Back

Act Internaţional

Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice din 19.10.1970 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.06.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Franţei, Republicii Federale Germania, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii,

părţi la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

considerând că art. 3 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede că părţile îşi vor menţine şi dezvolta capacitatea individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat, prin dezvoltarea propriilor lor mijloace şi prin acordarea de sprijin reciproc,

considerând că o astfel de capacitate poate fi dezvoltată, între altele, prin comunicarea între guvernele părţilor şi organismele NATO a informaţiilor tehnice care fac obiectul drepturilor de proprietate, în vederea asigurării asistenţei pentru cercetare în domeniul apărării, dezvoltării şi producţiei echipamentelor şi materialelor militare,

considerând că drepturile proprietarilor asupra informaţiilor tehnice astfel comunicate trebuie recunoscute şi protejate,

au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

ARTICOLUL I

În cadrul prezentului acord:

a) expresia în scopuri de apărare înseamnă în vederea întăririi capacităţii individuale sau colective de apărare a statelor părţi la Tratatul Atlanticului de Nord, fie în cadrul programelor naţionale, bilaterale sau multilaterale, fie în aplicarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, producţie sau logistică ale NATO;

b) expresia informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate înseamnă informaţiile cu caracter tehnic, suficient de explicite pentru utilizare şi cu aplicabilitate industrială, şi care sunt cunoscute doar de proprietar şi de persoanele împuternicite legal sau contractual să le cunoască şi, drept urmare, nu sunt accesibile publicului. Informaţiile tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate pot include, de exemplu, invenţii, desene, know-how şi date;

c) expresia organism NATO înseamnă Consiliul Atlanticului de Nord şi orice alt organism subsidiar civil sau militar, inclusiv comandamentele militare internaţionale, cărora li se aplică dispoziţiile fie ale Acordului privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, fie ale Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaţionale înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

d) expresia guvern sau organism emitent înseamnă guvernul parte la prezentul acord sau organismul NATO care a comunicat iniţial informaţiile tehnice ca informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate;

e) termenul destinatar înseamnă orice guvern parte la prezentul acord sau orice organism NATO care a primit informaţiile tehnice transmise ca informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, direct de la guvernul sau organismul emitent sau de la alt destinatar;

f) expresia diseminare cu titlu confidenţial înseamnă comunicarea informaţiilor tehnice unui număr limitat de persoane care se angajează să nu le comunice altor persoane decât în condiţiile specificate de guvernul sau de organismul emitent;

g) expresia diseminare neautorizată înseamnă orice comunicare a unor informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, care nu este în conformitate cu condiţiile în care această comunicare a fost făcută destinatarului;

h) expresia utilizare neautorizată înseamnă orice utilizare a informaţiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, efectuată fără autorizare prealabilă sau fără a ţine cont de condiţiile în care aceste informaţii tehnice au fost comunicate destinatarului.

ARTICOLUL II

A. Atunci când, în scopuri de apărare, au fost comunicate informaţii tehnice de un guvern sau de un organism emitent unuia sau mai multor destinatari, ca informaţii tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, fiecare destinatar, cu respectarea dispoziţiilor paragrafului B din prezentul articol, este responsabil cu protecţia acestor informaţii ca informaţii făcând obiectul drepturilor de proprietate comunicate cu titlu confidenţial. Destinatarul tratează respectivele informaţii tehnice în conformitate cu condiţiile impuse şi ia măsurile corespunzătoare compatibile cu aceste condiţii, pentru a preveni transmiterea acestor informaţii, publicarea, utilizarea neautorizată sau folosirea în orice alt mod, care ar putea provoca un prejudiciu proprietarului. Dacă un destinatar doreşte modificarea condiţiilor impuse, el trebuie, dacă nu s-a convenit altfel, să adreseze în acest scop o cerere guvernului sau organismului emitent care a furnizat informaţiile tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate.

B. Dacă un destinatar constată că o parte oarecare din informaţiile tehnice care i-au fost comunicate ca făcând obiectul drepturilor de proprietate se afla deja, în momentul comunicării, în posesia sau la dispoziţia sa sau era, în momentul comunicării sau ulterior, la dispoziţia publicului, acest destinatar trebuie, în măsura permisă de cerinţele de securitate, să notifice acest fapt guvernului sau organismului emitent cât mai repede posibil şi, dacă este cazul, să adopte împreună cu acesta din urmă toate măsurile corespunzătoare în vederea menţinerii caracterului confidenţial, protejării secretului militar şi în vederea restituirii documentelor.

C. Nici una dintre dispoziţiile prezentului acord nu va fi interpretată ca limitând posibilităţile destinatarului să utilizeze orice mijloc de apărare aflat la dispoziţia sa în cazul unui dezacord care ar rezulta din comunicarea informaţiilor tehnice.

ARTICOLUL III

A. Dacă proprietarul informaţiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate care au fost comunicate în scopuri de apărare suferă un prejudiciu ca urmare a comunicării sau utilizării lor neautorizate de către un destinatar sau de către oricine a primit informaţiile de la acest destinatar, acesta din urmă trebuie să-l despăgubească pe proprietarul informaţiilor tehnice:

- când este vorba de un guvern, în conformitate cu legislaţia sa naţională;

- când este vorba de un organism NATO, cu excepţia cazului în care părţile interesate convin altfel, în conformitate cu legea ţării în care este situat sediul organismului.

O asemenea despăgubire va fi plătită fie direct proprietarului, fie guvernului sau organismului emitent, dacă acesta din urmă îl despăgubeşte chiar el pe proprietar. În acest din urmă caz şi dacă nu se convine altfel, suma care urmează să fie plătită de destinatar nu va fi influenţată de cuantumul despăgubirii plătite de guvernul sau de organismul emitent.

B. În limitele permise de cerinţele lor în materie de securitate, destinatarii şi guvernul sau organismul emitent îşi furnizează reciproc toate dovezile şi informaţiile de care dispun şi îşi acordă orice altă asistenţă corespunzătoare pentru a evalua prejudiciul suferit şi despăgubirea.

C. La cererea unui guvern parte la prezentul acord sau a unui organism NATO interesat poate fi creat un comitet consultativ, denumit în continuare comitet, compus exclusiv din reprezentanţi ai guvernelor şi ai organismelor NATO implicate în afacere, pentru a investiga şi examina probatoriul şi a raporta părţilor interesate asupra originii, naturii şi întinderii prejudiciului suferit. Acest comitet poate solicita Secretarului General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord să însărcineze un membru al Secretariatului Internaţional să facă parte din comitet, ca observator sau ca reprezentant al Secretarului General.

D. Nici o dispoziţie din prezentul articol nu va afecta drepturile pe care proprietarul prejudiciat le poate avea împotriva oricărui guvern sau organism NATO.

ARTICOLUL IV

Guvernele părţi la prezentul acord vor stabili, în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord, procedurile necesare pentru aplicarea acestui acord. În special aceste proceduri vor cuprinde dispoziţii care vor guverna:

a) comunicarea, primirea şi utilizarea informaţiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, în cadrul prezentului acord;

b) modalităţile participării organismelor NATO la comunicarea, primirea şi utilizarea informaţiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate;

c) crearea şi funcţionarea comitetului prevăzut la art. III C;

d) solicitările de modificare, prevăzute de art. II A, a condiţiilor impuse cu privire la informaţiile tehnice care fac obiectul drepturilor de proprietate.

ARTICOLUL V

1. Nici o dispoziţie din prezentul acord nu va fi interpretată ca aducând atingere angajamentelor în materie de securitate între guvernele părţi la acest acord.

2. Fiecare dintre destinatari atribuie tuturor informaţiilor tehnice ce fac obiectul drepturilor de proprietate care, în temeiul prezentului acord, i-au fost puse la dispoziţie cel puţin acelaşi nivel de clasificare cu cel acordat acestor informaţii de guvernul sau de organismul emitent.

ARTICOLUL VI

1. Nici o dispoziţie a prezentului acord nu va împiedica guvernele părţi la acest acord să continue să aplice acordurile existente sau să încheie între ele noi acorduri în acelaşi sens.

2. Nici o dispoziţie din prezentul acord nu va fi interpretată ca aducând atingere Acordului NATO privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, semnat la Paris la 21 septembrie 1960.

ARTICOLUL VII

Nici o dispoziţie din prezentul acord nu se va aplica transmiterii sau utilizării informaţiilor tehnice din domeniul energiei atomice.

ARTICOLUL VIII

A. Instrumentele de ratificare sau de aprobare a prezentului acord vor fi depuse cât mai curând posibil pe lângă Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa fiecare guvern semnatar şi pe Secretarul General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord asupra datei depunerii fiecărui instrument.

Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la depunerea de către două părţi semnatare a instrumentelor lor de ratificare sau de aprobare. El va intra în vigoare pentru fiecare dintre celelalte părţi semnatare la 30 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare sau de aprobare.

B. Consiliul Atlanticului de Nord va fixa datele de la care prezentul acord se va aplica sau va înceta să se aplice organismelor NATO.

ARTICOLUL IX

Oricare dintre părţi va înceta să mai fie parte la prezentul acord la un an de la notificarea denunţării trimisă Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa celelalte guverne semnatare şi pe Secretarul General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord despre depunerea fiecărui instrument de denunţare. Denunţarea nu va afecta totuşi obligaţiile deja contractate sau drepturile şi prerogativele câştigate anterior de către părţi, în temeiul dispoziţiilor prezentului acord.

Drept care, reprezentanţii subsemnaţi, autorizaţi în cuvenită formă, au semnat prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar ce va fi depus în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o copie certificată celorlalte guverne semnatare şi Secretarului General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord.

Pentru Regatul Belgiei:

Pentru Canada:

Pentru Regatul Danemarcei:

Pentru Franţa:

NOTĂ:

La semnare, reprezentantul Franţei a inserat următoarea declaraţie olografă (în limba franceză, pe exemplarul original): Aderarea Franţei la acest acord nu va modifica cu nimic poziţia sa faţă de Organizaţia militară integrată a Alianţei Atlantice, poziţie exprimată în Aide-Memoire-ul din 8 şi 10 martie 1966, adresat de Guvernul francez celorlalţi paisprezece membri ai Alianţei.

Pentru Republica Federală Germania:

Pentru Regatul Greciei:

Pentru Italia:

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului:

Pentru Regatul Ţărilor de Jos:

Pentru Regatul Norvegiei:

Pentru Portugalia:

Pentru Turcia:

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:

Pentru Statele Unite ale Americii:

se încarcă...