Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora din 13.01.1993 *)

În vigoare de la 22.12.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele părţi la prezenta convenţie,

hotărâte să acţioneze în scopul realizării de progrese efective în direcţia dezarmării generale şi complete sub control internaţional strict şi eficace, inclusiv al interzicerii şi eliminării tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă,

dorind să contribuie la realizarea obiectivelor şi principiilor Cartei Naţiunilor Unite,

reamintind că Adunarea generală a Naţiunilor Unite a condamnat în repetate rânduri toate acţiunile contrare principiilor şi obiectivelor Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de luptă, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),

recunoscând că prezenta convenţie reafirmă principiile şi obiectivele Protocolului de la Geneva din 1925 şi ale Convenţiei privind interzicerea perfecţionării, fabricării şi stocării de arme bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora, semnată la Londra, Moscova şi Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca şi obligaţiile asumate prin aceste instrumente,

ţinând seama de obiectivul conţinut în art. IX al Convenţiei privind interzicerea perfecţionării fabricării şi stocării de arme bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi distrugerea acestora,

hotărâte, în folosul întregii umanităţi, să excludă complet posibilitatea întrebuinţării armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei convenţii, completând astfel obligaţiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,

recunoscând interzicerea, cuprinsă în acordurile şi principiile de drept internaţional în materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de război,

considerând că progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv în beneficiul umanităţii,

dorind să înlesnească libertatea comerţului cu produse chimice, precum şi cooperarea între ţări şi schimbul internaţional de informaţii ştiinţifice şi tehnice în domeniul activităţilor chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, în vederea intensificării dezvoltării economice şi tehnologice a tuturor statelor părţi,

convinse că interzicerea completă şi efectivă a dezvoltării, producerii, dobândirii, stocării, conservării, transferului şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora reprezintă o etapă necesară către realizarea acestor obiective comune,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I Obligaţii generale

1. Fiecare stat parte la prezenta convenţie se angajează ca, niciodată şi în nici o împrejurare, să nu:

a) dezvolte, producă, dobândească în alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau să transfere, direct sau indirect, arme chimice altora;

b) folosească arme chimice;

c) se angajeze în nici o pregătire militară pentru folosirea armelor chimice;

d) ajute, încurajeze sau determine, în nici un fel, pe altcineva, să se angajeze în orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenţie.

2. Fiecare stat parte se angajează să distrugă armele chimice pe care le deţine în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

3. Fiecare stat parte se angajează să distrugă toate armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

4. Fiecare stat parte se angajează să distrugă orice instalaţii de producere a armelor chimice, pe care le deţine în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

5. Fiecare stat parte se angajează să nu utilizeze agenţi pentru combaterea dezordinilor publice ca metodă de război.

ARTICOLUL II Definiţii şi criterii

Pentru scopurile prezentei convenţii:

1. arme chimice înseamnă următoarele elemente, împreună sau separat:

a) substanţe chimice toxice şi precursorii lor, cu excepţia celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta convenţie, atât timp cât tipurile şi cantităţile sunt conforme cu asemenea scopuri;

b) muniţii şi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări, prin acţiunea toxică a substanţelor chimice toxice, specificate în subparagraful a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea muniţii şi dispozitive;

c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea muniţiilor şi dispozitivelor, specificate în subparagraful b).

2. substanţă chimică toxică înseamnă:

- orice substanţă chimică, care, prin acţiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente la om sau la animale. Aceasta include orice asemenea substanţe chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere şi indiferent dacă sunt produse în instalaţii, se află în muniţii sau în altă parte.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenţii, substanţele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinse în listele incluse în anexa privind substanţele chimice).

3. precursor înseamnă:

- orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanţe chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenţii, precursorii care au fost identificaţi pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinşi în listele incluse în anexa privind substanţele chimice).

4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit ulterior component-cheie) înseamnă:

- precursorul care îndeplineşte cel mai important rol în determinarea proprietăţilor toxice ale produsului finit şi reacţionează rapid cu alte substanţe chimice într-un sistem binar sau multicomponent.

5. arme chimice vechi înseamnă:

a) arme chimice care au fost produse înainte de 1925; sau

b) arme chimice produse în perioada dintre 1925 şi 1946, care sunt deteriorate, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.

6. arme chimice abandonate înseamnă:

- arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat după 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fără consimţământul celui din urmă.

7. agent pentru combaterea dezordinii publice înseamnă:

- orice produs chimic necuprins în vreo listă, care poate produce rapid, la om, efecte de iritaţie senzorială sau incapacitate fizică, care dispar la scurt timp după terminarea expunerii.

8. instalaţie de producere a armelor chimice:

a) înseamnă orice echipament, precum şi orice clădire ce adăposteşte un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricând după 1 ianuarie 1946:

(i) ca parte a etapei de producere a substanţelor chimice (faza tehnologică finală) unde fluxul de materiale ar conţine, când echipamentul este în funcţiune:

1) orice substanţă chimică cuprinsă în lista nr. 1 a anexei privind substanţele chimice; sau

2) orice altă substanţă chimică, care nu este folosită peste o tonă pe an, pe teritoriul unui stat parte sau în orice alt loc sub jurisdicţia sau controlul unui stat parte, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenţie, dar care poate fi utilizată pentru arme chimice; sau

(ii) pentru încărcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, încărcarea substanţelor chimice din lista nr. 1 în muniţii, dispozitive sau în conteinere pentru depozitare în vrac; încărcarea substanţelor chimice în conteinere care intră în componenţa muniţiilor şi dispozitivelor binare asamblate, precum şi în submuniţii chimice, care fac parte din muniţii şi dispozitive unitare asamblate şi încărcarea conteinerelor şi submuniţiilor chimice în respectivele muniţii şi dispozitive;

b) nu înseamnă:

(i) orice instalaţie având o capacitate de producţie pentru sinteza substanţelor chimice specificate în subparagraful a) (i), care este sub o tonă;

(ii) orice instalaţie în care o substanţă chimică, specificată în subparagraful a) (i), este sau a fost obţinută ca un produs secundar inevitabil al activităţilor desfăşurate în scopuri neinterzise de prezenta convenţie, cu condiţia ca această substanţă chimică să nu depăşească 3% din produsul total şi ca instalaţia să facă obiectul declarării şi inspecţiei conform anexei privind aplicarea şi verificarea convenţiei (denumită în continuare anexa privind verificarea); sau

(iii) instalaţia unică la scară redusă pentru obţinerea substanţelor chimice din lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenţie, aşa cum este prevăzut în partea a VI-a a anexei privind verificarea.

9. scopuri neinterzise prin prezenta convenţie înseamnă:

a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri paşnice;

b) scopuri de protecţie, anume acele scopuri în relaţie directă cu protecţia împotriva substanţelor chimice toxice şi cu protecţia împotriva armelor chimice;

c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice şi nu depind de utilizarea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice ca metodă de război;

d) asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.

10. capacitate de producţie înseamnă:

Potenţialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substanţe chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, dacă procesul nu este încă operaţional, planificat să fie utilizat la instalaţia relevantă. Acesta este considerat ca fiind egal cu capacitatea nominală, sau dacă aceasta nu este disponibilă, cu capacitatea proiectată.

Capacitatea nominală este producţia de substanţe chimice în condiţii optimizate pentru cantitate maximă a instalaţiei de producţie, stabilită prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectată se înţelege cantitatea de substanţă chimică corespunzătoare calculelor teoretice.

11. organizaţie înseamnă Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilită conform art. VIII al prezentei convenţii.

12. Pentru scopurile art. VI:

a) producţia unei substanţe chimice înseamnă formarea ei printr-o reacţie chimică;

b) prelucrarea unei substanţe chimice înseamnă un proces fizic, precum pregătire, extracţie şi purificare prin care o substanţă chimică nu este transformată într-o altă substanţă chimică;

c) consum al unei substanţe chimice înseamnă transformarea ei într-o altă substanţă chimică printr-o reacţie chimică.

ARTICOLUL III Declaraţii

1. Fiecare stat parte va prezenta organizaţiei, nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, pentru acel stat parte, următoarele declaraţii, în care:

a) cu privire la armele chimice:

(i) va declara dacă deţine în proprietate sau posedă orice arme chimice sau dacă are amplasate orice arme chimice în orice loc aflat sub jurisdicţia sau controlul său;

(ii) va indica amplasamentul exact, cantitatea globală şi inventarul în detaliu al armelor chimice pe care le deţine în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdiscţia sau controlul său în conformitate cu partea a IV-a (A), paragrafele 1-3 ale anexei privind verificarea, cu excepţia acelor arme chimice la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul său care aparţin ori sunt în posesia altui stat şi sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul altui stat, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice după 1 ianuarie 1946 şi va specifica transferul sau primirea unor astfel de arme, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care le deţine în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 6 din anexa privind verificarea.

b) Cu privire la armele chimice vechi şi armele chimice abandonate:

(i) va declara dacă are pe teritoriul său arme chimice vechi şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 3 din anexa privind verificarea;

(ii) va declara dacă există arme chimice abandonate pe teritoriul său şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 8 din anexa privind verificarea;

(iii) va declara dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state şi va furniza toate informaţiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B), paragraful 10 din anexa privind verificarea.

c) Cu privire la instalaţiile de producere a armelor chimice:

(i) va declara dacă are sau a deţinut în proprietate sau posesie oricare instalaţie de producere a armelor chimice sau dacă are sau a avut o astfel de instalaţie amplasată în vreun loc sub jurisdicţia sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946;

(ii) va specifica orice instalaţie de producere a armelor chimice pe care o are sau a deţinut-o în proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a, paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu excepţia acelor instalaţii la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice instalaţie de producere a armelor chimice de pe teritoriul său, pe care un alt stat o are sau a deţinut-o în proprietate şi posesie, şi care este sau a fost amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul altui stat, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament pentru producerea de arme chimice, după 1 ianuarie 1946, şi va specifica transferul sau primirea unui astfel de echipament, în conformitate cu partea a V-a paragrafele 3-5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricărei instalaţii de producere a armelor chimice pe care le deţine în proprietate sau le posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 6 din anexa privind verificarea;

(vi) va specifica acţiunile de întreprins pentru închiderea oricărei instalaţii de producere a armelor chimice pe care o deţine în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea;

(vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporară a oricărei instalaţii de producere a armelor chimice pe care o deţine în proprietate sau o posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, într-o instalaţie de distrugere a armelor chimice, în conformitate cu partea a V-a paragraful 7 din anexa privind verificarea.

d) Cu privire la alte instalaţii:

Va specifica amplasamentul exact, natura şi obiectul general al activităţilor din orice instalaţie sau clădire, pe care o deţine în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său şi care a fost proiectată, construită sau utilizată după 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice. Aceste declaraţii vor include, inter alia, laboratoare şi poligoane de testare şi evaluare.

e) Cu privire la agenţii pentru combaterea dezordinilor publice:

Va specifica denumirea chimică, formula structurală şi numărul din registrul Chemical Abstract Service (C.A.S.), dacă este stabilit, pentru fiecare substanţă chimică pe care o deţine pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Această declaraţie va fi actualizată nu mai târziu de 30 de zile după ce orice asemenea modificare devine efectivă.

2. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreţia unui stat parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarie 1977, şi care rămân îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.

ARTICOLUL IV Arme chimice

1. Prevederile prezentului articol şi modalităţile în detaliu pentru implementarea sa se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le deţine în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, cu excepţia armelor chimice vechi şi a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile părţii a IV-a (B) din anexa privind verificarea.

2. Modalităţile în detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate în paragraful 1, vor fi supuse unei verificări sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului, în conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

4. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declaraţiei conform art. III paragraful 1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declaraţii, prin inspecţie la faţa locului. După aceea, statul parte nu va îndepărta nici una dintre aceste arme chimice, decât dacă sunt destinate unei instalaţii de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, în scopul verificării sistematice la faţa locului.

5. Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalaţii pentru distrugerea armelor chimice şi la depozitele aferente acestora, pe care le deţine în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul său, în scopul verificării sistematice prin inspecţie la faţa locului şi supraveghere cu instrumente la faţa locului.

6. Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate în paragraful 1, conform anexei privind verificarea şi în concordanţă cu cantitatea stabilită şi ordinea de distrugere (denumită în continuare ordinea distrugerii). Această distrugere va începe nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a convenţiei pentru statul parte şi va trebui terminată nu mai târziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei. Un stat parte nu este împiedicat să distrugă aceste arme chimice într-un ritm mai rapid.

7. Fiecare stat parte:

a) va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate în paragraful 1, nu mai târziu de 60de zile înaintea începerii fiecărei perioade anuale de distrugere, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 29 din anexa privind verificarea; planurile în detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmează să fie distruse în următoarea perioadă anuală de distrugere;

b) va prezenta anual declaraţii privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai târziu de 60 de zile după încheierea fiecărei perioade anuale de distrugere; şi

c) va certifica, nu mai târziu de 30 de zile după încheierea procesului de distrugere, că toate armele chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.

8. Dacă un stat ratifică sau aderă la prezenta convenţie după perioada de distrugere de 10 ani, prevăzută în paragraful 6, va distruge armele chimice specificate în paragraful 1 cât mai repede posibil. Ordinea distrugerii şi procedurile pentru verificarea riguroasă în privinţa acelui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.

9. Orice arme chimice descoperite de un stat parte după declararea iniţială a armelor chimice vor fi raportate, asigurate şi distruse în conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

10. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurării securităţii populaţiei şi protecţiei mediului pe timpul transportului, prelevării probelor, depozitării şi distrugerii armelor chimice. Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita şi va distruge armele chimice în conformitate cu standardele naţionale proprii pentru siguranţă şi noxe.

11. Orice stat parte care are pe teritoriul său arme chimice care sunt deţinute în proprietate sau în posesie de un alt stat, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicţia sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura că aceste arme chimice sunt retrase de pe teritoriul său, nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru el. Dacă acestea nu sunt retrase în decurs de un an, statul parte poate cere organizaţiei şi altor state părţi să-i asigure asistenţa pentru distrugerea acestor arme chimice.

12. Fiecare stat parte se angajează să coopereze cu alte state părţi care cer informaţii sau asistenţă, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la distrugerea în siguranţă şi eficienţă a armelor chimice.

13. Pentru aducerea la îndeplinire a activităţilor de verificare în conformitate cu prezentul articol şi cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea, organizaţia va avea în vedere măsuri pentru evitarea dublării inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale între statele părţi cu privire la verificarea depozitării armelor chimice şi a distrugerii acestora.

În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor asumate în conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă consideră că:

a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol şi din partea a IV-a (A) a anexei privind verificarea;

b) aplicarea unui astfel de acord oferă suficiente asigurări de respectare a prevederilor relevante din prezenta convenţie; şi

c) părţile acordului bilateral sau multilateral informează cât mai complet organizaţia cu privire la activităţile lor de verificare.

14. Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 13, organizaţia va avea dreptul să supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.

15. Nimic din paragrafele 13 şi 14 nu afectează obligaţia unui stat parte de a prezenta declaraţii în conformitate cu art. III, cu prezentul articol şi partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

16. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este obligat să le distrugă. De asemenea, va suporta costul verificării, depozitării şi distrugerii acestor arme chimice, dacă consiliul executiv nu va decide altfel. Dacă consiliul executiv hotărăşte limitarea măsurilor de verificare ale organizaţiei, în conformitate cu paragraful 13, costurile verificării complementare şi supravegherii de către organizaţie vor fi plătite în conformitate cu baremul de cote-părţi al O.N.U., aşa cum se specifică în art. VIII paragraful 7.

17. Prevederile prezentului articol şi prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreţia statului parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarie 1977, şi care rămân îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.

se încarcă...