Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 144/2015 de stabilire a procedurilor privind transmiterea cererilor de granturi şi a cererilor de plată şi informaţiile referitoare la acestea, în ceea ce priveşte măsurile de urgenţă pentru combaterea bolilor animalelor la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 250] Număr celex: 32015D0144

În vigoare de la 19.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului, în special articolul 36 alineatul (5),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 652/2014, se pot acorda granturi statelor membre pentru măsuri de urgenţă luate ca urmare a confirmării apariţiei uneia dintre bolile animalelor enumerate în anexa I la respectivul regulament.

(2) În scopul asigurării unei bune gestiuni financiare şi pentru a dispune de informare rapidă cu privire la gestionarea bolilor, este necesar să se stabilească datele până la care statele membre trebuie să îşi transmită cererile de granturi şi cererile de plată şi să se precizeze informaţiile care trebuie furnizate. În special, ar trebui să fie furnizate estimări iniţiale şi estimări actualizate privind cheltuielile suportate de statele membre.

(3) Este necesar să se precizeze rata care urmează să se aplice pentru conversia estimărilor şi a cererilor de plată transmise de către statele membre care nu folosesc moneda euro ca monedă naţională.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Informaţii preliminare

În termen de 30 de zile de la data confirmării oficiale a apariţiei uneia dintre bolile enumerate în anexa I la regulamentul respectiv statele membre transmit informaţii prealabile cu privire la categoriile de animale şi de produse în cauză şi valorile de piaţă pentru fiecare dintre categoriile respective, utilizând un fişier în format electronic, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

În acelaşi timp, statele membre furnizează o descriere a acţiunilor planificate şi în derulare şi legislaţia pentru determinarea valorilor animale şi produse care urmează să fie compensate.

Articolul 2 Informaţii privind costurile estimate

Cel târziu în termen de două luni de la confirmarea oficială a apariţiei bolii, statele membre transmit Comisiei o cerere de grant în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 652/2014 Comisia prin intermediul unui fişier în format electronic în conformitate cu modelul "buget preliminar" stabilit în anexa II cu privire la următoarele aspecte:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...