Back

Act Internaţional

Convenţia privind securitatea nucleară din 17.06.1994 *)

În vigoare de la 29.05.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante,

(i) fiind conştiente că pentru comunitatea internaţională este important să se asigure că folosirea energiei nucleare este sigură, bine reglementată şi nenocivă pentru mediul înconjurător;

(ii) reafirmând necesitatea de a continua promovarea în întreaga lume a unui nivel ridicat al securităţii nucleare;

(iii) reafirmând că responsabilitatea pentru securitate nucleară rămâne în sarcina statului sub a cărui jurisdicţie se află instalaţia nucleară;

(iv) dorind să promoveze o cultură veritabilă privind securitatea nucleară;

(v) fiind conştiente că accidentele nucleare survenite la instalaţiile nucleare pot avea un impact transfrontieră;

(vi) ţinând seama de Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (1979), Convenţia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear (1986) şi Convenţia privind asistenţa în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică (1986);

(vii) afirmând importanţa cooperării internaţionale pentru ameliorarea securităţii nucleare prin folosirea mecanismelor bilaterale şi multilaterale existente şi prin încheierea prezentei convenţii stimulative;

(viii) recunoscând că prezenta convenţie implică mai mult un angajament de aplicare a principiilor fundamentale de securitate pentru instalaţiile nucleare decât standarde detaliate de securitate şi că există, în materie de securitate, directive la nivel internaţional, care sunt actualizate din timp în timp şi care pot da indicaţii asupra celor mai recente măsuri pentru a atinge un nivel ridicat de securitate;

(ix) afirmând necesitatea elaborării prompte a unei convenţii internaţionale pentru securitatea gestiunii deşeurilor radioactive imediat ce procesul în curs de elaborare a principiilor fundamentale de securitate a gestiunii deşeurilor se va bucura de un larg acord internaţional;

(x) recunoscând utilitatea continuării lucrărilor tehnice asupra securităţii altor părţi ale ciclului combustibilului nuclear şi că aceste lucrări ar putea, cu timpul, facilita dezvoltarea instrumentelor internaţionale prezente şi viitoare,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL 1 Obiective, definiţii şi domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenţii sunt:

(i) atingerea şi menţinerea unui nivel ridicat de securitate nucleară, în întreaga lume, prin întărirea măsurilor la nivel naţional şi prin cooperare internaţională, incluzând, atunci când este cazul, cooperarea tehnică în domeniul securităţii nucleare;

(ii) stabilirea şi menţinerea unui sistem eficient de protecţie, în instalaţiile nucleare, împotriva riscurilor radiologice potenţiale, în scopul protejării indivizilor, societăţii şi mediului împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante emise de aceste instalaţii;

(iii) prevenirea accidentelor care au consecinţe radiologice şi atenuarea urmărilor lor acolo unde s-ar produce astfel de accidente.

ARTICOLUL 2 Definiţii

În sensul prezentei convenţii:

(i) instalaţie nucleară înseamnă, pentru fiecare parte contractantă, orice centrală nuclearo-electrică civilă, fixă, aflată sub jurisdicţia sa, inclusiv instalaţiile de depozitare, manipulare şi tratare a materialelor radioactive de pe acelaşi amplasament şi care sunt direct legate de exploatarea centralei nuclearo-electrice. O astfel de instalaţie încetează de a mai fi o instalaţie nucleară atunci când toate elementele combustibile nucleare au fost îndepărtate definitiv din zona activă a reactorului şi au fost depozitate în condiţii de siguranţă în conformitate cu procedurile aprobate, iar organismul de reglementare a aprobat un program de dezafectare;

(ii) organism de reglementare înseamnă, pentru fiecare parte contractantă, unul sau mai multe organisme învestite de acea parte contractantă cu competenţa legală de a elibera autorizaţii şi de a reglementa amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea instalaţiilor nucleare.

(iii) autorizaţie înseamnă toate autorizaţiile eliberate solicitantului de organismul de reglementare şi care conferă acestui solicitant responsabilitatea pentru alegerea amplasamentului, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea sau dezafectarea unei instalaţii nucleare.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicare

Prezenta convenţie se aplică securităţii instalaţiilor nucleare.

CAPITOLUL 2 Obligaţii

a) Dispoziţii generale

ARTICOLUL 4 Măsuri de aplicare

Fiecare parte contractantă va lua, în cadrul legislaţiei sale naţionale, măsuri legislative, administrative şi de reglementare, precum şi alte dispoziţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ce decurg din prezenta convenţie.

ARTICOLUL 5 Prezentarea de rapoarte

Fiecare parte contractantă va prezenta pentru examinare, înainte de fiecare dintre reuniunile prevăzute la art. 20, un raport privind măsurile pe care le-a luat pentru îndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile ce decurg din prezenta convenţie.

ARTICOLUL 6 Instalaţii nucleare existente

Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru ca securitatea instalaţiilor nucleare existente la data intrării în vigoare a prezentei convenţii să fie examinată cât mai curând posibil. Atunci când este necesar, în contextul prezentei convenţii, partea contractantă va lua măsuri ca toate îmbunătăţirile ce pot fi aduse în mod rezonabil să fie făcute în regim de urgenţă, în scopul întăririi securităţii respectivei instalaţii nucleare. Dacă o astfel de îmbunătăţire nu este realizabilă, se va programa, cât mai curând practic posibil, oprirea respectivei instalaţii nucleare. Termenul privind data opririi poate ţine seama de contextul energetic în ansamblu, de soluţiile posibile de înlocuire, cât şi de impactul social, economic şi ecologic.

b) Legislaţie şi reglementare

ARTICOLUL 7 Cadrul legislativ şi de reglementare

1. Fiecare parte contractantă va stabili şi va menţine un cadru legislativ şi de reglementare care să guverneze securitatea instalaţiilor nucleare.

2. Cadrul legislativ şi de reglementare va prevedea:

(i) stabilirea cerinţelor şi normelor naţionale de securitate aplicabile;

(ii) un sistem de autorizare a instalaţiilor nucleare şi de interzicere a exploatării unei instalaţii nucleare fără autorizaţie;

(iii) un sistem reglementat de inspecţie şi evaluare a instalaţiilor nucleare pentru verificarea conformităţii cu normele aplicabile şi condiţiile de autorizare;

(iv) măsurile de asigurare a respectării normelor aplicabile şi condiţiilor în autorizaţii, incluzând suspendarea, modificarea sau retragerea acestora.

ARTICOLUL 8 Organismul de reglementare

1. Fiecare parte contractantă va înfiinţa sau va desemna un organism de reglementare însărcinat cu aplicarea cadrului legislativ şi de reglementare stabilit în conformitate cu art. 7, învestit cu autoritate, competenţă şi resurse financiare şi umane adecvate pentru a putea îndeplini responsabilităţile ce i-au fost atribuite.

2. Fiecare parte contractantă va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura separarea efectivă între funcţiile organismului de reglementare şi cele ale oricărui organism sau organizaţie însărcinată cu promovarea sau utilizarea energiei nucleare.

ARTICOLUL 9 Responsabilitatea titularului de autorizaţie

Fiecare parte contractantă va face ceea ce este necesar ca responsabilitatea primară pentru securitatea instalaţiei nucleare să revină titularului autorizaţiei respective şi va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că fiecare asemenea titular de autorizaţie îşi asumă responsabilităţile ce-i revin.

c) Consideraţii generale de securitate

ARTICOLUL 10 Prioritate acordată securităţii

Fiecare parte contractantă va întreprinde măsurile corespunzătoare pentru ca toate organizaţiile angajate în activităţi legate nemijlocit de instalaţiile nucleare să stabilească strategii care să acorde securităţii nucleare prioritatea dorită.

ARTICOLUL 11 Resurse financiare şi umane

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să fie disponibile resurse financiare adecvate pentru susţinerea securităţii fiecărei instalaţii nucleare pe toată durata de viaţă a acesteia.

2. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să fie disponibil un număr suficient de personal calificat, cu pregătire, instruire şi reciclare, adecvate pentru toate activităţile legate de securitate în sau pentru fiecare instalaţie nucleară, pe toată durata de viaţă a acesteia.

ARTICOLUL 12 Factori umani

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare astfel încât capacităţile şi limitele performanţelor umane să fie luate în considerare pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare.

ARTICOLUL 13 Asigurarea calităţii

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru stabilirea şi aplicarea de programe de asigurare a calităţii, pentru a garanta că cerinţele specificate pentru toate activităţile importante pentru securitatea nucleară sunt respectate în tot cursul vieţii unei instalaţii nucleare.

ARTICOLUL 14 Evaluarea şi verificarea securităţii

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a se proceda la:

(i) evaluarea cuprinzătoare şi sistematică a securităţii, înainte de construirea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii nucleare şi în tot cursul vieţii acesteia. Această evaluare trebuie să fie bine documentată, actualizată ulterior, ţinând seama de experienţa de exploatare şi de informaţiile noi, semnificative pentru securitate, şi analizată sub autoritatea organismului de reglementare;

(ii) verificarea prin analiză, supraveghere, testare şi inspectare pentru a se asigura că starea fizică şi exploatarea unei instalaţii nucleare continuă să fie conformă cu concepţia acesteia, cu cerinţele normelor naţionale de securitate aplicabile şi cu limitele şi condiţiile de exploatare.

ARTICOLUL 15 Protecţia împotriva radiaţiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura că, în toate situaţiile normale de funcţionare, expunerea la radiaţii ionizante a personalului şi a publicului, datorată unei instalaţii nucleare, va fi menţinută la un nivel cât mai coborât posibil în mod rezonabil şi că nici o persoană nu va fi expusă la doze de radiaţii care depăşesc limitele de doză prescrise la nivel naţional.

ARTICOLUL 16 Pregătirea pentru cazuri de urgenţă

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că există planuri de intervenţie în incinta instalaţiei nucleare şi în afara incintei, că acestea sunt testate periodic şi conţin activităţile care trebuie întreprinse în caz de urgenţă. Pentru toate instalaţiile nucleare noi, asemenea planuri vor fi elaborate şi testate înainte de a începe exploatarea la o putere ce depăşeşte un nivel foarte scăzut aprobat de organismul de reglementare.

2. Fiecare parte contractantă va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura că, în măsura în care ar deveni posibil să fie afectate de o urgenţă radiologică, populaţia proprie cât şi autorităţile competente ale statelor aflate în vecinătatea instalaţiilor nucleare vor primi informaţii corespunzătoare pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei de urgenţă.

3. Părţile contractante care nu au instalaţii nucleare pe teritoriul lor, în măsura în care sunt susceptibile de a fi afectate în cazul unei situaţii de urgenţă radiologică într-o instalaţie nucleară a unui stat vecin, vor lua măsuri corespunzătoare pentru pregătirea şi testarea unor planuri de intervenţie, pentru teritoriul propriu, care să conţină activităţile ce trebuie întreprinse în cazul unei astfel de situaţii de urgenţă.

d) Securitatea instalaţiilor

ARTICOLUL 17 Amplasarea

Fiecare parte contractantă va lua măsurile adecvate pentru a asigura elaborarea şi aplicarea procedurilor corespunzătoare:

(i) pentru evaluarea tuturor factorilor semnificativi legaţi de amplasament care sunt susceptibili de a afecta securitatea unei instalaţii nucleare pe durata de viaţă preconizată;

(ii) pentru evaluarea impactului pe care o instalaţie nucleară propusă este susceptibilă să o aibă, din punct de vedere al securităţii, asupra indivizilor, societăţii şi mediului;

(iii) pentru reevaluarea, de câte ori este necesar, a tuturor factorilor pertinenţi menţionaţi în subparagrafele (i) şi (ii), pentru a asigura că instalaţia nucleară continuă să rămână acceptabilă din punct de vedere al securităţii;

(iv) pentru consultarea părţilor contractante situate în vecinătatea unei instalaţii nucleare propuse, în măsura în care acestea sunt susceptibile de a fi afectate de acea instalaţie, şi, la cererea acestora, să le fie comunicate informaţiile necesare pentru ca acestea să poată evalua şi aprecia ele însele impactul posibil al acelei instalaţii nucleare, din punct de vedere al securităţii, asupra teritoriului lor.

ARTICOLUL 18 Proiectarea şi construcţia

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii nucleare prevede mai multe niveluri şi metode de protecţie fiabile (apărare în profunzime) împotriva eliminării materialelor radioactive, în scopul prevenirii apariţiei accidentelor şi atenuării consecinţelor radiologice, în cazul când astfel de accidente ar avea loc;

(ii) tehnologiile încorporate în proiectarea şi construcţia instalaţiei nucleare sunt verificate prin experienţe sau calificate prin teste sau analize;

(iii) proiectarea unei instalaţii nucleare permite o funcţionare fiabilă, stabilă şi o conducere uşoară factorilor umani şi interferenţelor om-maşină, dându-li-se o atenţie deosebită.

ARTICOLUL 19 Exploatare

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) autorizaţia iniţială pentru exploatarea unei instalaţii nucleare se bazează pe o analiză de securitate corespunzătoare şi pe un program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, aşa cum a fost construită, este conformă cu cerinţele de proiect şi de securitate nucleară;

(ii) limitele şi condiţiile de exploatare, derivând din analiza de securitate, din testele şi din experienţa de exploatare, sunt definite şi revizuite, de câte ori este necesar, astfel încât să definească domeniul în care exploatarea este sigură;

(iii) exploatarea, întreţinerea, inspecţiile şi încercările unei instalaţii nucleare sunt efectuate în conformitate cu proceduri aprobate;

(iv) sunt elaborate proceduri care să răspundă evenimentelor operaţionale anticipate şi accidentelor;

(v) suportul tehnic şi tehnologic, în toate domeniile legate de securitate, este disponibil pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare;

(vi) incidentele semnificative pentru securitate sunt raportate organismului de reglementare de către titularul autorizaţiei respective, în intervalul de timp stabilit;

(vii) sunt elaborate programe de colectare şi analiză a experienţei de exploatare, sunt luate în considerare rezultatele obţinute şi concluziile trase şi sunt folosite mijloacele existente pentru a împărtăşi experienţa relevantă cu organisme internaţionale şi cu alte organizaţii de exploatare şi organisme de reglementare;

(viii) generarea de deşeuri radioactive rezultate din exploatarea unei instalaţii nucleare este menţinută la un nivel cât mai redus posibil pentru procedeul în cauză, atât ca activitate cât şi ca volum, iar toate operaţiile necesare de tratare şi depozitare provizorie a combustibilului ars şi a deşeurilor direct legate de exploatare, care se găsesc pe acelaşi amplasament cu instalaţia nucleară, iau în considerare condiţionarea şi depozitarea definitivă.

CAPITOLUL 3 Reuniunile părţilor contractante

ARTICOLUL 20 Reuniuni de examinare

1. Părţile contractante vor ţine reuniuni (denumite în cele ce urmează reuniuni de examinare), pentru examinarea rapoartelor prezentate ca urmare a prevederilor art. 5, în conformitate cu procedurile adoptate în baza art. 22.

2. Cu respectarea prevederilor art. 24, subgrupuri compuse din reprezentanţi ai părţilor contractante se pot forma şi pot funcţiona pe durata reuniunilor de examinare şi în măsura considerată necesară, pentru a examina probleme specifice conţinute în rapoarte.

3. Fiecare parte contractantă va avea posibilitatea rezonabilă de a discuta rapoartele prezentate de alte părţi contractante şi de a cere clarificări la aceste rapoarte.

ARTICOLUL 21 Calendar

1. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii va avea loc o reuniune pregătitoare a părţilor contractante.

2. La această reuniune pregătitoare, părţile contractante vor determina data primei reuniuni de examinare. Această reuniune de examinare va avea loc cât mai curând posibil, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii.

3. La fiecare reuniune de examinare, părţile contractante vor stabili data viitoarei reuniuni de examinare. Intervalul dintre reuniunile de examinare nu va depăşi 3 ani.

se încarcă...