Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 656/2015 privind condiţiile în care le este permis instituţiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (BCE/2015/4) Număr celex: 32015D0004

În vigoare de la 24.04.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (1) litera (d) şi articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului a introdus o procedură nouă în temeiul căreia este necesară aprobarea autorităţii competente pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 de bază a profiturilor interimare sau a celor de la sfârşit de exerciţiu financiar înainte ca instituţia să ia o decizie oficială care să confirme profitul final sau pierderea finală a instituţiei pentru exerciţiul financiar. Această aprobare este acordată dacă sunt îndeplinite următoarele două condiţii: profiturile au fost verificate de persoane independente de instituţie care sunt responsabile cu auditarea conturilor instituţiei respective; şi instituţia a demonstrat că orice obligaţii sau dividende previzibile au fost deduse din respectivele profituri.

(2) Articolele 2 şi 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei precizează semnificaţia conceptului "previzibile" în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei stabileşte cerinţe uniforme cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE) este autoritatea competentă responsabilă să acorde instituţiilor de credit aflate sub supravegherea sa directă aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de mai sus.

(5) Ţinând seama de faptul că Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 a armonizat abordarea referitoare la deducerea dividendelor previzibile din profiturile interimare sau din cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în scopul acordării aprobării prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază ar trebui acordată atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii.

(6) În cazurile în care condiţiile de aplicare a prezentei decizii nu sunt îndeplinite, BCE va evalua în mod individual cererile de aprobare a includerii profiturilor interimare sau a celor de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect şi domeniu de aplicare

(1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile în care BCE a decis să acorde instituţiilor de credit aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) literele (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului instituţiilor de credit de a solicita aprobarea BCE pentru a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârşit de exerciţiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în cazurile care nu sunt acoperite de prezenta decizie.

(3) Prezenta decizie se aplică instituţiilor de credit pentru care BCE exercită supravegherea directă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...