Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 322/2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare Număr celex: 32015R0322

În vigoare de la 06.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte,astfel cum a fost modificat cel mai recent (denumit în continuare "Acordul de parteneriat ACP-UE"),

având în vedere acordul intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutorului acordat de Uniunea Europeană în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile părţii a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiţii,

întrucât:

(1) Decizia nr. 1/2013 a Consiliului de Miniştri ai ACP-UE a stabilit cadrul financiar multianual pentru cooperarea cu statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) pentru perioada 2014-2020, prin introducerea unei noi anexe Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE.

(2) Acordul intern defineşte diferitele pachete financiare ale celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), cheia de contribuţie şi contribuţiile la cel de al 11-lea FED, instituie Comitetul FED şi Comitetul pentru facilitatea de investiţii (denumit în continuare "Comitetul FI") şi stabileşte ponderea voturilor şi regula majorităţii calificate în cadrul acestor comitete.

(3) De asemenea, acordul intern stabileşte valoarea cumulată a ajutorului acordat de Uniune Grupului de state ACP (cu excepţia Republicii Africa de Sud) şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări (denumite în continuare "TTPM") pentru o perioadă de şapte ani cuprinsă între 2014 şi 2020 la 30 506 milioane EUR din contribuţia statelor membre. Din această sumă, 29 089 de milioane EUR sunt alocate statelor ACP, astfel cum se specifică în cadrul financiar multianual 2014-2020 menţionat în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE, 364,5 milioane EUR sunt alocate TTPM şi 1 052,5 milioane EUR sunt alocate Comisiei pentru cheltuielile de sprijin legate de programarea şi punerea în aplicare a FED de către Comisie, din care cel puţin 76,3 milioane EUR urmează să se aloce Comisiei pentru măsuri de îmbunătăţire a impactului programelor FED, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (3) din acordul intern.

(4) Alocarea de fonduri din cel de al 11-lea FED către TTPM este reglementată de Decizia 2013/755/UE a Consiliului şi de normele de punere în aplicare a acesteia, cu modificările ulterioare.

(5) Măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului şi care sunt eligibile pentru finanţare în temeiul acestuia ar trebui finanţate doar în cazuri excepţionale din cel de al 11-lea FED, atunci când o astfel de asistenţă este necesară pentru asigurarea continuităţii cooperării de la condiţii de criză la condiţii stabile de dezvoltare şi când ea nu poate fi finanţată din bugetul general al Uniunii.

(6) La 11 aprilie 2006, Consiliul a adoptat principiul finanţării Instrumentului financiar pentru pace în Africa din FED şi a convenit asupra viitoarelor modalităţi şi a conceptului instrumentului.

(7) Statele ACP vor avea acces, de asemenea, la asistenţa acordată de Uniune prin intermediul unor programe tematice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentul (UE) nr. 234/2014al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentul (UE) nr. 230/2014al Parlamentului European şi al Consiliului şi Regulamentul (UE) nr. 235/2014al Parlamentului European şi al Consiliului. Programele tematice ar trebui să adauge valoare programelor geografice finanţate în cadrul celui de al 11-lea FED, să fie consecvente şi complementare cu acestea.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...