Back

Parlamentul României

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.05.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte normele în materie de autorizare, desfăşurare a activităţii şi transparenţă ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative, denumiţi în continuare AFIA, care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiţii alternative, denumite în continuare FIA.

(2) Rezervate fiind dispoziţiile alin. (5) şi ale art. 2, prezenta lege se aplică:

a) persoanelor juridice stabilite în România care administrează unul sau mai multe FIA, indiferent dacă este vorba de un FIA din România, din alt stat membru sau dintr-un stat terţ;

b) AFIA stabiliţi în state terţe pentru care România este desemnat ca stat membru de referinţă conform prevederilor art. 39;

c) AFIA stabiliţi în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din alte state membre;

d) AFIA stabiliţi în alte state membre care administrează unul sau mai multe FIA din România;

e) AFIA stabiliţi în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din state terţe;

f) AFIA stabiliţi în state terţe care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), nu prezintă relevanţă:

a) dacă FIA este de tip deschis sau închis;

b) dacă FIA îmbracă forma contractuală de trust sau formă statutară ori dacă acesta are orice altă formă juridică;

c) care este structura juridică a AFIA.

(4) În categoria FIA menţionate la alin. (3) sunt incluse organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., conform prevederilor art. 114 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, respectiv A.O.P.C. care, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din acelaşi act normativ, nu au obligaţia înregistrării la A.S.F.

(5) Prezenta lege nu se aplică următoarelor entităţi:

a) holdingurilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 27;

b) instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale care intră sub incidenţa Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, fondurilor de pensii facultative care intră sub incidenţa Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, fondurilor de pensii administrate privat care intră sub incidenţa Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001, altor sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, precum şi produselor de pensii al căror scop îl reprezintă furnizarea unui beneficiu la vârsta pensionării inclusiv, după caz, entităţilor autorizate care sunt responsabile de administrarea unor astfel de instituţii, fonduri sau produse şi care acţionează în numele acestora, cu condiţia să nu administreze FIA;

c) instituţiilor supranaţionale, precum Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Fondul European de Investiţii, instituţiile europene de finanţare a dezvoltării şi băncile bilaterale de dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, altor instituţii supranaţionale şi organizaţii internaţionale similare, în cazul în care aceste instituţii sau organizaţii administrează unul sau mai multe FIA şi în măsura în care FIA în cauză acţionează în interes public;

d) Băncii Naţionale a României (BNR);

e) autorităţilor şi organelor naţionale, regionale şi locale sau altor instituţii care administrează fonduri ce sprijină sistemele de asigurări sociale şi sistemele de pensii;

f) schemelor de participare a angajaţilor sau schemelor de economii ale angajaţilor;

g) entităţilor cu scop special de securitizare.

(6) A.S.F. este autoritatea competentă în ceea ce priveşte reglementarea, autorizarea şi supravegherea AFIA stabiliţi în România, care fac obiectul prevederilor prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) A.S.F. stabileşte metode adecvate pentru a verifica, atunci când este relevant, pe baza orientărilor şi recomandărilor elaborate de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, denumită în continuare ESMA, respectarea de către AFIA a obligaţiilor ce le revin în temeiul prezentei legi. În cazul în care A.S.F. consideră oportun, aceasta va comunica ESMA decizia sa motivată cu privire la intenţia de a nu aplica orientările şi recomandările ESMA.

(8) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.S.F. notifică ESMA şi Comisia Europeană cu privire la calitatea sa de autoritate competentă în România să îndeplinească atribuţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).

Art. 2.

(1) Prezenta lege nu se aplică AFIA stabiliţi în România care administrează unul sau mai multe FIA ai căror singuri investitori sunt însuşi AFIA, societăţile-mamă sau sucursalele AFIA ori alte sucursale ale acestor societăţi-mamă, cu condiţia ca niciunul dintre aceşti investitori să nu fie el însuşi un FIA.

(2) Alin. (3) şi (4) sunt singurele care se aplică în cazul AFIA menţionaţi la lit. a) şi b), cu luarea în considerare a prevederilor art. 50:
Referințe (1)

a) AFIA stabiliţi în România care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participaţie directă sau indirectă importantă stabilită conform reglementărilor A.S.F., administrează portofolii de FIA ale căror active administrate, inclusiv activele obţinute prin utilizarea efectului de levier, nu depăşesc în total un prag de 100.000.000 euro; sau

b) AFIA stabiliţi în România care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participaţie directă sau indirectă importantă stabilită conform reglementărilor A.S.F., administrează portofolii de FIA ale căror active administrate nu depăşesc în total un prag de 500.000.000 euro în cazul în care portofoliile FIA sunt compuse din FIA care nu utilizează efectul de levier, iar drepturile de răscumpărare nu pot fi exercitate într-o perioadă de 5 ani de la data investiţiei iniţiale în fiecare FIA.

(3) AFIA menţionaţi la alin. (2) sunt obligaţi:

a) să se înregistreze la A.S.F.;

b) să transmită A.S.F. datele de identificare proprii şi cele ale FIA pe care le administrează în momentul înregistrării;

c) să furnizeze A.S.F. informaţii privind strategiile de investiţii pentru FIA pe care le administrează în momentul înregistrării;

d) să furnizeze periodic A.S.F. informaţii privind principalele instrumente financiare în care investesc şi principalele expuneri şi cele mai importante concentrări ale FIA pe care le administrează, determinate conform prevederilor art. 5 alin. (3), art. 110 şi anexei IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea, denumit în continuare Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, pentru a permite A.S.F. să monitorizeze în mod eficace riscul sistemic; şi
Puneri în aplicare (1)

e) să informeze A.S.F. în cazul în care nu mai întrunesc condiţiile menţionate la alin. (2).

(4) În cazurile în care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), AFIA în cauză solicită A.S.F. autorizarea în termen de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu procedurile relevante prevăzute de prezenta lege.

(5) AFIA menţionaţi la alin. (2) nu beneficiază de niciunul dintre drepturile acordate în temeiul prezentei legi, cu excepţia cazului în care aleg în mod voluntar să intre sub incidenţa prezentei legi, caz în care acestea nu mai beneficiază de excepţiile prevăzute la alin. (3) şi (4).

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. administrarea FIA - desfăşurarea, cu privire la unul sau mai multe fonduri de investiţii alternative, cel puţin a funcţiilor de administrare a investiţiilor menţionate la art. 5 alin. (2);

2. AFIA - orice persoană juridică a cărei activitate principală o reprezintă administrarea unuia sau mai multor FIA;

3. AFIA extern - persoana juridică indicată la pct. 2, responsabilă pentru administrarea FIA, desemnată în acest scop de către acţionarii/Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere al FIA înfiinţat în baza unui act constitutiv - societate de investiţii. În cazul unui FIA înfiinţat în baza unui contract de societate - fond de investiţii, AFIA extern este reprezentat de persoana juridică indicată la pct. 2 care a avut iniţiativa înfiinţării respectivului fond de investiţii;

4. DAFIA - Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010;

5. autorităţi competente ale AFIA stabiliţi în Uniunea Europeană - autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene care supraveghează AFIA stabiliţi în respectivele state membre;

6. autorităţile competente în legătură cu depozitarul:

a) dacă depozitarul este o instituţie de credit autorizată în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, autorităţile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) dacă depozitarul este o firmă de investiţii autorizată în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE (reformare), autorităţile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din directiva în cauză;

c) dacă depozitarul intră în una dintre categoriile de instituţii menţionate la art. 21 alin. (3) lit. (c) din DAFIA, autorităţile naţionale din statul său membru de origine care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze astfel de categorii de instituţii;

d) dacă depozitarul este o entitate menţionată la art. 21 pct. 3 al treilea alineat din DAFIA, autorităţile naţionale din statul membru în care entitatea în cauză îşi are sediul social şi care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze aceste entităţi sau organul oficial competent să înregistreze ori să supravegheze aceste entităţi în temeiul normelor de deontologie profesională care le sunt aplicabile;

e) dacă depozitarul este numit depozitar pentru un FIA dintr-un stat terţ în conformitate cu art. 21 pct. 5 lit. b) din DAFIA şi nu face parte din domeniul de aplicare al lit. a)-d), autorităţile naţionale relevante din ţara terţă în care depozitarul îşi are sediul social;

f) în cazul FIA din România, autoritatea competentă în legătură cu depozitarul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20 este A.S.F.;

7. autorităţi competente pentru FIA din Uniunea Europeană - autorităţile naţionale dintr-un stat membru care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze FIA;

8. autorităţi de supraveghere în ceea ce priveşte un FIA dintr-un stat terţ - autorităţile naţionale dintr-un stat terţ care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze FIA;

9. autorităţi de supraveghere în ceea ce priveşte un AFIA stabilit într-un stat terţ - autorităţile naţionale dintr-un stat terţ care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze AFIA;

10. broker principal - o instituţie de credit, o firmă de investiţii reglementată sau altă entitate supusă unor reglementări prudenţiale şi unei supravegheri continue, care oferă servicii unor investitori profesionali, în special pentru finanţarea sau executarea unor tranzacţii cu instrumente financiare în calitate de contraparte, şi care poate furniza şi alte servicii, cum ar fi compensarea şi decontarea tranzacţiilor, servicii de custodie, împrumuturi de valori mobiliare, servicii personalizate de asistenţă tehnologică şi operaţională;

11. capital iniţial - fondurile definite conform art. 26 alin. (1) lit. (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

12. comision de performanţă - o cotă din profitul FIA obţinută de AFIA drept compensaţie pentru administrarea FIA, fără a include cota din profitul FIA dobândită de AFIA ca randament al investiţiilor AFIA în FIA;

13. conflict de interese - una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 30 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, care pot apărea între persoanele indicate la art. 14 alin. (1);

14. control - relaţia dintre societatea-mamă şi o filială, astfel cum este descrisă la pct. 35;

15. distribuire - o ofertă sau un plasament, direct sau indirect, efectuat la iniţiativa AFIA sau în numele AFIA, de titluri de participare ale unui FIA pe care acesta îl administrează şi adresat unor investitori domiciliaţi sau care au sediul social într-un stat membru;

16. efect de levier - orice metodă prin care AFIA măreşte expunerea unui FIA pe care îl administrează fie prin împrumut de numerar sau valori mobiliare, fie prin poziţii de instrumente financiare derivate sau prin orice alte mijloace;

17. emitent - entitate juridică de drept public sau privat care are sediul social în Uniunea Europeană şi ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din Uniunea Europeană definită la art. 4 alin. (1) pct. 21 din Directiva 2014/65/UE. Emitentul este, în cazul certificatelor de depozit reprezentând valori mobiliare, entitatea care emite valorilor mobiliare reprezentate;

18. entităţi cu scop special de securitizare - entităţi al căror unic scop este de a desfăşura activităţi de securitizare conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare şi alte activităţi adecvate pentru îndeplinirea acestui scop;

19. ESRB - Comitetul European pentru Risc Sistemic;

20. FIA din România - acele A.O.P.C. înfiinţate în România care atrag capital de la cel puţin 2 (doi) investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiţii definită în interesul respectivilor investitori şi care îndeplinesc condiţiile indicate la art. 1 alin. (3);

21. FIA din Uniunea Europeană:

a) orice FIA care este autorizat sau înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislaţiei aplicabile în respectivul stat membru; sau

b) orice FIA care nu este autorizat sau înregistrat într-un stat membru, dar are sediul social şi/sau sediul principal într-un stat membru;

22. FIA dintr-un stat terţ - un FIA care nu este un FIA din Uniunea Europeană;

23. FIA de tip "feeder" - un FIA care:

a) investeşte cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare ale unui alt FIA (FIA de tip "master");

b) investeşte cel puţin 85% din activele sale în mai multe FIA de tip "master", în cazul în care FIA respective de tip "master" au strategii de investiţii identice; sau

c) are, în orice alt fel, o expunere de 85% din active la unul sau mai multe astfel de FIA de tip "master";

24. FIA de tip "master" - un FIA în care investeşte un alt FIA sau faţă de care un alt FIA are o expunere în conformitate cu pct. 23;

25. filială - societatea controlată de o societate-mamă definită la pct. 35, inclusiv orice societate subordonată societăţii- mamă care conduce grupul de societăţi în cauză;

26. fonduri proprii - fonduri proprii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, respectiv suma fondurilor proprii de nivel 1 şi a fondurilor proprii de nivel 2;

27. holding - o societate care deţine participaţii la una sau mai multe alte societăţi şi al cărei obiectiv comercial este de a aplica una sau mai multe strategii de afaceri prin intermediul filialelor sale, al societăţilor sale asociate sau al participaţiilor sale pentru a contribui la valoarea lor pe termen lung, şi care:

a) fie este o societate care acţionează în nume propriu şi ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din UE; fie

b) nu este înfiinţată cu scopul principal de a genera beneficii pentru investitorii săi prin vânzarea filialelor sale sau a societăţilor sale asociate, în conformitate cu raportul anual sau alte documente oficiale ale societăţii;

28. instrument financiar - un instrument definit conform art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

29. investitor profesional - un investitor care este considerat a fi un client profesional sau poate fi, la cerere, considerat a fi un client profesional, în sensul definiţiei prevăzute de reglementările privind serviciile de investiţii financiare, emise în aplicarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;

30. investitor de retail - un investitor care nu este investitor profesional;

31. O.P.C.V.M. - un organism de plasament colectiv în valori mobiliare definit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012;

32. participaţie calificată - o participaţie, directă sau indirectă, într-un AFIA care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot, astfel cum este prevăzut la art. 228 din Legea nr. 297/2004, având în vedere condiţiile de cumulare stabilite prin reglementările emise în aplicarea acestei legi, sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării AFIA în care este deţinută participaţia respectivă;

33. reprezentant legal - o persoană fizică domiciliată într-un stat din Uniunea Europeană sau o persoană juridică având sediul social în Uniunea Europeană şi care, fiind numită în mod expres de către un AFIA stabilit într-un stat terţ, acţionează în numele AFIA în cauză pe lângă autorităţile, clienţii, organismele şi partenerii de afaceri din România ai AFIA în ceea ce priveşte obligaţiile ce le revin AFIA dintr-un stat terţ în temeiul prezentei legi;

34. reprezentanţii angajaţilor - reprezentanţii salariaţilor prevăzuţi în Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, denumită în continuare Legea nr. 467/2006;

35. societate-mamă - societatea care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la o altă societate (filială); sau

b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societăţi (filială) şi este simultan acţionar sau asociat la societatea în cauză; sau

c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei societăţi (filială) al cărei acţionar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societăţii în cauză, dacă legislaţia sub incidenţa căreia intră filiala permite ca ea să fie supusă unor astfel de contracte sau clauze;

d) este acţionar sau asociat al unei societăţi, şi:

(i) fie majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale societăţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar în cauză, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până la momentul întocmirii conturilor consolidate, au fost numiţi doar prin exercitarea drepturilor sale de vot;

(ii) fie controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai societăţii în cauză (filială), majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor societăţii în cauză.

Pct. (i) nu se aplică dacă o altă societate deţine drepturile menţionate la lit. a), b) sau c) în ceea ce priveşte filiala.

În aplicarea lit. a), b) şi d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii- mamă sau a unei alte filiale, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.

În aplicarea lit. a), b) şi d), din drepturile menţionate la paragraful anterior se scad următoarele drepturi:

1. conferite de acţiunile deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia, sau

2. conferite de acţiuni deţinute ca garanţie, cu condiţia ca aceste drepturi să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau ca deţinerea acestor acţiuni să constituie, pentru societatea care le deţine, o operaţiune curentă în cadrul activităţilor sale în materie de împrumuturi, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în interesul persoanei care oferă garanţia.

În aplicarea lit. a) şi d), din totalul drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor filialei se scad drepturile de vot conferite de acţiunile deţinute de însăşi societate, de o filială a societăţii în cauză sau de o persoană acţionând în nume propriu, dar pe seama acestor societăţi;

36. societate necotată - o societate care are sediul social în Uniunea Europeană şi ale cărei acţiuni nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată definită conform art. 125 din Legea nr. 297/2004;

37. stabilit - înseamnă:

a) pentru AFIA, "care are sediul social";

b) pentru FIA, "autorizat sau înregistrat" sau dacă FIA nu este autorizat sau înregistrat, "care are sediul social";

c) pentru depozitari, "care are sediul social sau o sucursală";

d) pentru reprezentanţii legali persoane juridice, "care are sediul social sau o sucursală";

e) pentru reprezentanţii legali persoane fizice, "domiciliat".

38. stat membru - un stat membru al Uniunii Europene. Sunt asimilate statelor membre ale Uniunii Europene şi statele semnatare ale Acordului privind spaţiul economic european (EEA), altele decât statele membre, în limitele definite în respectivul acord şi actele subsecvente;

39. stat membru de origine al FIA:

a) statul membru în care FIA este autorizat sau înregistrat conform legislaţiei aplicabile în respectivul stat membru sau, în cazul unor autorizări sau înregistrări multiple, statul membru în care FIA a fost autorizat sau înregistrat pentru prima dată; sau

b) dacă FIA nu este nici autorizat, nici înregistrat într-un stat membru, statul membru în care FIA are sediul social şi/sau sediul principal;

40. stat membru de origine al AFIA - statul membru în care un AFIA are sediul social; pentru AFIA stabiliţi într-un stat terţ, toate referirile la "statul membru de origine al AFIA" înseamnă "stat membru de referinţă", astfel cum este prevăzut la cap. VII;

41. stat membru gazdă al unui AFIA - oricare dintre următoarele:

a) un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un AFIA din Uniunea Europeană administrează un FIA din Uniunea Europeană;

b) un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un AFIA din Uniunea Europeană distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeană;

c) un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un AFIA din Uniunea Europeană distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat terţ;

d) un stat membru, altul decât statul membru de referinţă, în care un AFIA stabilit într-un stat terţ administrează FIA din Uniunea Europeană;

e) un stat membru, altul decât statul membru de referinţă, în care un AFIA stabilit într-un stat terţ distribuie titluri de participare ale unui FIA din Uniunea Europeană; sau

f) un stat membru, altul decât statul membru de referinţă, în care un AFIA stabilit într-un stat terţ distribuie titluri de participare ale unui FIA dintr-un stat terţ;

g) un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un AFIA din Uniunea Europeană furnizează serviciile menţionate la art. 5 alin. (5);

42. stat membru de referinţă - statul membru definit în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4);

43. stat terţ - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al EEA;

44. sucursală - structură organizată de tip sediu, fără personalitate juridică distinctă a unui AFIA sau a unui FIA autoadministrat care prestează o parte sau toate serviciile pentru care AFIA sau FIA autoadministrat a fost autorizat. Toate sediile din România ale unui AFIA sau ale unui FIA autoadministrat cu sediul social situat într-un alt stat membru sau într-un stat terţ sunt considerate ca fiind o singură sucursală;

45. titluri de participare ale FIA - acţiuni sau unităţi de fond emise de FIA în funcţie de forma juridică de constituire a acestuia din urmă - fie potrivit unui act constitutiv, fie potrivit unui contract de societate.

se încarcă...