Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 207/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modelele pentru raportul de progres, transmiterea informaţiilor privind un proiect major, planul de acţiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit şi raportul anual de control şi în ceea ce priveşte metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană Număr celex: 32015R0207

În vigoare de la 14.02.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 52 alineatul (4), articolul 101 al doilea şi al cincilea paragraf, articolul 106 al doilea paragraf, articolul 111 alineatul (5), articolul 125 alineatul (10) şi articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în special articolul 14 alineatul (5),

După consultarea Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale şi de investiţii europene,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei stabileşte dispoziţiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura implementarea programelor finanţate de fondurile structurale şi de investiţii europene ("fondurile ESI"), este necesar să se stipuleze dispoziţii suplimentare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita accesul la aceste dispoziţii şi a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la acestea, ele ar trebui să fie prevăzute într-un act de punere în aplicare.

(2) Modelul pentru raportul de progres privind punerea în aplicare a acordului de parteneriat ar trebui să stabilească condiţii uniforme referitoare la prezentarea informaţiilor solicitate în fiecare parte a raportului de progres, pentru a garanta că informaţiile furnizate în raportul de progres sunt coerente şi comparabile şi că pot fi agregate, dacă este necesar. În acest sens şi luând în considerare că toate schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor şi limitele privind numărul de caractere. Limitele privind numărul de caractere propuse pentru câmpurile pentru text se bazează pe necesităţile celor mai cuprinzătoare rapoarte.

(3) Pentru a se conforma cerinţelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, modelul pentru raportul de progres este împărţit în cinci părţi. Partea I cuprinde informaţiile şi evaluarea necesare pentru toate fondurile structurale şi de investiţii europene. Partea II prezintă informaţiile şi evaluarea necesare în raportul de progres referitor la iniţiativa "Locuri de muncă pentru tineri". Informaţiile prevăzute în părţile III, IV şi V din modelul pentru raportul de progres ar trebui să fie furnizate pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) şi Fondul de coeziune în cazul în care, în conformitate cu articolul 111 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre care au cel mult un program operaţional pentru fiecare fond au ales să includă informaţiile solicitate la articolul 50 alineatul (5) din acelaşi regulament şi informaţiile menţionate la articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c) şi (h) din regulamentul menţionat în raportul de progres privind punerea în aplicare a acordului de parteneriat în loc să le includă în rapoartele anuale de implementare transmise în 2017 şi 2019 şi în raportul final de implementare. În cazul în care aceste informaţii au fost deja furnizate în partea I sau II din raportul de progres, ele nu ar trebui repetate în partea III, IV sau V, deoarece toate informaţiile ar trebui să fie prezentate doar o singură dată.

(4) Proiectele majore reprezintă o parte substanţială din cheltuielile UE şi sunt de importanţă strategică pentru realizarea strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Pentru a asigura aplicarea uniformă, este necesar să existe un format standard pentru prezentarea informaţiilor solicitate în vederea aprobării proiectelor majore. Informaţiile specificate în acest model ar trebui să furnizeze suficiente garanţii că, prin contribuţia financiară din partea FEDR şi a Fondului de coeziune, nu se va ajunge la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în locaţiile existente din Uniune.

(5) O analiză cost-beneficiu, incluzând o analiză economică, o analiză financiară şi o evaluare a riscurilor, este o condiţie prealabilă pentru aprobarea unui proiect major. Metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu ar trebui să fie elaborată pe baza celor mai bune practici recunoscute, precum şi având în vedere asigurarea coerenţei, a calităţii şi a rigurozităţii, atât în ceea ce priveşte efectuarea analizei cât şi în ceea ce priveşte evaluarea sa de către Comisie sau de către experţi independenţi. Analiza cost-beneficiu a proiectelor majore ar trebui să demonstreze că proiectul este oportun din punct de vedere economic şi că contribuţia din FEDR şi din Fondul de coeziune este necesară pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

(6) Pentru a asigura condiţii uniforme de punere în aplicare a articolului 106 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească un format pentru modelul pentru planul comun de acţiune. Luând în considerare faptul că toate schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor şi limitele privind numărul de caractere.

(7) Având în vedere că cerinţele de raportare pentru obiectivul privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană nu sunt identice, este necesar să se stabilească două modele de rapoarte de implementare, unul pentru programele operaţionale din cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi unul pentru programele de cooperare din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Cu toate acestea, ar trebui să se garanteze că, atunci când cerinţele de raportare sunt identice sau similare pentru cele două obiective, conţinutul modelelor este armonizat cât mai mult posibil.

(8) Modelul pentru rapoartele anuale şi raportul final de implementare ar trebui să stabilească condiţii uniforme pentru prezentarea informaţiilor solicitate în fiecare parte a rapoartelor. În acest fel se asigură faptul că informaţiile furnizate sunt coerente şi comparabile şi că pot fi agregate, dacă este necesar. În acest sens şi luând în considerare că toate schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor şi limitele privind numărul de caractere. Limitele privind numărul de caractere propuse pentru câmpurile pentru text se bazează pe necesităţile celor mai cuprinzătoare rapoarte.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...