Back

Parlamentul României

Legea contractului de management nr. 66/1993

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.10.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (2)

Contractul de management este acordul prin care o persoană juridică ce desfăşoară activitate economică, în calitate de proprietar, încredinţează unui manager organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii sale, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi.

Art. 2. - Modificări (2)

Prezenta lege priveşte societăţile comerciale în care statul deţine peste 50% din capitalul social al acestora, precum şi regiile autonome.

CAPITOLUL II Părţile în contractul de management

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Sunt părţi în contract:

a) societatea comercială sau, după caz, regia autonomă prin reprezentantul desemnat de adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, de deţinătorii de părţi sociale, în condiţiile statutului, în cazul societăţilor comerciale; reprezentantul ministerului sau al autorităţii executive a administraţiei locale, în cazul regiilor autonome;

b) managerul - una sau mai multe persoane fizice române sau străine ori o persoană juridică română sau străină, în cazul societăţilor comerciale, sau o persoană fizică sau juridică română, în cazul regiilor autonome.

Managerul exercită cel puţin atribuţiile prevăzute de lege pentru administrator sau pentru consiliul de administraţie.

Art. 4. -

Pot dobândi calitatea de manageri:

1. persoanele fizice române sau străine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au capacitatea de exerciţiu deplină;

b) au experienţă în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare, atestată prin acte oficiale;

c) au referinţe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori administratori ai unor societăţi comerciale sau regii autonome de profil identic sau asemănător cu cel al societăţii sau regiei pentru care se încheie contract de management;
Modificări (1)

2. persoanele juridice române sau străine care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au personalitate juridică dovedită cu acte oficiale;

b) au obiect de activitate şi experienţă în domeniul managementului;

c) dovedesc bonitatea prin acte.

Art. 5. -

Nu pot avea calitatea de manager:

1. persoanele fizice care:

a) mai au calitatea de manager sau de administrator la o altă societate comercială:

b) au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu această calitate;

c) figurează pe lista managerilor şi administratorilor cărora li s-a revocat mandatul;

d) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;

e) deţin părţi sociale sau acţiuni ei, rudele şi afinii lor până la gradul al II-lea la altă societate comercială al cărei obiect de activitate este asemănător cu cel al societăţii comerciale interesate în încheierea contractului de management.

Persoanele fizice vor face declaraţie scrisă, la selecţie, din care să rezulte că nu sunt incompatibile, depunând, după caz, şi acte doveditoare;

2. persoanele juridice care:

a) au fost declarate în stare de faliment;

b) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală, în care scop vor depune, la selecţie, şi o dovadă eliberată de organul financiar;

c) figurează pe lista managerilor cărora li s-a revocat mandatul.

Art. 6. -

Societatea comercială publică în două ziare de răspândire naţională şi locală, precum şi prin afişare la sediul societăţii cererea de ofertă şi criteriile de selecţie elaborate de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari.
Modificări (2)

Proiectul contractului de management elaborat de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari, precum şi datele privind societatea comercială vor fi puse la dispoziţia candidaţilor la locul şi în condiţiile indicate la publicarea cererii de ofertă.
Modificări (1)

La stabilirea criteriilor de selecţie vor fi avute în vedere:

a) aptitudinile legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat;

b) absolvirea unor cursuri organizate de instituţii din domeniul managementului şi/sau experienţa de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;

c) elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare şi privatizare a societăţii comerciale, aplicabile imediat;

d) cunoştinţe în domeniul relaţiilor economice internaţionale, probate prin test;

e) pregătirea de specialitate.

Art. 7. -

Managerii candidaţi depun ofertele, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, precum şi a criteriilor de selecţie, la sediul societăţii comerciale care a lansat oferta, în termen de 30 de zile de la ultima publicare a cererii de ofertă.

Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari ai acesteia procedează la selectarea ofertelor, în termen de 45 de zile de la ultima publicare a cererii de ofertă, iar desemnarea managerului se face dintre candidaţii selectaţi.
Modificări (2)

În termen de 10 zile de la desemnare se vor negocia clauzele contractuale, pornindu-se de la criteriile din ofertă ca bază minimală de negociere.

Ofertele neselectate vor fi restituite, cu specificarea motivelor, în termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.

Art. 8. - Modificări (2)

Metodologia privind selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management va fi elaborată de Fondul Proprietăţii de Stat, Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială şi reprezentanţii celorlalţi acţionari, cu consultarea ministerelor de resort, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 9. -

Contractul de management se încheie În formă scrisă şi se va depune, împreună cu semnăturile managerilor, spre înregistrare, la Oficiul Registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii comerciale.

CAPITOLUL III Contractul de management

Art. 10. -

Contractul de management cuprinde:

a) părţile contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile şi obligaţiile managerului:

e) drepturile şi obligaţiile persoanei juridice proprietare;

f) indicatorii de referinţă, obiectivele şi criteriile de performanţă;

g) clauze speciale garanţii, loialitate, confidenţialitate;

h) răspunderea părţilor;
Modificări (1)

i) modificarea contractului;

j) încetarea contractului;
Modificări (1)

k) litigii;

l) dispoziţii finale.

Părţile pot stipula şi alte clauze.

Art. 11. -

Contractul de management se încheie pe o durată de maximum 4 ani.
Modificări (1)

În condiţiile îndeplinirii de către managerul în exerciţiu a obligaţiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părţile pot conveni prelungirea contractului.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Indicatorii de referinţă care definesc activitatea societăţii vor cuprinde elemente obiective privind situaţia economico-financiară a societăţii comerciale.

Indicatorii de referinţă se determină avându-se în vedere exerciţiul economico-financiar anterior.

Art. 13. -

Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă în expresie cantitativă şi valorică principalele rezultate ale societăţii comerciale pe care managerul se angajează să le obţină prin conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii.
Modificări (2)

Obiectivele şi criteriile de performanţă vor cuprinde obligatoriu: cifra de afaceri; profitul sau alt indicator financiar de sinteză; balanţa de import-export; volumul investiţiilor; productivitatea muncii.

În funcţie de profilul de activitate pot fi prevăzute şi alte criterii.

Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private la care este arondată societatea comercială pot consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performanţă, în scopul adaptării acestora la strategia preconizată pentru domeniul respectiv.
Modificări (2)

Pe parcursul executării contractului, părţile pot, de comun acord, să modifice criteriile de performanţă convenite la încheierea contractului de management, în scopul de a le adapta evoluţiei situaţiei conjuncturale.

Managerul va prezenta trimestrial acţionarilor sau, după caz, ministerului de resort sau autorităţii executive a administraţiei publice locale situaţia economico-financiară, stadiul realizării investiţiilor sau orice altă documentaţie solicitată, vizate şi certificate de cenzori.
Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Pentru realizarea criteriilor de performanţă prevăzute în contract, managerul deţine deplina putere în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societăţii comerciale.
Modificări (2)

Managerul dispune de următoarele prerogative:
Jurisprudență (1)

a) concepe şi aplică strategii şi politici de dezvoltare a societăţii comerciale;
Modificări (2)

b) selectează, angajează şi concediază personalul salariat;

c) negociază contractul colectiv de muncă;
Modificări (2)

d) negociază contractele individuale de muncă;

e) reprezintă societatea comercială;
Modificări (1)

f) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale, în limita împuternicirilor acordate prin contract;
Modificări (1)

g) alte abilitări stabilite prin contracte de adunarea generală a acţionarilor.
Modificări (2)

Art. 15. - Modificări (1)

Managerul este plătit, prin acordul părţilor, după cum urmează:

a) o plată lunară care stă la baza drepturilor cuvenite privind vechimea în muncă, asigurări sociale şi pensie, stabilite potrivit legii;

b) participarea la profitul unităţii, stabilită în raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite în contractul de management.

Pentru întărirea răspunderii managerului, din cota de participare la profitul societăţii, care-i revine acestuia, 50% va fi investit în acţiuni la societatea comercială.
Modificări (1)

Pe perioada contractului, managerul beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul muncii pentru salariaţii angajaţi pe perioadă nedeterminată.

Art. 16. -

Contractul de management încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat şi părţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;

b) revocarea managerului în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract;

c) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurării condiţiilor prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate;

d) acordul părţilor;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;

f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească;

g) insolvabilitate, faliment.
Modificări (1)

În cazurile de la lit. b) şi c), partea în cauză va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile.

se încarcă...