Back

Act Internaţional

Convenţia Poştală Universală din 14.09.1994*)

În vigoare de la 01.01.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Subsemnaţii, plenipotenţiari ai guvernelor ţărilor membre ale Uniunii, în baza prevederilor art. 22 paragraful 3 al Constituţiei Uniunii Poştale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord şi sub rezerva prevederilor art. 25 paragraful 4 al sus-menţionatei constituţii, în prezenta convenţie, regulile comune aplicabile serviciului poştal internaţional şi dispoziţiile privind serviciile poştei de scrisori.

PARTEA ÎNTÂI Regulile comune aplicabile serviciului poştal internaţional

CAPITOLUL UNIC Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertăţii de tranzit este enunţat în primul articol al Constituţiei Uniunii Poştale Universale. El antrenează obligaţia, pentru fiecare administraţie poştală, de a îndruma mereu pe căile cele mai rapide şi prin mijloacele cele mai sigure, pe care ea le utilizează pentru propriile trimiteri, depeşele închise şi trimiterile poştei de scrisori în tranzit deschis, care îi sunt predate de către o altă administraţie.

1. bis. Ţările membre care nu participă la schimbul de scrisori conţinând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru trimiterile poştei de scrisori, altele decât scrisorile, cărţile poştale şi cecogramele, faţă de care nu au fost respectate dispoziţiile legale care reglează condiţiile publicării lor sau ale circulaţiei lor în ţara traversată.

2. Libertatea de tranzit a coletelor poştale de îndrumat pe căi terestre şi maritime este limitată la teritoriul ţărilor care participă la acest serviciu.

3. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii; totuşi ţările membre care nu sunt părţi la aranjamentul privind coletele poştale nu pot fi obligate să participe la îndrumarea, pe cale de suprafaţă, a coletelor-avion.

4. Dacă o ţară membră nu respectă dispoziţiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte ţări membre au dreptul să suprime serviciul poştal cu această ţară.

ARTICOLUL 2 Apartenenţa trimiterilor poştale

Orice trimitere poştală aparţine expeditorului atât timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepţia cazului în care trimiterea a fost reţinută prin aplicarea legislaţiei ţării de destinaţie.

ARTICOLUL 3 Crearea unui nou serviciu

Administraţiile pot, de comun acord, să creeze un serviciu nou, neprevăzut în mod expres prin actele Uniunii. Taxele referitoare la noul serviciu sunt fixate de către fiecare administraţie interesată, ţinându-se seama de cheltuielile de exploatare a serviciului.

ARTICOLUL 4 Unitatea monetară

Unitatea monetară prevăzută în art. 7 al Constituţiei Uniunii Poştale Universale şi utilizată în convenţie şi în aranjamente, precum şi în regulamentele lor de aplicare este dreptul special de tragere (DST).

ARTICOLUL 5 Timbre poştale

1. Numai administraţiile poştale emit timbre poştale care atestă plata francării conform actelor Uniunii. Mărcile de francare poştală, amprentele maşinilor de francat şi amprentele imprimate sau alte procedee de imprimare sau timbrare conforme dispoziţiilor regulamentului nu pot fi utilizate decât cu autorizaţia administraţiei poştale.

2. Subiectele şi motivele timbrelor poştale trebuie să fie conforme spiritului din preambulul Constituţiei Uniunii Poştale Universale şi deciziilor luate de către organele Uniunii.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poştale internaţionale sunt fixate în convenţie şi aranjamente. Această fixare a taxelor trebuie să se facă, în principiu, în relaţie cu costurile aferente furnizării acestor prestaţii.

2. Taxele aplicate, inclusiv cele fixate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puţin egale cu cele aplicate trimiterilor din regim interior, care prezintă aceleaşi caracteristici (categorie, cantitate, termen de prelucrare etc.).

3. Administraţiile poştale sunt autorizate să depăşească toate taxele care figurează în convenţie şi în aranjamente, inclusiv cele care nu sunt fixate cu titlu indicativ:

3.1. dacă taxele pe care ele le aplică pentru acelaşi serviciu în regimul lor interior sunt mai ridicate decât cele fixate;

3.2. dacă acest lucru este necesar pentru acoperirea costurilor de exploatare a serviciilor lor sau pentru oricare alt motiv rezonabil.

4. Este interzis să se perceapă de la clienţi taxe poştale, indiferent de natura lor, altele decât cele care sunt prevăzute în convenţie şi în aranjamente.

5. În afara cazurilor prevăzute prin convenţie şi aranjamente, fiecare administraţie poştală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Francare poştală

1. Principiu.

1.1. Cazurile de francare poştală sunt în mod expres prevăzute prin convenţie şi prin aranjamente.

2. Serviciul poştal.

2.1. Trimiterile poştei de scrisori referitoare la serviciul poştal, expediate de către administraţiile poştale sau birourile lor, sunt scutite de orice taxă poştală.

2.2. Sunt scutite de toate taxele poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene, trimiterile poştei de scrisori referitoare la serviciul poştal:

2.2.1. schimbate între organele Uniunii Poştale Universale şi organele uniunilor restrânse;

2.2.2. schimbate între organele acestor uniuni;

2.2.3. expediate de către sus-menţionatele organe administraţiilor poştale sau birourilor lor.

3. Prizonieri de război şi internaţi civili.

3.1. Sunt scutite de toate taxele poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene, trimiterile poştei de scrisori, coletele poştale şi trimiterile serviciilor financiare poştale adresate prizonierilor de război sau expediate de către ei fie direct, fie prin intermediul birourilor menţionate în regulament. Beligeranţii primiţi sau internaţi într-o ţară neutră sunt asimilaţi prizonierilor de război propriu-zişi în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor precedente.

3.2. Dispoziţiile prevăzute la pct. 3.1. se aplică şi trimiterilor poştei de scrisori, coletelor poştale şi trimiterilor din serviciile financiare provenind din alte ţări, adresate persoanelor civile internate conform Convenţiei de la Geneva din 12 august 1949, referitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război, sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menţionate în regulament.

3.3. Birourile menţionate în regulament beneficiază şi ele de scutire poştală pentru poşta de scrisori, coletele poştale şi trimiterile din serviciile financiare poştale privind persoanele vizate la pct. 3.1. şi 3.2., pe care ele le expediază sau le primesc fie direct, fie cu titlu de intermediari.

3.4. Coletele sunt admise în cutie poştală până la greutatea de 5 kilograme. Limita de greutate este extinsă la 10 kilograme pentru trimiterile al căror conţinut este indivizibil şi pentru cele care sunt adresate unui câmp sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

4. Cecograme

4.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene.

PARTEA A DOUA Dispoziţii referitoare la poşta de scrisori: oferta de prestaţii

CAPITOLUL 1 Servicii de bază

ARTICOLUL 8 Trimiterile poştei de scrisori

1. Trimiterile poştei de scrisori sunt clasificate conform următoarelor două sisteme. Fiecare administraţie poştală este liberă să aleagă sistemul pe care ea îl aplică traficului său de plecare.

2. Primul sistem este bazat pe viteza de prelucrare a trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

2.1. trimiteri prioritare: trimiteri transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafaţă) cu prioritate; limita de greutate: 2 kg în general, 5 kg pentru trimiteri cărţi şi broşuri (serviciu facultativ); 7 kg pentru cecograme;

2.2. trimiteri neprioritare: trimiteri pentru care expeditorul a ales un tarif mai puţin ridicat, care implică un termen de distribuire mai lung; limite de greutate: identice cu cele de la pct. 2.1.

3. Al doilea sistem este bazat pe conţinutul trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

3.1. scrisori şi cărţi poştale, denumite colectiv LC; limita de greutate 2 kilograme;

3.2. imprimate, cecograme şi pachete mici, denumite colectiv AO; limite de greutate: 2 kilograme pentru pachetele mici, 5 kilograme pentru imprimate, 7 kilograme pentru cecograme.

4. În sistemul de clasificare bazat pe conţinut:

4.1. trimiterile poştei de scrisori, transportate pe cale aeriană cu prioritate, sunt denumite trimiteri-avion;

4.2. trimiterile de suprafaţă, transportate pe cale aeriană cu prioritate redusă, sunt denumite trimiteri S.A.L.

5. Fiecare administraţie are posibilitatea de a admite ca trimiterile prioritare şi scrisorile-avion să fie constituite dintr-o foaie de hârtie, îndoită în mod convenabil şi lipită pe toate laturile. Asemenea trimiteri sunt denumite aerograme.

6. Curierul constituit din trimiteri ale poştei din scrisori depuse în număr de către un acelaşi expeditor, primit în aceeaşi depeşă sau în depeşe separate, conform condiţiilor precizate în regulament, este denumit curier în număr.

7. Sacii speciali conţinând ziare, scrieri periodice, cărţi şi alte obiecte imprimate, pe adresa aceluiaşi destinatar şi pentru aceeaşi adresă, sunt, în ambele sisteme, denumiţi saci M; limita de greutate: 30 kilograme.

8. Limitele de dimensiuni şi condiţiile de acceptare, precum şi particularităţile referitoare la limitele de greutate sunt prezentate în regulament.

ARTICOLUL 9 Taxa de francare

1. Administraţia de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poştei de scrisori pe toată întinderea Uniunii. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, atunci când serviciul de distribuire este organizat în ţările de destinaţie pentru trimiterile despre care este vorba. Condiţiile de aplicare sunt prezentate în regulament.

2. Taxele de francare indicative sunt menţionate în tabloul de mai jos:

Felul trimiterii Treptele de greutate Taxele de francare indicative (DST)
1 2 3
2.1. Taxele în sistemul bazat pe viteză:
Trimiteri prioritare până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
pe treapta suplimentară de 1000 g 4,78
(facultativ)
Trimiteri neprioritare până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
(facultativ)
2.2. Taxe în sistemul pe conţinut:
Scrisori până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
Cărţi poştale 0,26
Imprimate până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
Pachete mici peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09

3. Consiliul de exploatare poştală este autorizat să revizuiască şi să modifice în intervalul dintre două congrese, sub rezerva aprobării consiliului de administraţie, taxele indicative menţionate la paragraful 2. Taxele revizuite vor avea ca bază media taxelor fixate de către membrii uniunii pentru trimiterile internaţionale prezentate în ţara lor.

4. Administraţia de origine are posibilitatea de a acorda, pentru trimiterile poştei de scrisori care conţin:

4.1. ziare şi scrieri periodice publicate în ţara sa, o reducere care nu poate depăşi 50% din tariful aplicabil categoriei de trimiteri utilizate;

4.2. cărţi şi broşuri, partituri muzicale şi hărţi geografice care nu conţin nici o publicitate sau reclamă, alta decât aceea care figurează pe coperta sau pe paginile de gardă ale acestor obiecte, aceeaşi reducere cu cea prevăzută la pct. 4.1.

5. Taxa aplicabilă sacilor M este calculată pe trepte de 1 kilogram până la concurenţa greutăţii totale a fiecărui sac. Administraţia de origine are posibilitatea să acorde pentru aceşti saci o reducere de taxă care poate ajunge până la 20% din taxa aplicabilă pentru categoria de trimiteri utilizată. Această reducere poate fi independentă de reducerile prevăzute la paragraful 4.

6. Administraţia de origine are posibilitatea de a aplica trimiterilor nenominalizate taxe diferite de cele aplicate trimiterilor normalizate. Trimiterile normalizate sunt definite în regulament.

7. În sistemul bazat pe conţinut, reunirea, într-o singură trimitere, de obiecte pasibile de taxe diferite este autorizată cu condiţia ca greutatea totală să nu fie superioară greutăţii maxime prevăzute pentru categoria a cărei limită de greutate este cea mai ridicată. Taxa aplicabilă unei astfel de trimiteri este, după cum doreşte administraţia de origine, aceea a categoriei al cărei tarif este cel mai ridicat sau suma diferitelor taxe aplicabile fiecărui element al trimiterii. Aceste trimiteri poartă menţiunea trimiteri mixte.

ARTICOLUL 10 Tarifarea conform modului de îndrumare sau vitezei

1. Taxele aplicabile trimiterilor prioritare, care sunt întotdeauna transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafaţă), cuprind eventualele costuri suplimentare ale transmiterii rapide.

2. Administraţiile care aplică sistemul bazat pe conţinut sunt autorizate:

2.1. să perceapă suprataxe pentru trimiterile-avion.

Suprataxele trebuie să fie în relaţie cu cheltuielile de transport aerian şi să fie uniforme pentru cel puţin ansamblul teritoriului fiecărei ţări de destinaţie, indiferent care ar fi îndrumarea utilizată. Pentru calculul suprataxei aplicabile unei trimiteri-avion, administraţiile sunt autorizate să ţină seama de greutatea formularelor utilizate de public, eventual anexate;

2.2. să perceapă, pentru trimiterile S.A.L., suprataxe inferioare acelora pe care ele le percep pentru trimiterile-avion;

2.3. să fixeze taxe combinate pentru formarea trimiterilor-avion şi a trimiterilor S.A.L., ţinând seama de costul prestaţiilor lor poştale şi de sumele de plătit pentru transport aerian.

3. Reducerile de taxe conform art. 9 paragrafele 4 şi 5 se aplică şi trimiterilor transportate prin avion, dar nici o reducere nu este acordată părţii din taxa destinată să acopere cheltuielile acestui transport.

ARTICOLUL 11 Tarife preferenţiale

Dincolo de limita minimă a taxelor fixate la art. 6 paragraful 2, administraţiile poştale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislaţia lor internă, pentru trimiterile poştei de scrisori prezentate în ţara lor. Ele au, în special, posibilitatea de a acorda tarife preferenţiale clienţilor lor care au trafic poştal important.

ARTICOLUL 12 Taxe speciale

1. Nici o taxă de distribuire nu poate fi percepută de la destinatar pentru pachetele mici cu o greutate mai mică de 500 g.

2. Când pachetele mici cu o greutate de peste 500 g sunt supuse unei taxe de distribuire în regimul intern, aceeaşi taxă putând fi percepută pentru pachetele mici care provin din străinătate.

3. Administraţiile sunt autorizate să perceapă, în cazurile menţionate mai jos, aceleaşi taxe ca în regimul intern:

3.1. taxa de prezentare în ultima limită de oră, percepută de la expeditor;

3.2. taxa de prezentare în afara orelor normale de deschidere a ghişeelor, percepută de la expeditor;

3.3. taxa de colectare de la domiciliul expeditorului, percepută de la acesta din urmă;

3.4. taxa de retragere în afara orelor normale de deschidere a ghişeelor, percepută de la destinatar;

3.5. taxa de post-restant, percepută de la destinatar;

3.6. taxa de magazinaj pentru orice trimitere din poşta de scrisori care depăşeşte 500 g şi pe care destinatarul acesteia nu a preluat-o în termenul în care trimiterea a fost ţinută la dispoziţia lui fără cheltuieli. Această taxă nu se aplică cecogramelor.

ARTICOLUL 13 Francarea

1. În general trimiterile poştei de scrisori trebuie să fie complet francate de către expeditor. Modalităţile de francare sunt definite în regulament.

2. Administraţia de origine are posibilitatea să predea expeditorilor trimiterile poştei de scrisori nefrancate sau insuficient francate, pentru ca aceştia să le completeze ei însuşi francarea.

3. Administraţia de origine poate, de asemenea, să francheze trimiterile poştei de scrisori nefrancate sau să completeze francarea trimiterilor insuficient francate şi să încaseze valoarea lipsă de la expeditor. În acest caz ea este autorizată să perceapă şi o taxă de prelucrare de 0,33 DST maximum. Lipsa francării este reprezentată printr-una dintre modalităţile definite în regulament.

4. În cazurile în care posibilităţile descrise la paragrafele 2 şi 3 nu sunt aplicate, trimiterile nefrancate sau insuficient francate sunt pasibile, în sarcina destinatarului, sau a expeditorului când este vorba de trimiteri returate, de o taxă specială, al cărei calcul este definit în regulament.

ARTICOLUL 14 Francarea trimiterilor poştei de scrisori la bordul vapoarelor

1. Trimiterile prezentate la bordul unui vapor în timpul staţionării în două puncte extreme ale parcursului sau într-una dintre escalele intermediare trebuie să fie francate cu timbre poştale şi conform tarifului din ţara în apele căreia se găseşte nava.

2. Dacă prezentarea trimiterilor la bordul vaporului are loc în plină mare, trimiterile pot fi francate, în afara unei înţelegeri speciale între administraţiile interesate, cu timbre poştale şi conform tarifului ţării căreia îi aparţine sau de care depinde vaporul. Trimiterile francate în aceste condiţii trebuie să fie predate oficiului poştal din escală, de îndată ce este posibil după sosirea vaporului.

se încarcă...