Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 413/2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015L0413

În vigoare de la 13.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Îmbunătăţirea siguranţei rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Uniunea urmăreşte o politică de îmbunătăţire a siguranţei rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a vătămărilor corporale şi a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancţiunilor pentru încălcările normelor de circulaţie săvârşite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ siguranţa rutieră.

(2) Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate şi fără a se aduce atingere posibilităţilor existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului şi în temeiul Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului ("Deciziile Prüm"), sancţiunile de natură financiară pentru anumite încălcări ale normelor de circulaţie adeseori nu sunt executate atunci când încălcările respective au fost săvârşite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârşit încălcarea. Prezenta directivă urmăreşte să garanteze că, şi în astfel de cazuri, ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

(3) Comisia a subliniat, în comunicarea sa din 20 iulie 2010, denumită "Pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări pentru politica de siguranţă rutieră 2011-2020", că aplicarea normelor de trafic rutier reprezintă în continuare un factor-cheie în ceea ce priveşte crearea condiţiilor necesare unei reduceri semnificative a numărului deceselor şi vătămărilor corporale. În concluziile sale din 2 decembrie 2010 privind siguranţa rutieră, Consiliul a solicitat, de asemenea, să se ţină seama de faptul că este necesar să se consolideze şi mai mult aplicarea normelor de circulaţie rutieră la nivelul statelor membre şi, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. Consiliul a invitat Comisia să examineze posibilităţile de armonizare a normelor de circulaţie rutieră la nivelul Uniunii, dacă este cazul, şi de adoptare a unor măsuri suplimentare pentru a facilita aplicarea transfrontalieră a normelor referitoare la încălcările normelor de circulaţie, în special a celor legate de accidentele rutiere grave.

(4) La 19 martie 2008, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, în temeiul articolului 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene [în prezent, articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) ]. Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European şi a Consiliului a fost adoptată însă în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea Curţii de Justiţie din 6 mai 2014 în cauza C-43/12(2) a anulat Directiva 2011/82/UE, pe motiv că nu ar fi putut fi adoptată în mod valabil în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea a menţinut efectele Directivei 2011/82/UE până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, care nu poate depăşi douăsprezece luni de la data pronunţării hotărârii, a unei noi directive, bazate pe articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE. Prin urmare, ar trebui adoptată o nouă directivă în temeiul articolului respectiv.

(2) Hotărârea în cauza Comisia/Parlamentul European şi Consiliul, C-43/12, EU:C:2014:298.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...