Back

Parlamentul României

Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24.09.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Stema României

Art. 1. -

Stema României simbolizează statul român naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil şi se compune din două scuturi suprapuse: scutul mare şi scutul mic.

Scutul mare, pe albastru, are o acvilă de aur cu capul spre dreapta, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinînd în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stîngă un buzdugan.
Modificări (1)

Pe pieptul acvilei se găseşte scutul mic sfertuit cu insiţiune:

a) în primul cartier este stema Ţării Româneşti: pe albastru, o acvilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinînd în cioc o cruce ortodoxă de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta şi de o lună nouă de aur la stînga;

b) în cartierul doi este stema Moldovei: pe roşu, un cap de bour negru, însoţit de o stea de aur între coarne, cu cinci raze, de o roză cu cinci foi la dreapta şi de o lună conturnată la stînga, ambele de argint;

c) în cartierul trei este stema Banatului şi Olteniei: pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu două deschideri boltite, din care iese un leu de aur ţinînd un paloş în laba dreaptă din faţă;

d) în cartierul patru este stema Transilvaniei, cu Maramureşul şi Crişana un scut tăiat de un brîu roşu îngust. În partea superioară, pe albastru, o acvilă neagră cu ciocul de aur, ieşind din brîul despărţitor, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună de argint conturnată la stînga. În partea inferioară, pe aur, şapte turnuri roşii, crenelate, dispuse pe două rînduri, patru şi trei;

e) în insiţiune sînt reprezentate ţinuturile Mării Negre: pe albastru, doi delfini de aur afrontaţi, cu cozile ridicate.

Art. 2. -

Stema României poate fi confecţionată din orice material, poate fi reprodusă în culori, în alb-negru ori prin imprimare pe diferite materiale.

Reprezentarea în alb-negru a stemei se face prin semnele convenţionale folosite în heraldică pentru desemnarea cromaticii: aur = puncte la egală distanţă între ele; argint = spaţiu liber; roşu = linii verticale: albastru = linii orizontale; negru = linii verticale suprapuse pe linii orizontale. Dacă tehnica grafică nu permite reprezentarea convenţională, se poate utiliza redarea prin conturare.

În cazul reprezentării convenţionale în alb-negru sau al redării prin conturare, liniile care marchează contururile acvilei şi ale scutului exterior vor avea de două ori lăţimea celorlalte linii din interiorul stemei.

Art. 3. -

Stema României, în culori, va fi aşezată în sediile tuturor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor comerciale ale României în străinătate, precum şi în saloanele navelor sub pavilion românesc.

Art. 4. -

Stema României va fi reprodusă pe sigiliile autorităţilor publice, pe acte oficiale, pe imprimatele şi plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe moneda naţională şi pe alte semne monetare emise de România, pe însemnele şi pe unele accesorii ale uniformelor militare, în condiţiile stabilite de Guvernul României.

Art. 5. -

Modelul original al stemei ţării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL II Sigiliul statului

Art. 6. -

Sigiliul statului este însemnul suveranităţii naţionale şi garantează autenticitatea actelor statului.

Art. 7. -

Pe sigiliul statului este reprezentată stema ţării, cu ROMÂNIA, în exergă, în partea inferioară.

Art. 8. -

Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe şi se aplică, potrivit dispoziţiilor ministrului afacerilor externe, pe actele internaţionale încheiate de România.

Art. 9. -

Modelul original al sigiliului statului este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL III Dispoziţii finale

Art. 10. -

Autorităţile publice îşi pot elabora însemne heraldice şi sigilii proprii, în condiţiile legii.

Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică şi Genealogie.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi sînt şi rămîn abrogate: Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 141 din 5 noiembrie 1968; Decretul nr. 510/1953 privind folosirea sigiliilor cu stema Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 55 din 23 decembrie 1953, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Bucureşti, 21 septembrie 1992.

Nr. 102.

ANEXA Nr. 1
Modificări (1)

Modelul original
al Stemei României în culori,

Reprezentarea
convenţională în alb-negru

Redarea prin conturare

ANEXA Nr. 2
Modificări (1)

Modelul original
al sigiliului statului

se încarcă...