Back

Parlamentul României

Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.07.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. - Acțiuni respinse (10), Jurisprudență (22)

Locuinţele construite din fondurile statului pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi ale prezentei legi.
Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (14)

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuinţele care depăşesc suprafeţele maxime prevăzute în actele normative în baza cărora s-au executat locuinţele din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice şi bugetare de stat, precum şi cele care prezintă, la data vânzării, finisaje superioare, echivalente unor lucrări de artă sau ornamentale deosebite, sau care beneficiază de dotări speciale, cum ar fi: piscină, saună, seră, cramă, bar-vinotecă, cameră frigorifică sau altele asemenea.
Jurisprudență (3)

De asemenea, sunt exceptate locuinţele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite în funcţii drept locuinţe pe durata exercitării funcţiei, chiar dacă acestea sunt scoase ulterior din evidenţa locuinţelor de protocol.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Construcţiile de locuinţe finanţate din fondurile statului, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate şi vândute în condiţiile reglementărilor în vigoare, pot fi vândute pe apartamente, pe paliere, pe scări, pe tronsoane de clădiri sau în întregime, prin licitaţie publică.
Jurisprudență (2)

Fac excepţie de la prevederile alin. 1 locuinţele în curs de execuţie care trec, prin protocol, fără plată, în patrimoniul Parlamentului României, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor, precum şi cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investiţii sau le achiziţionează folosind alocaţii bugetare care se asigură în acest scop. Aceste locuinţe sunt supuse regimului locuinţelor prevăzute la art. 1 alin. 3.
Jurisprudență (2)

Licitaţiile se organizează de consiliile locale.

Locuinţele prevăzute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au încheiat antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot cumpăra de beneficiarii actului de repartiţie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de vânzare-cumpărare, fără licitaţie, la valoarea lucrărilor executate de unitatea proprietară, în condiţiile art. 1.
Jurisprudență (2)

Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte de către unităţile proprietare, ţinând seama de stadiul fizic de execuţie, la care se adaugă şi cheltuielile aferente de proiectare. Din preţul obţinut la licitaţie, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile beneficiază de un comision de până la 1%.
Jurisprudență (1)

Art. 3. -

Spaţiile destinate activităţilor de comerţ şi de prestări de servicii, de mică industrie şi oricăror alte activităţi similare, situate în construcţiile de locuinţe în curs de execuţie şi aflate în proprietatea regiilor autonome specializate în administrarea locuinţelor sau ale consiliilor locale, pot fi vândute la licitaţie publică, în condiţiile art. 2.

La oferte egale beneficiază de prioritate la adjudecarea prin licitaţie a spaţiilor prevăzute la alin. 1 persoanele fizice şi juridice care au încheiat convenţii sau alte documente echivalente cu regiile autonome proprietare sau cu consiliile locale, pentru închirierea respectivelor spaţii, dacă, în baza unei autorizaţii de construcţie eliberate potrivit legii, aceste persoane au efectuat cheltuieli pentru executarea de lucrări de construcţii sau instalaţii în vederea finalizării acestor spaţii.

Preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 5.

Spaţiile prevăzute la alin. 1, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, sunt considerate active şi se pot vinde potrivit legii.

Art. 4. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Garajele construite din fondurile statului, din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ori care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut instituţiilor sau societăţilor cu capital privat pot fi cumpărate de către titularii contractelor de închiriere, fără licitaţie.

Preţul de vânzare al acestor spaţii se stabileşte la valoarea de circulaţie de la data vânzării.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Persoanele fizice sau juridice care au dobândit dreptul de proprietate asupra unor construcţii în curs de execuţie sunt obligate să obţină, potrivit legii, autorizaţia pentru continuarea lucrărilor şi să asigure executarea acestora în condiţiile şi la termenele prevăzute în autorizaţie.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Locuinţele construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care nu fac obiectul unui contract de închiriere sau pentru care nu au fost emise ordine de repartiţie, precum şi cele care au ca titular de contract de închiriere o persoană juridică pot fi vândute prin licitaţie publică organizată de consiliile locale sau agenţii economici care deţin spaţiile respective. La stabilirea preţului de la care începe licitaţia sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 5.
Jurisprudență (1)

Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuinţele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat.
Modificări (2), Jurisprudență (1)

Art. 7. - Acțiuni respinse (16), Jurisprudență (55)

Locuinţele construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinţele de intervenţie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a preţului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi.
Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (31), Jurisprudență (41), Reviste (1)

De asemenea, vor fi vândute la cerere, în condiţiile prevederilor alin. 1 şi cu respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere şi locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut regiilor autonome, instituţiilor şi societăţilor cu capital de stat, mixt sau privat, care şi-au încetat existenţa după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităţi economice sau bugetare de stat.
Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (7)

Locuinţele care înainte de 6 martie 1945 au aparţinut societăţilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în condiţiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a preţului şi de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.

Evaluarea şi vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2 şi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienţii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un preţ indexat în funcţie de creşterea salariului minim brut pe ţară la data cumpărării, faţă de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.
Acțiuni respinse (20), Jurisprudență (14), Reviste (1)

Art. 1. alin. 2 se aplică în mod corespunzător.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

Beneficiază de prevederile alin. 1 şi chiriaşii care nu sunt angajaţii unităţilor proprietare.
Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (6)

Locuinţele de intervenţie, în sensul prezentei legi, sunt cele destinate cazării personalului unităţilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa, permanentă sau în caz de urgenţă, în cadrul unităţilor. Aceste locuinţe nu se vând.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11)

Unităţile economice sau bugetare pot să deţină şi să construiască din fonduri proprii locuinţe de serviciu, destinate închirierii salariaţilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare şi eventuala înstrăinare a acestor locuinţe se vor stabili de consiliile de administraţie, respectiv de conducerile unităţilor.
Jurisprudență (11)

Locuinţele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialişti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vând.
Jurisprudență (2)

Art. 8. - Jurisprudență (4)

Construcţiile prevăzute la art. 7, în curs de execuţie şi nerepartizate nominal până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi vândute cu aprobarea organelor de conducere ale persoanelor juridice care le au în proprietate, în condiţiile art. 2.

Art. 9. -

Sumele încasate din vânzarea locuinţelor, potrivit art. 6, 7 şi 8, vor fi utilizate cu prioritate pentru restituirea eventualelor credite contractate pentru executarea locuinţelor.

Diferenţele rămase după rambursarea creditelor prevăzute la alin. 1 şi plata dobânzilor vor fi utilizate ca resurse pentru finanţarea investiţiilor, pentru finalizarea construcţiilor de locuinţe în curs de execuţie, care vor rămâne şi în viitor în proprietatea unităţilor economice şi bugetare de stat.
Jurisprudență (1)

Art. 10. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (16)

În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeşte şi dreptul de proprietate pe cote-părţi de construcţii şi instalaţii, precum şi asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care sunt situate locuinţa şi spaţiul cu altă destinaţie.
Jurisprudență (3)

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1 se dobândeşte şi asupra terenului aferent clădirii, aşa cum a fost determinat prin autorizaţia de construire sau prin fişele tehnice de măsurători ale terenului aferent clădirii.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Pentru persoanele care dobândesc locuinţele în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiţiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991*).
Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (5)

Persoanele care nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România vor primi, sub formă de concesiune, cotele de terenuri aferente, pe toată durata existenţei clădirii.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 şi 4 se determină pe cote, proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie.

*) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

În cazul vânzării locuinţelor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. 4 şi art. 7, cu plata în rate a preţului, la încheierea contractului se va achita un avans minim de 10% din preţul locuinţei.

Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţei se vor eşalona pe o perioadă de maximum 25 de ani, cu o dobândă anuală de 4%.

Nu pot cumpăra locuinţe cu plata preţului în rate persoanele care, în familia lor, au altă locuinţă proprietate personală.

Familia, în înţelesul reglementat prin dispoziţiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care deţine mai multe locuinţe cu chirie, poate cumpăra, în condiţiile prezentei legi şi ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singură locuinţă.

Art. 12. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Avansul se încasează de către unităţile vânzătoare o dată cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv dobânzile aferente, se vor achita astfel:

a) de către salariaţi, prin reţinerea pe statul de plată la chenzina a doua;

b) de către pensionari, prin reţineri din pensie;

c) de către alte categorii de cumpărători, prin achitarea la ghişeele C.E.C., în contul prevăzut în contract.

Sumele încasate din avans şi din ratele lunare ale preţului pentru locuinţele construite din fondurile statului se varsă integral la bugetele municipiilor, oraşelor sau comunelor în care se află situate locuinţele respective.
Jurisprudență (1)

Sumele obţinute din vânzarea la licitaţie a construcţiilor finanţate din fondurile statului, prevăzute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 şi art. 6 alin. 1, se reţin în afara bugetelor locale, la nivelul autorităţilor publice locale pe a căror rază teritorială se află construcţiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi pentru care se continuă finanţarea din fondurile statului. În situaţia în care nu mai există locuinţe în curs de execuţie în unitatea administrativ-teritorială, sumele respective se vor vărsa conform alin. 2.
Jurisprudență (1)

Sumele rezultate din încasarea dobânzii, în cazul locuinţelor construite din fondurile statului, se varsă la bugetul de stat, după reţinerea, de către unităţile proprietare sau vânzătoare, a cheltuielilor pentru urmărirea şi ţinerea evidenţei ratelor, care se vor încadra într-o cotă de o pătrime din dobânda prevăzută la art. 11 alin. 2.

Art. 13. -

Pentru tinerii în vârstă de până la 30 de ani, titulari de contract de închiriere sau de repartiţie, încheiat sau, după caz, emisă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobânda va fi de 2%.

Art. 14. -

De prevederile art. 13 beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 10 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi persoanele prevăzute la art. 8, art. 9**) şi art. 10 din Legea nr. 42/1990***) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.

**) Art. 9 din Legea nr. 42/1990, republicată, a fost abrogat prin Legea nr. 209 din 15 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 decembrie 1997.

***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.

Art. 15. - Referințe în cărți (1)

Prevederile art. 11 se aplică la contractele cu plata în rate a preţului, care se vor încheia cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În cazul neachitării la termenele stabilite a ratelor lunare din preţul locuinţei, cumpărătorul va plăti o dobândă de 8% pe an asupra acestor rate.

În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinţei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorului, în condiţiile legii.

Până la achitarea integrală a preţului, locuinţa dobândită în condiţiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată sau restructurată fără autorizarea prealabilă a unităţii vânzătoare. Unitatea vânzătoare îşi garantează încasarea preţului prin înscrierea ipotecii asupra locuinţei, operaţiune care este scutită de taxa de timbru.

Art. 16. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5)

Anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 se completează cu preţurile de vânzare ale locuinţelor cu confort redus, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 17. -

Locuinţele şi construcţiile prevăzute de prezenta lege pot fi cumpărate numai de persoane fizice cu cetăţenie română sau de persoane juridice care au sediul în România.

Art. 18. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de evaluare, precum şi condiţiile în care se vor organiza licitaţiile prevăzute la art. 2, 3 şi 6.

Art. 19. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (10)

Contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea dispoziţiilor Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale prezentei legi sunt lovite de nulitate absolută.

Nulitatea poate fi invocată de orice persoană şi pe orice cale.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Prefecţii vor organiza depistarea acestor cazuri şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare. Din sumele ce se restituie cumpărătorilor se va reţine chiria aferentă perioadei de la contractare şi până la restituire. Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi şi nici nu se actualizează.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 4 din Decretul-lege nr. 61/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Nivelul dobânzilor la împrumuturile contractate în baza Decretului-lege nr. 61/1990 rămâne cel prevăzut în acel act normativ.

ANEXĂ

Preţurile de vânzare către populaţie ale locuinţelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977, prevăzute în anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, se completează după cum urmează:

Gradul de confort 1 cameră 2 camere 3 camere 4 camere
Suprafaţa utilă Preţ pe apartament Suprafaţa utilă Preţ pe apartament Suprafaţa utilă Preţ pe apartament Suprafaţa utilă Preţ pe apartament
(m2) (lei) (m2) (lei) (m2) (lei) (m2) (lei)
Confort III 21 48.300 34 77.100 45 100.300 56 127.600

La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decât cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţă se adaugă sau se scad câte 2.220 lei de fiecare m2 suprafaţă utilă pentru locuinţele de confort III.

Pentru locuinţele cu grad de confort inferior gradului III, preţul pe apartament şi preţul pentru m2 suprafaţă utilă se determină prin aplicarea reducerii de 10% la preţurile corespunzătoare gradului III.

NOTĂ:

La locuinţele construite din fondurile statului, indiferent de gradul de confort şi la care lipsesc unele instalaţii, se aplică următorii termeni de corecţie:

Se scade
- Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor aferente pentru:
- cadă de baie 3.740 lei/locuinţă
- lavoar 1.445 lei/locuinţă
- W.C. 1.445 lei/locuinţă
- chiuvetă de bucătărie 1.445 lei/locuinţă.
se încarcă...