Back

Parlamentul României

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.07.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.
Jurisprudență (1)

Art. 2. -

Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.

Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cât şi la agenţii economici care se obligă ca, în cadrul activităţii lor, să asigure împrospătarea şi integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime şi cele intangibile ale stocurilor, precum şi termenele de păstrare îndelungată a acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării naţionale.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Acumularea şi scoaterea produselor din rezervele de stat
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi aprobat de Guvern.

Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se împrospătează pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.

Art. 5. - Derogări (2), Jurisprudență (1)

Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situaţii:

a) în condiţiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru;
Modificări (1)

b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării naţionale şi cu aprobarea primului-ministru;
Modificări (1)

c) în vederea împrospătării şi pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
Modificări (1)

Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agenţii economici beneficiari depun o garanţie, în lei sau în valută, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.
Modificări (2), Derogări (23),

Depăşirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depăşire de la 21 până la 30 de zile, după care se reţine garanţia produsului.
Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de împrospătare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.
Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență (3)

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat desfăşoară activităţi cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern şi de import-export pentru acumularea şi împrospătarea stocurilor, precum şi pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăşesc nivelul maxim al stocurilor şi a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preţurile fiind stabilite prin negociere sau licitaţie.

Cu aprobarea Guvernului, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat poate acumula şi unele stocuri de conjunctură din producţia internă sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în condiţii avantajoase, în ţară sau la export.

CAPITOLUL III Finanţarea rezervelor de stat

Art. 7. - Derogări (1),

Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigură integral din bugetul de stat.
Jurisprudență (1)

Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenţă se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.

Art. 8. - Modificări (1), Referințe (1)

Sumele provenite din garanţiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de împrospătare şi din activităţi cu caracter comercial rămân la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor şi pentru crearea unor stocuri de conjunctură.

Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterală, potrivit actelor normative în vigoare.

În situaţiile când scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piaţă, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preţuri reduse faţă de cele practicate pe piaţă.

Influenţele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare în cadrul programului de împrospătare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.

În situaţiile prevăzute la art. 1, când datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reîntregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.

Pentru situaţiile de maximă urgenţă, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima şedinţă a Guvernului.

CAPITOLUL IV Sancţiuni

Art. 9. - Modificări (2)

Diminuarea, sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor de stat încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei.

Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, precum şi de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.

Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.

Art. 10. - Modificări (1)

În cazurile prevăzute la art. 9, agenţii economici sunt obligaţi să reîntregească, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse ale rezervelor de stat.
Modificări (1)

Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute în alineatul precedent constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

Înfiinţarea de unităţi teritoriale, precum şi amplasarea acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 12. -

Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judecă în primă instanţă de Tribunalul Municipiului Bucureşti.

Art. 13. - Modificări (1)

Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale şi agricole vegetale, nepublicat, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

se încarcă...