Back

Parlamentul României

Legea nr. 67/1993 privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare

În vigoare de la 13.10.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se instituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, destinat finanţării programelor naţionale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentală, din domeniul tehnic, de prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, subvenţionarea literaturii tehnice şi ştiinţifice, a activităţii de informare-documentare şi acţiuni de promovare a rezultatelor cercetării româneşti, precum şi cheltuieli de capital, inclusiv pentru "Casa Academiei".

Art. 2. -

Fondul special pentru cercetare-dezvoltare se constituie prin contribuţia agenţilor economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, cu excepţia agenţilor economici scutiţi prin lege de plata impozitului pe profit, prin aplicarea unei cote asupra încasărilor realizate, după deducerea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor.

Art. 3. -

Cuantumul fondului special pentru cercetare-dezvoltare şi cota de contribuţie a agenţilor economici se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

Art. 4. -

Pentru produsele, serviciile şi activităţile subvenţionate de la bugetul public, agenţii economici nu datorează contribuţia la fondul special pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. -

Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condiţiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.

Stabilirea priorităţilor de cercetare şi desemnarea executanţilor temelor se vor face de Colegiul Consultativ pentru Cercetare Aplicativă şi Dezvoltare, prin comisiile sale de specialitate, din care fac parte şi reprezentanţi ai ministerelor şi ai departamentelor, pe bază de programe de cercetare-dezvoltare.

Art. 6. -

Disponibilităţile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se păstrează în cont la bancă şi sunt purtătoare de dobânzi, iar acestea constituie resurse ale fondului.

Nivelul dobânzilor va fi stabilit pe bază de negociere.

Art. 7. -

Agenţii economici au obligaţia de a vira lunar sumele datorate fondului special pentru cercetare-dezvoltare, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii următoare.

Sumele virate sunt la dispoziţia Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.

Nevirarea în termen de către agenţii economici a sumei reprezentând contribuţia datorată se penalizează cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei împreună cu Ministerul Finanţelor vor emite instrucţiuni cu privire la modul de încasare a contribuţiei, finanţarea cheltuielilor aprobate, evidenţierea şi raportarea acestui fond.

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în colaborare cu celelalte ministere şi departamente interesate, va emite instrucţiuni privind modul de urmărire şi stimulare a valorificării temelor de cercetare-dezvoltare finalizate.

Art. 8. -

Guvernul va prezenta semestrial Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modul de utilizare a fondului special pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 9. -

Prevederile prezentei legi se vor aplica până la începerea anului de execuţie bugetară, următor datei intrării în vigoare a legii privind activităţile de cercetare-dezvoltare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

Bucureşti, 7 octombrie 1993.

Nr. 67.

se încarcă...