Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 378/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurii de verificare şi închidere anuală a conturilor şi a procedurii de verificare a conformităţii Număr celex: 32015R0378

În vigoare de la 07.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, în special articolul 45 alineatul (2) şi articolul 47 alineatul (6),

întrucât:

(1) Comisia ar trebui să adopte decizii privind verificarea şi închiderea conturilor anuale pentru fiecare program naţional, precum şi decizii privind verificarea conformităţii. Prin urmare, ar trebui stabilite modalităţile de punere în aplicare a acestor sarcini, inclusiv modalităţile privind schimbul de informaţii dintre Comisie şi statele membre, precum şi termenele care trebuie respectate în fiecare caz.

(2) Regatul Unit şi Irlanda au obligaţii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 şi sunt supuse, prin urmare, dispoziţiilor prezentului regulament.

(3) Fără a aduce atingere considerentului 47 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, Danemarca nu are obligaţii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 sau al prezentului regulament.

(4) Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament şi pentru a nu întârzia pregătirea niciunei cereri de plată de către statele membre, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fonduri pentru azil, migraţie şi integrare şi pentru securitate internă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Verificarea şi închiderea anuală a conturilor

(1) Comisia evaluează eligibilitatea fiecărui proiect care figurează în cererea de plată a soldului anual menţionată la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/377 al Comisiei în legătură cu obiectivele regulamentelor specifice definite în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 şi cele ale programelor naţionale aprobate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

Atunci când adoptă o decizie privind plata soldului anual, Comisia ia, de asemenea, în considerare informaţiile furnizate în:

(a) raportul anual de punere în aplicare menţionat la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...