Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 262/2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0262

În vigoare de la 23.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile zootehnice şi genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee, în special articolul 4 alineatul (2) literele (c) şi (d), articolul 6 alineatul (2) a doua liniuţă şi articolul 8 alineatul (1) primul paragraf,

având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe, în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 90/427/CEE stabileşte condiţiile zootehnice care reglementează schimburile cu ecvidee în interiorul Uniunii. Aceasta impune statelor membre să asigure faptul că ecvideele înregistrate sunt însoţite, în timpul circulaţiei lor, de un document de identificare emis de organizaţiile de ameliorare sau de asociaţiile de crescători acreditate la care se face trimitere în această directivă.

(2) Directiva 2009/156/CE stabileşte condiţiile de sănătate animală pentru circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe. Aceasta prevede că ecvideele înregistrate trebuie să fie identificate printr-un document de identificare emis în conformitate cu Directiva 90/427/CEE sau de o asociaţie sau organizaţie internaţională care gestionează cai în vederea competiţiilor sau a curselor. Ecvideele destinate reproducţiei şi producţiei trebuie să fie identificate printr-o metodă stabilită de Comisie.

(3) Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei, care se aplică începând cu 1 iulie 2009, stabileşte norme privind identificarea ecvideelor născute sau importate în Uniune şi stabileşte un document de identificare (paşaportul ecvideelor) pentru ecvidee, acesta fiind un document multifuncţional care serveşte sănătăţii animale şi publice, precum şi nevoilor din sectorul zootehnic şi celor legate de sportul ecvestru. Cu accent pe documentul de identificare ca element constitutiv al sistemului de identificare a ecvideelor, regulamentul prevede doar opţiunea de a încorpora informaţiile conţinute în bazele de date ale numeroaselor organisme emitente într-o bază de date centrală sau de a pune în reţea bazele de date ale acestor organisme emitente cu baza de date centrală.

(4) Statele membre au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 504/2008. Respectivele dificultăţi vizează în principal metoda de identificare a ecvideelor prin intermediul documentului de identificare.

(5) Investigaţiile efectuate de statele membre au relevat faptul că documentul de identificare constituie ţinta unor acte semnificative de fraudă. Principalul risc este reprezentat de reintroducerea ilegală în lanţul alimentar a ecvideelor excluse anterior de la sacrificare în vederea consumului uman şi tratate cu medicamente care nu sunt autorizate pentru animalele de la care se obţin produse alimentare. În urma adoptării Deciziei 2000/68/CE a Comisiei, mii de ecvidee au fost excluse în mod irevocabil de la sacrificarea în vederea consumului uman. Lipsa de alternative la întreţinerea pe toată durata vieţii a ecvideelor care nu sunt utile şi dorite, care au fost excluse de la sacrificarea în vederea consumului uman, a condus la neglijare şi abandon cu consecinţe grave pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor. Această situaţie a fost exacerbată de situaţia economică actuală, care face ca, în multe cazuri, păstrarea ecvideelor aflate la finalul vieţii lor productive să fie prea costisitoare. În anumite state membre, problemele au atins asemenea proporţii, încât autorităţile competente au iniţiat programe privind sacrificarea, în afara lanţului alimentar, a ecvideelor care nu mai sunt utile.

(6) În ultimii ani, lăsarea animalelor la păscut, fără a avea acordul proprietarului terenului, a apărut ca un nou fenomen care îi afectează pe proprietarii de păşuni, deoarece din punct de vedere legal aceştia au devenit deţinători de ecvidee şi au dobândit în mod neintenţionat responsabilităţi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 504/2008. Statutul neclar al acestor ecvidee poate fi, de asemenea, relevant pentru aplicarea corectă a normelor Uniunii în alte domenii.

(7) A devenit evident faptul că informaţiile înregistrate în baza de date a organismului emitent la data emiterii documentului de identificare devin rapid depăşite. Prin urmare, este extrem de dificil, dacă nu complet nepractic, ca autorităţile competente să verifice, în contextul certificării sau al verificării identităţii, dacă un document de identificare este sau nu este autentic şi dacă informaţiile pe care le conţine sunt actuale şi plauzibile şi nu au fost supuse unor modificări frauduloase, în special în ceea ce priveşte statutul animalelor ca destinate sacrificării, şi, de asemenea, cu scopul de a beneficia de condiţii mai favorabile în materie de sănătate şi bunăstare a animalelor pe durata circulaţiei ecvideelor înregistrate.

(8) În majoritatea statelor membre, bazele de date ale diferitelor organisme emitente de paşapoarte nu sunt conectate între ele, iar din motive juridice şi administrative un organism unic emitent de paşaport nu este o opţiune disponibilă imediat. Prin urmare, crearea unei baze de date centrale este considerată cea mai eficientă soluţie pentru realizarea de schimburi de date şi pentru sincronizarea datelor între diferiţii actori în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE, la fel cum este necesară pentru a gestiona documente de identificare a ecvideelor pentru a oferi nu doar garanţiile necesare în materie de sănătate animală, dar şi pentru a permite aplicarea acelor dispoziţii din legislaţia Uniunii privind bunăstarea animalelor şi sănătatea publică pentru care identificarea corectă şi fiabilă a ecvideelor reprezintă o condiţie prealabilă.

(9) O anchetă efectuată de Comisie în cadrul evenimentelor legate de carnea de cal din 2013 a arătat că 23 de state membre au stabilit o bază de date centrală, iar două state membre dispun de o bază de date unică pentru ecvideele înregistrate şi, respectiv, pentru ecvideele de reproducţie şi de producţie. Trei state membre, reprezentând aproximativ 20% din 6,7 milioane de ecvidee în Uniune, nu dispun de o bază de date centralizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...