Back

Parlamentul României

Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării din 21.04.1992 *)

În vigoare de la 29.09.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile contractante,

hotărîte să acţioneze în scopul realizării unui progres în protecţia mediului marin al Mării Negre şi în conservarea resurselor sale vii,

conştiente de importanţa valorilor economice, sociale şi de sănătate ale mediului marin al Mării Negre,

convinse că resursele naturale şi de agrement ale Mării Negre pot fi păstrate, în primul rînd, prin eforturile comune ale ţărilor riverane la Marea Neagră,

avînd în vedere regulile şi reglementările general acceptate ale dreptului internaţional,

luînd în considerare principiile, obiceiurile şi regulile dreptului internaţional general, care reglementează protecţia şi păstrarea mediului marin şi conservarea resurselor vii ale acestuia,

ţinînd seama de dispoziţiile corespunzătoare ale Convenţiei din 1972 privind prevenirea poluării mediului marin prin descărcarea deşeurilor şi altor materiale, aşa cum a fost amendată, ale Convenţiei internaţionale din 1973 privind prevenirea poluării de pe nave, cu modificările aduse prin Protocolul din 1978, referitor la aceasta, aşa cum a fost amendat, ale Convenţiei din 1989 privind controlul mişcării transfrontiere a deşeurilor periculoase şi depozitarea acestora şi cele ale Convenţiei internaţionale din 1990 privind pregătirea, acţiunea şi cooperarea împotriva poluării cu petrol,

recunoscînd semnificaţia principiilor adoptate în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,

luînd în considerare interesele statelor riverane Mării Negre în conservarea, exploatarea şi dezvoltarea potenţialului bioproductiv al Mării Negre,

ţinînd seama că ţărmul Mării Negre reprezintă o importantă zonă internaţională de staţiuni climaterice în care ţările riverane Mării Negre au făcut investiţii însemnate în domeniul sănătăţii publice şi turismului,

luînd în considerare caracteristicile hidrologice şi ecologice speciale ale Mării Negre şi sensibilitatea deosebită a faunei şi florei acesteia la schimbările de temperatură şi de compoziţie ale apei mării,

avînd în vedere că poluarea mediului marin al Mării Negre rezultă şi din surse de pe uscat din alte ţări ale Europei, îndeosebi prin rîuri,

reafirmînd disponibilitatea lor de a coopera pentru conservarea mediului marin al Mării Negre şi protejarea resurselor vii ale acestuia împotriva poluării,

recunoscînd necesitatea cooperării ştiinţifice, tehnice şi tehnologice, pentru îndeplinirea obiectivelor convenţiei,

avînd în vedere că acordurile internaţionale existente nu acoperă toate aspectele poluării mediului marin al Mării Negre, provenind din ţări terţe,

convinse de necesitatea unei strînse colaborări cu organizaţii internaţionale interesate, bazate pe abordarea regională concertată pentru protejarea şi îmbunătăţirea mediului marin al Mării Negre,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Zona de aplicare

1. Prezenta convenţie se va aplica la Marea Neagră propriu-zisă, avînd ca limită de sud, pentru scopurile prezentei convenţii, linia care uneşte capul Kelagra şi capul Dalyan.

2. Pentru scopurile acestei convenţii, referirea la Marea Neagră va include marea teritorială şi zona economică exclusivă ale fiecărei părţi contractante în Marea Neagră.

Cu toate acestea, oricare protocol la această convenţie poate să prevadă altfel, în funcţie de obiectivele sale.

ARTICOLUL II Definiţii

Pentru scopurile prezentei convenţii:

1. Poluarea mediului marin înseamnă introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care are sau poate avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sînt vătămarea resurselor vii şi a vieţii marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activităţile pe mare, inclusiv pescuitul şi alte folosinţe legitime ale mării, degradarea calităţii de folosinţă a apei mării şi deteriorarea condiţiilor de agrement.

2.

a) Nave înseamnă mijloace de deplasare pe mare de orice tip. Acest termen include navele cu elice, vehiculele pe pernă de aer, submarine, mijloace plutitoare, indiferent dacă sînt sau nu autopropulsate, platformele şi orice alte construcţii amplasate pe apă.

b) Aeronave înseamnă mijloace de deplasare în aer de orice tip.

3.

a) Descărcarea înseamnă:

(i) orice deversare deliberată de deşeuri sau alte materiale de pe nave sau aeronave;

(ii) orice sabordaj deliberat de către nave sau aeronave.

b) Descărcarea nu include:

(i) deversarea de deşeuri sau alte materiale care rezultă în mod direct sau indirect din exploatarea normală a navelor sau aeronavelor şi a echipamentului lor, altele decît deşeurile sau alte materiale transportate de sau de la nave sau aeronave, care sînt exploatate în scopul deversării unor asemenea materiale sau derivate din tratarea unor asemenea deşeuri sau altor materiale pe nave sau aeronave;

(ii) orice depunere de materiale pentru un alt scop decît simpla deversare a acestora, cu condiţia ca o asemenea depunere să nu fie contrară scopurilor acestei convenţii.

4. Substanţă nocivă înseamnă orice substanţă periculoasă, otrăvitoare sau un alt tip de substanţă, care introdusă în mediul marin, datorită toxicităţii ei şi/sau persistenţei şi/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluare sau ar afecta negativ procesele biologice.

ARTICOLUL III Prevederi generale

Părţile contractante iau parte la prezenta convenţie pe baza deplinei egalităţi în drepturi şi îndatoriri, a respectării suveranităţii naţionale, independenţei, neamestecului în treburile lor interne, avantajului reciproc şi a altor principii şi norme corespunzătoare ale dreptului internaţional.

ARTICOLUL IV Imunitate suverană

Această convenţie nu se aplică nici unei nave de război, nave auxiliare, altor vase sau aeronave aflate în proprietatea sau care sînt exploatate de un stat şi folosite, la acea dată, numai în serviciul necomercial al guvernului.

Cu toate acestea, fiecare parte contractantă va asigura, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să nu stînjenească operaţiunile unor asemenea nave sau aeronave aflate în proprietatea sa ori exploatate de ea, ca aceste nave sau aeronave să acţioneze într-o manieră conformă cu prezenta convenţie, în măsura în care acest lucru este posibil.

ARTICOLUL V Angajamente de ordin general

1. Fiecare parte contractantă va asigura aplicarea convenţiei în acele zone ale Mării Negre unde ea îşi exercită suveranitatea, precum şi drepturile suverane şi jurisdicţia, fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante care rezultă din normele dreptului internaţional.

În vederea realizării scopurilor acestei convenţii, fiecare parte contractantă va ţine seama de efectul negativ al poluării înlăuntrul apelor sale interioare asupra mediului marin al Mării Negre.

2. Părţile contractante vor lua, individual sau în comun, după caz, toate măsurile necesare în concordanţă cu dreptul internaţional şi în conformitate cu prevederile acestei convenţii, pentru a preveni, reduce şi controla poluarea, pentru a proteja şi conserva mediul marin al Mării Negre.

3. Părţile contractante vor coopera în elaborarea de protocoale adiţionale şi anexe, în afară de cele alăturate la prezenta convenţie, care vor fi necesare pentru aplicarea prezentei convenţii.

4. Părţile contractante, atunci cînd vor încheia acorduri bilaterale şi multilaterale pentru protecţia şi păstrarea mediului marin al Mării Negre, se vor strădui să asigure ca asemenea acorduri să fie conforme cu această convenţie. Copii de pe asemenea acorduri vor fi transmise celorlalte părţi contractante prin intermediul comisiei, definită conform articolului XVII al acestei convenţii.

5. Părţile contractante vor coopera, în cadrul organizaţiilor internaţionale, care sînt considerate de către ele a fi competente în promovarea elaborării de măsuri care să contribuie la protecţia şi păstrarea mediului marin al Mării Negre.

ARTICOLUL VI Poluarea cu substanţe periculoase şi materiale

Fiecare parte contractantă va preveni poluarea mediului marin al Mării Negre din orice sursă cu substanţele sau materialele specificate în anexa la această convenţie.

ARTICOLUL VII Poluarea din surse de pe uscat

Părţile contractante vor preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Mării Negre din surse de pe uscat, în conformitate cu Protocolul privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării din surse de pe uscat, care face parte integrantă din convenţie.

ARTICOLUL VIII Poluarea de pe nave

Părţile contractante vor lua, individual sau, dacă este necesar, în comun, toate măsurile adecvate pentru a preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Mării Negre de pe nave, în conformitate cu regulile şi standardele internaţionale general acceptate.

ARTICOLUL IX Cooperarea în combaterea poluării în situaţii de urgenţă

Părţile contractante vor coopera în vederea prevenirii, reducerii şi combaterii poluării mediului marin al Mării Negre în situaţii de urgenţă, în conformitate cu Protocolul privind cooperarea în combaterea poluării cu petrol şi alte substanţe nocive a mediului marin al Mării Negre, în situaţii de urgenţă, care face parte integrantă din această convenţie.

ARTICOLUL X Poluarea prin descărcare

1. Părţile contractante vor lua toate măsurile adecvate şi vor coopera în prevenirea, reducerea şi controlul poluării cauzate prin descărcare, în conformitate cu Protocolul privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării prin descărcare, care va face parte integrantă din această convenţie.

2. Părţile contractante nu vor permite, în zonele aflate sub jurisdicţia lor respectivă, descărcarea de materiale de către persoane fizice sau juridice ale statelor care nu sînt riverane Mării Negre.

ARTICOLUL XI Poluarea din activităţi care au loc pe platoul continental

1. Fiecare parte contractantă va adopta, cît mai curînd posibil, legi şi regulamente şi va lua măsuri pentru a preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Mării Negre, cauzată sau legată de activităţi care au loc pe platoul său continental, inclusiv explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale platoului continental.

Părţile contractante se vor informa reciproc prin intermediul comisiei despre legile, regulamentele şi măsurile adoptate de ele în această privinţă.

2. Părţile contractante vor coopera în acest domeniu, dacă va fi cazul, şi se vor strădui să armonizeze măsurile la care se referă paragraful 1 al acestui articol.

ARTICOLUL XII Poluarea din sau prin atmosferă

Părţile contractante vor adopta legi şi regulamente şi vor lua măsuri individuale sau convenite pentru a preveni, reduce sau controla poluarea mediului marin al Mării Negre din sau prin atmosferă, aplicabile spaţiului aerian de deasupra teritoriului lor şi navelor sub pavilionul lor sau navelor şi aeronavelor înregistrate pe teritoriul lor.

ARTICOLUL XIII Protecţia resurselor vii marine

Părţile contractante, atunci cînd iau măsuri în conformitate cu prezenta convenţie pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului marin al Mării Negre, vor acorda o atenţie deosebită evitării producerii de daune vieţii marine şi resurselor vii, în special prin schimbarea locului lor de vieţuire şi crearea de piedici în calea pescuitului şi altor folosinţe legitime ale Mării Negre, şi în legătură cu aceasta vor acorda atenţia cuvenită recomandărilor organizaţiilor internaţionale competente.

ARTICOLUL XIV Poluarea prin deşeuri periculoase aflate în traficul transfrontieră

Părţile contractante vor lua toate măsurile în conformitate cu dreptul internaţional şi vor coopera pentru a preveni poluarea mediului marin al Mării Negre, provocată de deşeuri periculoase aflate în traficul peste frontieră, ca şi pentru combaterea traficului ilegal al acestora, în conformitate cu protocolul pe care îl vor adopta.

ARTICOLUL XV Cooperarea ştiinţifică şi tehnică şi supravegherea

1. Părţile contractante vor coopera în desfăşurarea cercetării ştiinţifice îndreptate în direcţia protecţiei şi păstrării mediului marin al Mării Negre şi vor întreprinde, atunci cînd este cazul, programe comune de cercetări ştiinţifice şi schimburi de date şi informaţii ştiinţifice corespunzătoare.

2. Părţile contractante vor coopera în efectuarea de studii în scopul elaborării de căi şi mijloace pentru evaluarea naturii şi întinderii poluării şi a efectelor sale asupra sistemului ecologic în coloana de apă şi în sedimente, în vederea detectării zonelor poluate, al examinării şi evaluării riscurilor şi al găsirii remediilor şi, în special, vor dezvolta metode alternative de tratament, distrugere, eliminare sau folosire a substanţelor toxice.

3. Părţile contractante vor coopera, prin intermediul comisiei, în stabilirea de criterii ştiinţifice adecvate pentru formularea şi elaborarea de reguli, standarde, practici şi proceduri adecvate pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului marin al Mării Negre.

4. Părţile contractante vor stabili, inter alia, prin intermediul comisiei şi, cînd este necesar, în cooperare cu organizaţii internaţionale pe care le consideră competente, programe complementare sau comune de supraveghere, acoperind toate sursele de poluare, şi un sistem de supraveghere a poluării pentru Marea Neagră, incluzînd, cînd este necesar, programe la nivel bilateral sau multilateral pentru observare, măsurare, evaluare şi analiză a riscurilor sau efectelor de poluare a mediului marin al Mării Negre.

5. În cazul în care părţile contractante vor avea motive temeinice pentru a considera că activităţile aflate sub jurisdicţia sau controlul lor, pot cauza o poluare substanţială sau modificări semnificative şi dăunătoare ale mediului marin al Mării Negre, ele vor trebui să evalueze, înainte de începerea unor asemenea activităţi, efectele potenţiale ale acestor activităţi, pe baza tuturor informaţiilor corespunzătoare şi a datelor supravegherii, şi vor transmite comisiei rezultatele evaluărilor respective.

6. Părţile contractante vor coopera, cînd este necesar, pentru dezvoltarea, achiziţionarea şi introducerea de tehnologii nepoluante, inter alia, prin adoptarea măsurilor destinate să faciliteze schimburile de astfel de tehnologii.

7. Fiecare parte contractantă va desemna autoritatea naţională competentă responsabilă pentru activităţile ştiinţifice şi de supraveghere.

ARTICOLUL XVI Responsabilitatea şi răspunderea materială

1. Părţile contractante sînt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor lor internaţionale privind protecţia şi păstrarea mediului marin al Mării Negre.

2. Fiecare parte contractantă va adopta reguli şi reglementări privind răspunderea materială pentru daune provocate de persoane fizice sau juridice mediului marin al Mării Negre în zonele în care ea îşi exercită, în conformitate cu dreptul internaţional, suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicţia.

3. Părţile contractante vor asigura existenţa unui recurs în conformitate cu sistemele lor legale pentru a obţine o compensaţie promptă şi adecvată sau altă reparaţie, pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Mării Negre de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia lor.

4. Părţile contractante vor coopera în vederea dezvoltării şi armonizării legilor, reglementărilor şi procedurilor referitoare la răspunderea materială, la evaluarea daunelor şi la compensaţia pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Mării Negre, în scopul de a asigura cel mai ridicat grad de descurajare şi de protecţie a Mării Negre împotriva poluării.

ARTICOLUL XVII Comisia

1. Pentru realizarea scopurilor prezentei convenţii, părţile contractante vor stabili o comisie pentru protecţia mediului marin al Mării Negre, denumită în cele ce urmează comisia.

2. Fiecare parte contractantă va fi reprezentată în comisie printr-un reprezentant care va putea fi însoţit de reprezentanţi supleanţi, consilieri şi experţi.

3. Preşedinţia comisiei va fi asumată de fiecare parte contractantă, pe rînd, în ordinea alfabetică a limbii engleze. Primul preşedinte al comisiei va fi reprezentantul Bulgariei.

Preşedintele va îndeplini această funcţie pe timp de un an, în cursul căruia nu va putea acţiona ca reprezentant al ţării sale. În cazul în care preşedinţia ar rămîne vacantă, partea contractantă care prezidează comisia va numi un succesor, care va rămîne în funcţie pînă cînd va expira termenul preşedinţiei acelei părţi contractante.

4. Comisia se va întruni cel puţin o dată pe an.

Preşedintele va convoca reuniuni extraordinare, la cererea oricărei părţi contractante.

5. Hotărîrile şi recomandările comisiei vor fi adoptate, în unanimitate, de către statele riverane la Marea Neagră.

6. Comisia va fi asistată în activitatea ei de un secretariat permanent. Comisia va desemna un director executiv şi alţi funcţionari ai secretariatului. Directorul executiv va numi personalul tehnic, în conformitate cu regulile care vor fi stabilite de comisie. Secretariatul va fi format din cetăţeni ai tuturor statelor riverane Mării Negre.

Comisia şi secretariatul îşi vor avea sediul la Istanbul. Sediul va putea fi schimbat prin consensul părţilor contractante.

7. Comisia va adopta regulile sale de procedură pentru exercitarea funcţiilor sale, va decide asupra organizării activităţilor ei şi va stabili organe subsidiare, în conformitate cu prevederile acestei convenţii.

8. Reprezentanţii, reprezentanţii supleanţi, consilierii şi experţii părţilor contractante se vor bucura, pe teritoriul părţii contractante respective, de privilegii şi imunităţi diplomatice, în conformitate cu dreptul internaţional.

9. Privilegiile şi imunităţile funcţionarilor secretariatului vor fi stabilite prin acord între părţile contractante.

10. Comisia va avea capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor sale.

11. Comisia va încheia un acord de sediu cu partea contractantă gazdă.

ARTICOLUL XVIII Funcţiile comisiei

Pentru scopurile prezentei convenţii, comisia:

1. Va promova aplicarea prezentei convenţii şi va informa părţile contractante despre activitatea ei.

2. Va face recomandări cu privire la măsurile necesare pentru realizarea scopurilor acestei convenţii.

3. Va examina problemele legate de aplicarea prezentei convenţii şi va recomanda acele amendamente la convenţie şi la protocoale, care ar putea fi necesare, inclusiv amendamente la anexele la prezenta convenţie şi la protocoale.

4. Va elabora criterii referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului marin al Mării Negre şi la eliminarea efectelor poluării, precum şi recomandări privind măsurile necesare acestui scop.

5. Va promova adoptarea de către părţile contractante de măsuri suplimentare pentru protecţia mediului marin al Mării Negre şi în acest scop, va primi, prelucra şi transmite părţilor contractante informaţii ştiinţifice, tehnice şi statistice corespunzătoare şi va promova cercetarea ştiinţifică şi tehnică.

6. Va coopera cu organizaţiile internaţionale competente, în special în vederea dezvoltării unor programe adecvate sau obţinerii de asistenţă în realizarea obiectivelor acestei convenţii.

7. Va examina orice problemă ridicată de o parte contractantă.

8. Va îndeplini orice funcţii rezultînd din alte prevederi ale prezentei convenţii sau care sînt unanim încredinţate comisiei de către părţile contractante.

se încarcă...