de cercetare vor fi schimbate între părţi în conformitate cu art. 6 al acestei convenţii.

ARTICOLUL 6 Schimbul de informaţii

Părţile vor asigura, pe cât posibil, un schimb de informaţii cât mai larg privind problemele acoperite de prevederile acestei convenţii.

ARTICOLUL 7 Responsabilitate

Părţile vor depune eforturi internaţionale corespunzătoare pentru a elabora reguli, criterii şi proceduri în domeniul responsabilităţii.

ARTICOLUL 8 Protecţia informaţiilor

Prevederile acestei convenţii nu vor afecta drepturile sau obligaţiile părţilor, în conformitate cu sistemele lor legale naţionale şi cu regulamentele supranaţionale aplicabile, pentru protejarea informaţiei legate de secretul industrial şi comercial, inclusiv proprietatea intelectuală sau securitatea naţională.

PARTEA a II-a Dispoziţii aplicabile părţilor riverane

ARTICOLUL 9 Cooperarea bilaterală şi multilaterală

1. Părţile riverane, pe baza principiilor de egalitate şi reciprocitate, vor participa la acorduri bilaterale şi multilaterale sau la alte acorduri, dacă acestea nu există, sau le vor adapta pe cele existente, acolo unde este necesar, înlocuind contradicţiile cu principiile de bază ale aceste convenţii, în scopul definirii relaţiilor lor reciproce şi comportamentului privind prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier. Părţile riverane vor specifica ariile bazinului hidrografic sau parte (părţi) a (ale) lui supuse cooperării. Aceste acorduri sau aranjamente vor trata problemele relevante ale acestei convenţii, cât şi orice alte probleme asupra cărora părţile riverane pot decide că este necesar să coopereze.

2. Acordurile sau aranjamentele menţionate în paragraful 1 al acestui articol vor asigura crearea de organisme comune. Sarcinile acestor organisme comune vor fi, printre altele şi fără a aduce prejudicii acordurilor sau aranjamentelor relevante existente, următoarele:

a) colectarea, prelucrarea şi evaluarea datelor în scopul identificării surselor de poluare susceptibile a cauza impact transfrontier;

b) elaborarea de programe comune de supraveghere a calităţii şi cantităţii resurselor de apă;

c) efectuarea de inventare şi schimb de informaţii privind sursele de poluare menţionate în paragraful 2 a) al acestui articol;

d) stabilirea de limite de emisie pentru apele uzate şi evaluarea eficacităţii programelor de luptă contra poluării;

e) definirea obiectivelor şi a criteriilor comune de calitate a apelor, ţinând seama de prevederile art. 3 paragraful 3 al acestei convenţii, şi propunerea de măsuri relevante pentru menţinerea şi, unde este necesar, îmbunătăţirea calităţii apei;

f) dezvoltarea programelor de acţiune pentru reducerea încărcărilor poluante din ambele surse punctuale (urbane şi industriale) şi din sursele difuze (în special din agricultură);

g) stabilirea procedurilor de avertizare şi alarmă;

h) să servească drept cadru în domeniul schimbului de informaţii privind utilizarea apei şi instalaţiilor aferente existente şi a celor planificate care sunt susceptibile să cauzeze impact transfrontier;

i) promovarea cooperării şi a schimbului de informaţii despre cele mai bune tehnologii disponibile în conformitate cu prevederile art. 13 al acestei convenţii, cât şi încurajarea cooperării în programele de cercetare ştiinţifică;

j) participarea la realizarea studiilor de impact asupra mediului, relativ la apele transfrontiere, în conformitate cu reglementările internaţionale specifice.

3. În cazurile în care un stat de coastă, fiind parte la această convenţie, este direct şi semnificativ afectat de impactul transfrontier, părţile riverane pot, dacă sunt toate de acord, să invite acel stat de coastă să fie implicat într-o manieră specifică în activităţile organismelor comune multilaterale stabilite de părţile riverane acestor ape transfrontiere.

4. Organismele comune, conform acestei convenţii, vor invita organismele comune stabilite de statele de coastă să coopereze pentru protecţia mediului marin direct afectat de impactul transfrontier, în scopul armonizării muncii lor şi al prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier.

5. Dacă două sau mai multe organisme comune există în acelaşi bazin hidrografic, ele se vor strădui să-şi coordoneze activităţile în scopul întăririi, prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier în cadrul aceluiaşi bazin.

ARTICOLUL 10 Consultaţii

Consultaţiile vor fi ţinute între părţile riverane pe bază de reciprocitate, bună-credinţă şi bună-vecinătate, la cererea oricărei astfel de părţi. Astfel de consultaţii vor avea ca scop cooperarea în probleme care rezultă din prevederile acestei convenţii. Acolo unde există un organism stabilit în conformitate cu art. 9 al acestei convenţii, o astfel de consultaţie va fi efectuată prin intermediul acestuia.

ARTICOLUL 11 Supraveghere şi evaluare comună

1. În cadrul cooperării generale menţionate în art. 9 al acestei convenţii sau în acordurile specifice, părţile riverane vor stabili şi vor implementa programe comune pentru a supraveghea situaţia calităţii apelor transfrontiere, inclusiv inundaţii şi gheţuri plutitoare ca şi impactul transfrontier.

2. Părţile riverane vor cădea de acord asupra parametrilor poluării şi a poluanţilor ale căror debite şi concentraţii în apele transfrontiere vor face obiectul unei supravegheri permanente.

3. Părţile riverane, la intervale regulate, vor efectua evaluări comune sau coordonate ale situaţiei apelor transfrontiere şi ale eficacităţii măsurilor luate pentru prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier. Rezultatele acestor evaluări vor fi făcute disponibile pentru public în conformitate cu prevederile art. 16 al acestei convenţii.

4. Pentru aceste scopuri, părţile riverane trebuie să armonizeze reguli pentru stabilirea şi aplicarea de programe de supraveghere, sisteme de măsură, dispozitive, tehnici de analiză, metode de prelucrare şi evaluare a datelor şi metode pentru înregistrarea poluanţilor evacuaţi.

ARTICOLUL 12 Activităţi comune de cercetare şi dezvoltare

În cadrul cooperării generale menţionate în art. 9 al acestei convenţii sau în acordurile specifice, părţile riverane vor întreprinde activităţi de dezvoltare şi cercetare specifică, în sprijinul realizării şi menţinerii criteriilor şi obiectivelor de calitate a apei pe care au convenit să le stabilească şi să le adopte.

se încarcă...