Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 323/2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare Număr celex: 32015R0323

În vigoare de la 03.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat cel mai recent (denumit în continuare "Acordul de parteneriat ACP-UE"),

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, precum şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curţii de Conturi,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiţii,

întrucât:

(1) Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuţiilor statelor membre la cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare ("cel de al 11-lea FED"), instituit prin acordul intern.

(2) Ar trebui să se prevadă condiţiile în temeiul cărora Curtea de Conturi trebuie să-şi exercite competenţele în ceea ce priveşte cel de al 11-lea FED.

(3) Ar trebui să se stabilească normele detaliate pentru execuţia financiară a celui de al 11-lea FED în ceea ce priveşte, în special, principiile aplicabile; constituirea resurselor acestuia; actorii financiari şi entităţile cărora le sunt încredinţate sarcini de execuţie bugetară; deciziile de finanţare, angajamentele şi plăţile; tipurile de finanţare, inclusiv achiziţiile publice, granturile, instrumentele financiare şi fondurile fiduciare ale Uniunii; prezentarea conturilor şi contabilitatea; auditul extern efectuat de Curtea de Conturi şi descărcarea de gestiune acordată de către Parlamentul European; precum şi facilitatea de investiţii gestionată de Banca Europeană de Investiţii (BEI).

(4) Din motive de simplificare şi coerenţă, prezentul regulament ar trebui să fie aliniat, în măsura posibilului, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei. Această aliniere ar trebui să fie asigurată prin trimiteri directe la regulamentele menţionate şi ar trebui, pe de o parte, să permită identificarea fără dificultăţi a particularităţilor execuţiei financiare a celui de al 11-lea FED şi, pe de altă parte, să reducă diversitatea normelor de finanţare ale Uniunii în domeniul acţiunii externe, această diversitate de norme reprezentând o sarcină inutilă pentru beneficiari, pentru Comisie, precum şi pentru alţi actori implicaţi.

(5) Ar trebui să se amintească faptul că, pe lângă prezentul regulament, cadrul pentru execuţia financiară a celui de al 11-lea FED cuprinde mai multe instrumente, şi anume Acordul de parteneriat ACP-UE, în special anexa IV; acordul intern; Decizia 2013/755/UE a Consiliului (denumită în continuare "Decizia de asociere peste mări"); şi Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului (denumit în continuare "Regulamentul de punere în aplicare").

(6) Execuţia financiară a celui de al 11-lea FED ar trebui să fie ghidată de principiul unităţii şi exactităţii bugetare, al unităţii de cont, al universalităţii, al specificităţii, al bunei gestiuni financiare şi al transparenţei. Având în vedere structura multianuală a celui de al 11-lea FED, principiul bugetar al anualităţii nu ar trebui să se aplice în cazul celui de al 11-lea FED.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...