Back

Act Internaţional

Convenţia privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre din 06.03.1993*)

În vigoare de la 13.03.1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele statelor participante la convenţie, denumite în continuare părţi,

luând în considerare importanţa cooperării culturale pentru mai buna înţelegere între popoarele din regiunea Mării Negre,

dorind să întărească legăturile lor culturale şi să continue eforturile vizând dezvoltarea cooperării în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor între ţările din această regiune,

hotărâte să respecte normele legale internaţionale privind cooperarea culturală şi ştiinţifică, să ţină seama şi să aplice principiile Actului final de la Helsinki şi ale altor documente în materie ale Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,

dorind să folosească în cel mai eficient mod bogăţia tradiţiilor milenare, moştenirea culturală şi activităţile culturale creative, contactele fructuoase şi interferenţele între diferite culturi, care conferă trăsături specifice zonei culturale a Mării Negre,

considerând că respectul şi protejarea valorilor trecutului trebuie să meargă în paralel cu interesul pentru sprijinirea şi promovarea activităţilor creative contemporane,

recunoscând necesitatea de a încuraja o cooperare mai strânsă şi mai amplă între generaţiile viitoare şi cultivarea respectului reciproc, a înţelegerii şi a toleranţei,

luând notă de importanţa cooperării cu UNESCO şi alte organizaţii internaţionale,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părţile vor încuraja şi promova cooperarea regională în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor între ţările din zona Mării Negre.

ARTICOLUL 2

Părţile se obligă să încurajeze, să promoveze şi să dezvolte:

a) cooperarea şi schimburile între instituţiile de ştiinţă şi de cercetare, de învăţământ superior şi alte instituţii de învăţământ ale părţilor;

b) schimburile de experţi, lectori, învăţători, profesori şi studenţi, în scopul familiarizării reciproce cu diverse experienţe şi idei, pentru instruire, perfecţionare, prezentare de prelegeri, activitate didactică şi desfăşurarea muncii ştiinţifice;

c) exersarea limbilor, muncă ştiinţifică şi de cercetare şi învăţământ postuniversitar;

d) cooperarea şi schimburile pentru elaborarea şi implementarea de noi metode de învăţare şi materiale didactice;

e) cooperarea între edituri, instituţii ştiinţifice şi de învăţământ ca şi schimburile de materiale didactice, culegeri de rezumate şi alte publicaţii ştiinţifice pentru obţinerea unor informaţii complete şi a unei imagini obiective a părţilor;

f) cooperarea şi schimburile de informaţii privind posibilităţile de recunoaştere a diplomelor, gradelor, statutului ştiinţific şi academic între părţi;

g) cooperarea între comisiile naţionale pentru UNESCO ale părţilor, pentru dezvoltarea de proiecte specifice comune;

h) asistenţa pentru încheierea unei convenţii ştiinţifice multilaterale pentru protejarea şi cercetarea monumentelor vechilor civilizaţii;

i) contactele directe în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor, între oraşele şi regiunile părţilor.

ARTICOLUL 3

Părţile vor promova şi vor încuraja popularizarea literaturii ţărilor participante la convenţie, prin:

a) lărgirea predării limbilor părţilor;

b) încurajarea traducerilor reciproce şi difuzarea operelor literare ale părţilor;

c) dezvoltarea diverselor contacte între oamenii de litere din toate domeniile de activitate ale părţilor.

ARTICOLUL 4

Părţile vor promova cooperarea şi proiectele comune în domeniile muzicii, teatrului, artelor frumoase, muzeelor, cercetării şi dezvoltării, precum şi publicarea de lucrări ştiinţifice pe teme de arheologie, etnologie, istorie şi artă, protecţia monumentelor istorice şi culturale, biblioteci şi arhive, încurajând şi facilitând:

a) vizitele pentru schimb de informaţii şi pentru strângerea de materiale referitoare la protejarea valorilor culturale şi istorice şi la conservarea şi cooperarea vizând păstrarea valorilor istorice şi culturale;

b) organizarea de expoziţii de arte frumoase şi patrimoniu istoric;

c) organizarea de concursuri de artă şi festivaluri ale profesioniştilor, ca şi ale amatorilor;

d) dezvoltarea cooperării în domeniul artei cinematografice, incluzând coproducţia de filme, acordarea reciprocă de asistenţă în sectorul producţiei şi creaţiei, organizarea de manifestări ale filmului pe baze comerciale şi necomerciale, promovarea participării părţilor la festivaluri internaţionale şi naţionale ale filmului, în conformitate cu legile şi regulile din fiecare ţară;

e) schimbul de exponate, informaţii şi experţi între muzee şi alte instituţii culturale şi organizarea de proiecte ştiinţifice comune în domeniul arheologiei şi al studierii vechilor civilizaţii;

f) măsurile pentru simplificarea accesului experţilor părţilor la arhive, depozitele bibliotecilor şi muzeelor;

g) dezvoltarea programelor de schimburi culturale pentru tineret, în toate formele de cooperare înscrise în acest articol.

ARTICOLUL 5

Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul gestionării bibliotecilor prin:

a) introducerea celor mai eficiente metode ale tehnologiilor informaţionale moderne în biblioteci;

b) standardizarea, în conformitate cu normele internaţionale;

c) îmbunătăţirea pregătirii profesionale a bibliotecarilor;

d) promovarea unei reţele de cooperare între bibliotecile naţionale.

ARTICOLUL 6

Părţile vor încuraja cooperarea între agenţiile naţionale de informaţii, uniuni ale ziariştilor, periodice, reţele de televiziune şi radio, inclusiv schimbul de publicaţii, programe de radio şi televiziune.

ARTICOLUL 7

Părţile vor încuraja cooperarea în domeniul publicării şi difuzării de carte, între altele prin intermediul coproducţiei, al schimbului de experţi, al organizării de expoziţii şi participării la târguri internaţionale de profil.

ARTICOLUL 8

Părţile vor încuraja participarea reprezentanţilor lor la seminarii, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări similare în domeniile reglementate de această convenţie.

ARTICOLUL 9

Părţile vor stabili un consiliu de coordonare compus din reprezentanţi guvernamentali, care vor răspunde de îndeplinirea şi coordonarea acţiunilor prevăzute în prezenta convenţie. Consiliul se va întâlni, anual, prin rotaţie, în fiecare dintre statele participante.

ARTICOLUL 10

Convenţia poate fi modificată şi amendată cu acordul părţilor.

ARTICOLUL 11

Prevederile acestei convenţii vor fi aplicate astfel încât să nu contravină legislaţiei existente în statele participante.

ARTICOLUL 12

Convenţia nu va afecta obligaţiile părţilor derivând din alte acorduri bilaterale şi multilaterale în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor, la care părţile sunt semnatare.

ARTICOLUL 13

Convenţia este deschisă terţelor ţări care-i acceptă prevederile, cu condiţia să fie întrunit consensul părţilor cu privire la acceptarea ţării solicitante.

Convenţia este supusă ratificării şi va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii celui de-al 4-lea instrument de ratificare la statul depozitar.

Pentru fiecare stat care a ratificat convenţia după depunerea celui de-al 4-lea instrument de ratificare, convenţia va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la depunerea de către statul respectiv a instrumentului său de ratificare.

ARTICOLUL 14

Fiecare parte poate să înceteze participarea sa la convenţie printr-o notificare scrisă, adresată în acest sens depozitarului convenţiei.

În acest caz, participarea va înceta după expirarea unei perioade de 6 luni de la primirea unei astfel de notificări de către depozitar.

ARTICOLUL 15

Depozitarul convenţiei va fi Guvernul Republicii Turcia.

Depozitarul va informa statele semnatare despre depunerea instrumentelor de ratificare ca şi despre orice altă notificare a părţilor.

Încheiată la Istanbul la 6 martie 1993, în 10 exemplare originale în limba engleză, fiecare exemplar având aceeaşi valabilitate.

Alexandru Mărgăritărescu,
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României
la Ankara
Dhimiter Anagnosti,
ministrul culturii, tineretului şi sportului al Republicii Albania
Hakop Hakopyan,
ministrul culturii al Republicii Armenia
Polat Bulbuloglu,
ministrul culturii al Republicii Azerbaidjan
Yevgeny Konstantinovich Voitovisch,
ministrul culturii al Republicii Belarus

Davit Magradze,
ministrul culturii al Republicii Georgia
Ion Spiridon Ungureanu,
ministrul culturii al Republicii Moldova
Evgeny Sidorov,
ministrul culturii al Federaţiei Ruse

D.
Fikri Saglar,
ministrul culturii al Republicii Turcia
Ivan Michaylovich Dzyuba,
ministrul culturii al Republicii Ucraina

se încarcă...