Back

Parlamentul României

Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.03.2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează realizarea unui cadru unitar pentru implementarea programelor cu finanţare din bugetul naţional şi din fonduri comunitare.

(2) În sensul prezentei legi termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) fermă agricolă - unitatea economică de bază pentru producţia agricolă formată din terenul agricol şi/sau incinta în care se află construcţiile, spaţiile de depozitare, utilajele şi echipamentele agricole, alte anexe, animale şi păsări, precum şi utilităţile aferente care concură la desfăşurarea activităţilor agricole;

b) fermier - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice care au în proprietate sau în folosinţă o fermă agricolă în care realizează, singur sau împreună cu membrii familiei sale ori alţi membri asociaţi, producţia agricolă;

c) exploataţie agricolă - formă de organizare alcătuită din ansamblul unităţilor utilizate pentru activităţile agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene;

d) Dimensiune Economică - se determină pe baza producţiei standard totale a exploataţiei agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole;

e) producţia standard totală - reprezintă valoarea standard a producţiei brute, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008.
Modificări (1)

Art. 2.

(1) Fermele şi exploataţiile agricole pot avea unul sau mai mulţi proprietari şi pot fi proprietate privată sau asociativă, iar forma lor juridică este în conformitate cu prevederile din legislaţia în vigoare.

(2) În funcţie de tipul general de activitate agricolă, exploataţiile se clasifică astfel:

A. Exploataţii specializate - culturi

1) exploataţii specializate în culturi de câmp;

2) exploataţii specializate în horticultură;

3) exploataţii specializate în culturi permanente.

B. Exploataţii specializate - producţie animală

1) exploataţii specializate în creşterea animalelor erbivore;

2) exploataţii specializate în creşterea animalelor granivore.

C. Exploataţii mixte

1) exploataţii de culturi mixte;

2) exploataţii mixte de creştere a animalelor;

3) exploataţii mixte de culturi şi creşterea animalelor;

4) exploataţii neclasificate.

Art. 3.

(1) În funcţie de dimensiunea economică, fermele şi exploataţiile agricole se clasifică şi se definesc după cum urmează:
Modificări (1)

a) sub 1.999 euro - ferme de subzistenţă care produc în totalitate pentru consumul propriu;

b) 2.000-7.999 euro - ferme de semi-subzistenţă care îşi asigură consumul propriu şi o mică parte din producţia agricolă ce o comercializează;

c) 8.000-49.999 euro - ferme comerciale mici care comercializează mai mult de 50% din producţia agricolă pe care o realizează;

d) 50.000-999.999 euro - ferme comerciale/exploataţii agricole mijlocii care îşi comercializează întreaga producţie agricolă pe care o realizează;

e) peste 1.000.000 euro - ferme comerciale/exploataţii agricole mari care îşi comercializează întreaga producţie agricolă pe care o realizează.

(2) Fermele de semi-subzistenţă prevăzute la alin. (1) lit. b) pot procesa din producţia proprie produse tradiţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Fermele şi exploataţiile agricole prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) reprezintă forme de comasare a terenurilor agricole şi pot dispune şi de unităţi proprii de procesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4.

Pentru stabilirea dimensiunilor economice a fermelor şi exploataţiilor agricole se vor utiliza calculaţiile MBS şi a UDE pe unitatea de suprafaţă şi cap de animal, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 37.

se încarcă...