Back

Parlamentul României

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea*) (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) din 29.06.1994

În vigoare de la 27.02.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante,

pornind de la dorinţa fermă de a intensifica colaborarea lor privind gospodărirea apelor în domeniul protecţiei şi utilizării apei,

preocupate de apariţia şi existenţa unor ameninţări, generând efecte nefavorabile, pe termen scurt sau lung, de schimbările intervenite în starea cursurilor de apă din bazinul Dunării, ce influenţează mediul înconjurător, economiile şi bunăstarea statelor dunărene,

accentuând nevoia urgentă de întărire a măsurilor naţionale şi internaţionale de prevenire, control şi reducere semnificativă a impactului transfrontier cauzat de substanţele periculoase şi de nutrienţii evacuaţi în mediul acvatic din bazinul Dunării, acordând, totodată, o atenţie deosebită Mării Negre,

apreciind măsurile deja adoptate prin iniţiativele naţionale ale ţărilor dunărene, cele convenite la nivel bilateral şi multilateral al cooperării lor, precum şi eforturile deja întreprinse în procesul C.S.C.E. de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa şi de Comunitatea Europeană, având ca obiectiv promovarea colaborării la nivel bilateral şi multilateral pentru prevenirea şi controlul poluării transfrontiere, gospodărirea durabilă a apelor, utilizarea raţională şi conservarea resurselor de apă,

referindu-se în mod special la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi lacurilor internaţionale din 17 martie 1992, precum şi la colaborarea bilaterală şi multilaterală, existentă între statele dunărene, care va fi continuată şi luată în considerare în cooperarea tuturor statelor dunărene, referindu-se, totodată, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării din 21 aprilie 1992,

străduindu-se să realizeze o îmbunătăţire de durată şi o protecţie a fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, în special în context transfrontier şi pentru o gospodărire durabilă a apei, luând în considerare interesele statelor dunărene în domeniul utilizării apei şi, în acelaşi timp, contribuind la protecţia mediului marin al Mării Negre,

au convenit:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definiţii

În sensul prezentei convenţii:

a) state dunărene sunt statele suverane care deţin o parte considerabilă a bazinului hidrografic al Dunării. Prin parte considerabilă se înţelege o cotă care depăşeşte 2.000 km2 din totalul bazinului hidrografic;

b) bazinul hidrografic al fluviului Dunărea înseamnă partea din bazinul hidrografic al fluviului de care beneficiază părţile contractante;

c) impact transfrontier înseamnă orice efect nefavorabil semnificativ produs asupra mediului înconjurător riveran, rezultat dintr-o schimbare în condiţiile apelor, cauzată de activităţi umane, şi care depăşeşte zona care se află sub jurisdicţia unei părţi contractante. Asemenea modificări pot afecta viaţa şi proprietatea, securitatea instalaţiilor şi ecosistemele acvatice în cauză;

d) substanţe periculoase sunt acele substanţe care produc efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, în special cele remanente şi care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;

e) substanţe periculoase pentru apă sunt substanţele care reprezintă un pericol potenţial deosebit de ridicat pentru resursele de apă, astfel încât manipularea lor necesită măsuri speciale preventive şi de protecţie;

f) surse de poluare a apei punctuale şi nepunctuale înseamnă sursele de poluanţi şi nutrienţi, a căror pătrundere în apă este cauzată fie de descărcări locale determinate (surse punctuale), fie de efectele difuze larg răspândite în bazinul hidrografic (surse nepunctuale);

g) balanţa apei semnifică relaţia care caracterizează resursele naturale de apă din întregul bazin hidrografic al unui râu, cuprinzând toate componentele (precipitaţii, evaporare, scurgeri de suprafaţă şi subterane). Suplimentar, sunt incluse şi efectele acţiunii umane, rezultate din utilizarea apei şi care influenţează calitatea acesteia;

h) date aferente sunt datele rezumative, deduse din balanţele de apă din amonte, în măsura în care sunt relevante şi necesare pentru elaborarea balanţelor de apă din aval şi a unei balanţe generale de apă pentru fluviul Dunărea. Astfel, datele aferente acoperă componentele balanţei de apă pentru toate apele transfrontiere importante din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea. Datele aferente se referă la secţiunile transversale ale apelor transfrontiere acolo unde ele delimitează, traversează sau sunt situate la frontierele dintre părţile contractante;

i) Comisia internaţională este organizaţia stabilită prin art. 18 al prezentei convenţii.

ARTICOLUL 2 Obiective şi principii ale cooperării

(1) Părţile contractante vor depune eforturi pentru realizarea scopurilor unei gospodăriri durabile şi echitabile a apelor, inclusiv pentru conservarea, îmbunătăţirea şi utilizarea raţională a apelor de suprafaţă şi a celor subterane din bazinul hidrografic, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, părţile contractante vor depune toate eforturile pentru controlul pericolelor provocate de accidente cu substanţe periculoase pentru apă, inundaţii şi îngheţ pe fluviul Dunărea. În plus, ele vor încerca să contribuie la reducerea încărcărilor poluante ale Mării Negre din surse situate în bazinul hidrografic.

(2) În conformitate cu prevederile acestei convenţii, părţile contractante vor coopera în probleme fundamentale de gospodărire a apelor şi vor lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru a menţine cel puţin şi a îmbunătăţi starea actuală a mediului înconjurător şi condiţiile de calitate a apei fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, pentru a preveni şi reduce, pe cât posibil, impacturile şi schimbările nefavorabile ce apar sau pot fi cauzate.

(3) În acest scop, părţile contractante, luând în considerare urgenţa măsurilor de reducere a poluării şi necesitatea utilizării raţionale, durabile a apei, vor stabili priorităţile adecvate şi vor întări, armoniza şi coordona măsurile adoptate şi cele planificate a fi luate la nivel naţional şi internaţional în întreg bazinul Dunării, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului fluviului Dunărea. În mod special, acest obiectiv vizează asigurarea unei utilizări durabile a resurselor de apă pentru alimentare cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, precum şi pentru conservarea şi reconstrucţia ecosistemelor, răspunzând, de asemenea, şi altor cerinţe din domeniul sănătăţii publice.

(4) Principiul poluatorul plăteşte şi principiul precauţiei constituie baza tuturor măsurilor pentru protecţia fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic.

(5) Cooperarea în domeniul gospodăririi apei se va orienta spre o gospodărire durabilă a apelor, pornind de la criteriile unei dezvoltări stabile şi ecologice adecvate, care vizează în acelaşi timp:

- menţinerea calităţii generale a vieţii;

- menţinerea accesului continuu la resursele naturale;

- evitarea pagubelor ecologice de durată şi asigurarea protecţiei ecosistemelor;

- aplicarea unei abordări preventive.

(6) Nu este admis ca aplicarea prevederilor acestei convenţii să cauzeze vreo creştere semnificativă, directă sau indirectă, a impacturilor asupra mediului riveran.

(7) Fiecare parte contractantă are dreptul să adopte şi să aplice măsuri mai ferme decât cele care rezultă din prevederile prezentei convenţii.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicabilitate

(1) Această convenţie se aplică pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, aşa cum a fost definit în art. 1 subparagraful b).

(2) Obiectul acestei convenţii îl reprezintă, în special, următoarele activităţi planificate sau în curs de realizare, în măsura în care acestea produc sau pot produce impacturi transfrontiere:

a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienţi şi substanţe periculoase, atât din surse punctuale cât şi nepunctuale, precum şi evacuarea căldurii;

b) activităţi şi măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, controlul scurgerii şi nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundaţiilor şi îndepărtarea pericolului de îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor, situate în sau în afara cursului de apă, asupra regimului lui hidraulic;

c) alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul şi captarea apei;

d) exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condiţiilor hidrologice, eroziuni, surpări, inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri pentru protecţia ecosistemelor;

e) manipularea substanţelor periculoase pentru apă şi prevenirea accidentelor.

(3) Această convenţie se aplică în cazul pescuitului şi navigaţiei interne, în măsura în care sunt vizate probleme de protecţie a apei împotriva poluării cauzate de asemenea activităţi.

ARTICOLUL 4 Forme de cooperare

Formele de cooperare realizate potrivit acestei convenţii vor fi, de regulă, următoarele:

a) consultări şi activităţi comune în cadrul Comisiei internaţionale, în conformitate cu prevederile acestei convenţii;

b) schimb de informaţii despre acorduri bilaterale şi multilaterale, reglementări legale şi măsuri în domeniul gospodăririi apelor; schimb de documente legale, linii directoare şi de alte publicaţii; alte forme de schimb de informaţii şi de experienţă.

PARTEA a II-a Cooperarea multilaterală

ARTICOLUL 5 Prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier

(1) Părţile contractante vor dezvolta, adopta şi aplica măsuri legislative, administrative şi tehnice adecvate, vor asigura premisele interne şi bazele necesare pentru protecţia eficientă a calităţii apei şi utilizarea durabilă a apei, realizând astfel prevenirea, controlul şi reducerea impactului transfrontier.

(2) În acest scop, părţile contractante vor lua, separat sau în comun, măsurile indicate mai jos:

a) înregistrează condiţia resurselor naturale de apă din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, aplicând parametrii cantitativi şi calitativi stabiliţi de comun acord, inclusiv metodologiile adecvate;

b) adoptă norme legale prin care se vor stabili cerinţele de îndeplinit, inclusiv limitele de timp care trebuie respectate la evacuările de ape uzate;

c) adoptă norme legale pentru manipularea substanţelor periculoase pentru apă;

d) adoptă norme legale pentru reducerea introducerii de nutrienţi sau substanţe periculoase din surse difuze, în special din aplicarea nutrienţilor, a substanţelor de protecţie a plantelor şi pesticidelor în agricultură;

e) în scopul armonizării acestor reglementări la un înalt nivel de protecţie, precum şi pentru implementarea armonizată a măsurilor corespunzătoare, părţile contractante vor lua în considerare rezultatele şi propunerile Comisiei internaţionale;

f) părţile contractante vor coopera şi vor lua măsuri adecvate pentru evitarea efectelor transfrontiere nefavorabile produse de deşeuri şi substanţe periculoase, în special de cele provenind din transport.

ARTICOLUL 6 Măsuri speciale pentru protecţia resurselor de apă

Părţile contractante vor lua măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea impacturilor transfrontiere, pentru o utilizare durabilă a resurselor de apă, precum şi pentru conservarea resurselor ecologice, în special prin:

a) identificarea resurselor de apă subterană, care vor trebui să fie protejate pe termen lung, precum şi a zonelor de protecţie pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă, existente şi viitoare;

b) prevenirea poluării resurselor de apă subterană, în special a celor rezervate pentru alimentarea cu apă potabilă pe termen lung, în particular cea cauzată de nitraţi, substanţe pentru protecţia plantelor şi pesticide, precum şi de alte substanţe periculoase;

c) minimalizarea riscurilor poluărilor accidentale prin măsuri de prevenire şi control;

d) luarea în considerare a posibilelor influenţe asupra calităţii apei rezultate din activităţile planificate şi măsurile aplicate, în conformitate cu art. 3 paragraful (2);

e) evaluarea importanţei diferitelor elemente ale biotopului pentru ecologia riverană şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor ecologice litorale şi acvatice.

ARTICOLUL 7 Limitarea emisiei.
Obiective şi criterii de calitate a apei

(1) Ţinând cont de propunerile Comisiei internaţionale, părţile contractante vor stabili limite de emisie aplicabile în sectoarele industriale individuale sau în industrie, în funcţie de încărcările şi concentraţiile poluante şi, pe cât posibil, bazate pe tehnologii cu poluare redusă sau nepoluante la sursă. La evacuarea substanţelor periculoase, limitele de emisie se vor baza pe cele mai bune tehnologii disponibile pentru reducerea la sursă şi/sau pentru tratarea apelor uzate. Pentru apele uzate orăşeneşti, limitele de emisie vor fi bazate pe aplicarea cel puţin a unei tratări biologice sau a unui nivel de tratare echivalent.

(2) Părţile contractante vor stabili prevederi suplimentare pentru prevenirea sau reducerea evacuării de substanţe periculoase şi de nutrienţi în cazul surselor nepunctuale, în special atunci când sursele principale provin din agricultură, luând în considerare cele mai bune practici ecologice.

(3) În scopul prevăzut la paragrafele (1) şi (2), în anexa nr. II a prezentei convenţii este cuprinsă o listă a sectoarelor industriale şi a industriilor, precum şi o listă suplimentară în care sunt enumerate substanţele periculoase şi grupele de substanţe, a căror evacuare din surse punctuale şi nepunctuale va trebui să fie evitată sau redusă considerabil. Actualizarea anexei nr. II va fi realizată de către Comisia internaţională.

(4) În mod suplimentar, părţile contractante vor defini împreună obiectivele de calitate a apei, atunci când este cazul, şi vor aplica criterii de calitate a apei, în scopul prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontier. Recomandările generale, care sunt prezentate în anexa nr. III, vor fi aplicate şi specificate de către părţile contractante atât la nivel naţional, cât şi împreună, atunci când este cazul.

(5) Pentru realizarea unei limitări eficiente a emisiilor în zonele care se află sub jurisdicţia lor, părţile contractante vor asigura condiţiile preliminare necesare şi vor aplica măsurile corespunzătoare.

Ele vor asigura că:

a) reglementările naţionale pentru limitarea emisiilor şi nivelul lor impus prin standarde sunt armonizate, pas cu pas, cu limitele de emisie stabilite prin această convenţie;

b) fără excepţie, evacuările de ape uzate se bazează pe un aviz anterior emis de către autorităţile competente şi având termen de valabilitate limitat;

c) reglementările şi avizele pentru măsuri de prevenire şi de control, în cazul instalaţiilor industriale noi sau modernizate, în special cele care implică folosirea unor substanţe periculoase, sunt orientate spre cele mai bune tehnologii disponibile şi sunt implementate cu cea mai mare prioritate;

d) sunt aplicate prevederi mai restrictive decât cele ale standardelor - în cazuri individuale chiar interziceri - în situaţia în care caracterul apei receptoare şi ecosistemul său o cere, în concordanţă cu prevederile paragrafului (4);

e) autorităţile competente supraveghează ca activităţile de natură să cauzeze impacturi transfrontiere să se desfăşoare în conformitate cu avizele şi aprobările impuse;

f) evaluarea impactului ecologic se realizează în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale sau cu alte proceduri pentru evaluarea şi aprecierea efectelor ecologice;

g) la planificarea, acordarea licenţei şi implementarea activităţilor şi măsurilor menţionate în art. 3 paragraful (2) şi art. 16 paragraful (2), autorităţile competente iau în considerare riscul accidentelor cu substanţe periculoase pentru apă, impun măsuri preventive şi ordonă reguli de comportament pentru combaterea efectelor negative după accidente.

ARTICOLUL 8 Inventarieri ale emisiilor, programe de acţiune
şi evaluarea progreselor înregistrate

(1) Părţile contractante vor întocmi periodic inventarieri ale surselor de poluare punctuale şi nepunctuale relevante din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, care vor cuprinde inclusiv măsurile de prevenire şi reducere deja luate pentru respectivele evacuări, precum şi cu privire la eficienţa acestor măsuri, ţinând cont de prevederile art. 5 paragraful (2) subparagraful a).

(2) Pe o asemenea bază, părţile contractante vor stabili, în etape, o listă de măsuri preventive şi de reducere, ce urmează a fi aplicate, treptat, atât cât este necesar pentru realizarea obiectivelor acestei convenţii.

(3) Inventarul emisiilor şi lista de măsuri care vor fi adoptate formează baza pentru dezvoltarea programelor comune de acţiune pe care le desfăşoară părţile contractante, ţinând cont de priorităţile stabilite în funcţie de urgenţă şi eficienţă.

Asemenea programe de acţiune vor fi orientate, în special, spre reducerea încărcării şi concentraţiilor poluante provenind atât din surse punctuale industriale şi municipale, cât şi din surse nepunctuale. Acestea vor cuprinde, printre altele, şi măsuri de prevenire şi reducere, inclusiv estimări ale duratei şi costului.

(4) În mod suplimentar, părţile contractante vor urmări progresul obţinut în implementarea programelor comune de acţiune, întocmind rapoarte periodice. Aceste rapoarte vor cuprinde atât măsurile de protecţie realizate, cât şi rezultatele obţinute în ceea ce priveşte condiţiile riverane în lumina evaluării actuale.

ARTICOLUL 9 Programe de monitoring

Pe baza activităţilor lor naţionale, părţile contractante vor coopera în domeniul monitoringului şi al evaluării.

(1) În acest scop ele:

- vor armoniza sau vor face comparabile metodele lor de monitoring şi de evaluare aplicabile la nivel naţional, în special în domeniul calităţii apei, controlului emisiilor, prognozei inundaţiilor şi balanţei de apă pentru a se putea obţine rezultate comparabile, care să fie introduse în activităţile comune de monitoring şi evaluare;

- vor dezvolta sisteme concertate sau comune la care se vor utiliza echipamente staţionare sau mobile de măsură, facilităţi pentru comunicaţii şi procesare a datelor;

- vor elabora şi implementa programe comune pentru monitoringul condiţiilor de scurgere pe suprafaţa bazinului hidrografic al fluviului Dunărea, atât sub aspectul calităţii, cât şi al cantităţii apei, precum şi a sedimentelor şi ecosistemelor riverane, ca bază pentru evaluarea impacturilor transfrontiere, cum ar fi: poluarea transfrontieră, schimbările regimurilor de curgere, balanţa apei şi riscurile de inundaţii sau de îngheţ;

- vor dezvolta metode comune sau armonizate pentru monitoring şi evaluare a evacuărilor de ape uzate, inclusiv pentru procesarea, interpretarea şi înregistrarea de date, luând în considerare abordarea specifică, care are ca obiect limitarea emisiei (anexa nr. II, partea I);

- vor elabora inventare ale surselor punctuale importante, incluzând poluanţii evacuaţi (inventare ale emisiilor), şi vor estima poluarea apei din surse nepunctuale, ţinând cont de anexa nr. II, partea a II-a; vor revizui aceste documente în concordanţă cu situaţia actuală.

(2) Vor stabili, de comun acord, punctele de monitoring, caracteristicile de calitate a apelor şi parametrii de poluare, care vor fi înregistrate pe fluviul Dunărea cu suficientă regularitate, ţinând cont de caracterul ecologic şi hidrologic al cursului de apă avut în vedere şi de emisiile tipice de poluanţi evacuaţi în bazinul hidrografic.

(3) Pe baza unei metodologii armonizate, părţile contractante vor stabili balanţele naţionale ale apei, precum şi balanţa generală a apei din bazinul fluviului Dunărea. Părţile contractante vor oferi datele de corelare care să fie comparabile într-o măsură suficientă prin aplicarea unei metodologii armonizate. De asemenea, pe baza acestor date, se pot întocmi şi balanţele de apă pentru principalii afluenţi ai fluviului Dunărea.

(4) Periodic, ele vor evalua condiţiile de calitate a fluviului Dunărea şi progresele înregistrate prin măsurile adoptate, în scopul prevenirii, controlului şi al reducerii impacturilor transfrontiere. Rezultatele vor fi puse la dispoziţia publicului prin intermediul unor publicaţii adecvate.

ARTICOLUL 10 Obligaţii de raportare

Părţile contractante vor prezenta Comisiei internaţionale rapoarte cu privire la problemele de bază care sunt necesare comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Acestea vor include, în special:

a) rapoarte şi documente, prevăzute în această convenţie sau solicitate de către comisie;

b) informaţii privind existenţa, încheierea, amendarea sau denunţarea acordurilor bilaterale şi multilaterale şi a tratatelor care reglementează protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, sau care sunt relevante pentru aspectele ce prezintă interes;

c) informaţii privind legile, ordonanţele şi alte reglementări generale naţionale ce reglementează protecţia şi gospodărirea apelor fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, sau care sunt relevante pentru aspectele ce prezintă interes;

d) comunicarea în termenul stabilit, după adoptarea hotărârilor de către Comisia internaţională, a modului, cadrului temporar şi dimensiunilor financiare pentru implementarea hotărârilor de acţiune la nivel naţional, cum ar fi recomandări, programe şi măsuri;

e) desemnarea instituţiilor competente care să fie contactate de către Comisia internaţională sau de către celelalte părţi contractante pentru cooperare în cadrul acestei convenţii;

f) comunicarea activităţilor planificate care, prin caracterul lor, ar putea produce impact transfrontier.

se încarcă...