Back

Organizaţia Maritimă Internaţională

Codul Internaţional de Management din 04.11.1993 pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi prevenirea poluării (al siguranţei - Codul I.S.M.)*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.05.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Prevederi referitoare la managementul siguranţei şi prevenirea poluării- anexă la Rezoluţia A 741 (18), adoptată la 4 noiembrie 1993 -

PREAMBUL

1. Scopul acestui cod este de a prevedea o normă internaţională de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării.

2. Adunarea a adoptat Rezoluţia A 443 (XI), prin care a invitat toate guvernele să ia măsurile necesare pentru protecţia comandantului navei în exercitarea corespunzătoare a responsabilităţilor sale referitoare la siguranţa maritimă şi protecţia mediului marin.

3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezoluţia A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizări corespunzătoare a managementului, care să permită satisfacerea necesităţii ca personalul navigat să poată asigura şi menţine un nivel ridicat al siguranţei şi protecţiei mediului ambiant.

4. Recunoscând că nu există companii de navigaţie sau armatori identici şi faptul că navele sunt exploatate în condiţii foarte diverse, codul se bazează pe principii şi obiective generale.

5. Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare largă. Este evident că nivelurile diferite de management, fie că sunt aplicate la bordul navei, fie la ţărm, vor cere niveluri diferite de cunoaştere a elementelor specificate în cod.

6. Condiţia fundamentală a unui bun management al siguranţei este angajarea de cel mai înalt nivel. În problemele de siguranţă şi de prevenire a poluării, rezultatul final este determinat de angajarea, competenţa, atitudinea şi motivaţia indivizilor de la toate nivelurile.

1. Dispoziţii generale

1.1. Definiţii

1.1.1. Codul internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) înseamnă Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării, sub forma adoptată de către Adunare, aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie.

1.1.2. Companie înseamnă proprietarul navei sau oricare altă organizaţie sau persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat, care şi-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a acceptat să se achite de toate sarcinile şi responsabilităţile impuse prin cod.

1.1.3. Administraţie înseamnă guvernul statului al cărui pavilion nava a fost autorizată să-l arboreze.

1.2. Obiective

1.2.1. Obiectivele codului sunt garantarea siguranţei pe mare, prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorării mediului, în mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii.

1.2.2. Obiectivele companiei în domeniul managementului siguranţei trebuie să fie, între altele, următoarele:

(1) asigurarea unor practici sigure în exploatarea navei şi a unei ambianţe de lucru fără pericole;

(2) stabilirea de măsuri de siguranţă împotriva tuturor riscurilor identificate; şi
Modificări (1)

(3) îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm şi de la bordul navelor în ceea ce priveşte managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.

1.2.3. Sistemul de management trebuie să asigure:

(1) respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii; şi

(2) luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare şi a standardelor recomandate de Organizaţie, administraţii, societăţi de clasificare şi de organizaţii din sectorul maritim.

1.3. Aplicare

Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.

1.4. Prevederi funcţionale pentru sistemul de management al siguranţei

Fiecare companie trebuie să elaboreze, să pună în aplicare şi să menţină un sistem de management al siguranţei care să includă următoarele cerinţe funcţionale:

(1) o politică în domeniul siguranţei şi protecţiei mediului;

(2) instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării în siguranţă a navelor şi a protecţiei mediului marin în conformitate cu reglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului de pavilion;

(3) niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permită comunicarea între membrii personalului de la bord şi între aceştia şi personalul de la ţărm;

(4) proceduri pentru raportarea accidentelor şi a nonconformităţilor faţă de prevederile acestui cod;

(5) proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă;

(6) proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului.

2. Politica în domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2.1. Compania trebuie să stabilească o politică în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate în paragraful 1.2.

2.2. Compania trebuie să asigure punerea în aplicare şi menţinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm.

3. Responsabilităţile şi autoritatea companiei

3.1. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator, armatorul trebuie să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi.

3.2. Compania trebuie să definească şi să stabilească, în scris, responsabilitatea, autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoanele însărcinate cu conducerea, executarea şi verificarea activităţilor legate de siguranţă şi de prevenirea poluării sau având incidenţă asupra lor.

3.3. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile lor.

4. Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării în siguranţă a fiecărei nave şi pentru asigurarea legăturii dintre companie şi persoanele de la bord, fiecare companie trebuie să desemneze, după caz, o persoană sau mai multe persoane de la ţărm, care să aibă acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii. Responsabilitatea şi autoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includă supravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave, legate de siguranţă şi de prevenirea poluării şi să asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în funcţie de necesităţi.

5. Responsabilităţile şi autoritatea comandantului

5.1. Compania trebuie să definească în mod clar şi să stabilească, în scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:

(1) punerea în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului;

(2) motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;

(3) întocmirea ordinelor şi instrucţiunilor corespunzătoare în mod clar şi simplu;

(4) verificarea respectării cerinţelor specifice; şi

(5) analizarea sistemului de management al siguranţei şi raportarea deficienţelor acestuia direcţiunii de la ţărm.

5.2. Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul navei, subliniază în mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie să precizeze în sistemul de management al siguranţei că autoritatea supremă aparţine comandantului şi că el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranţă şi la prevenirea poluării şi de a cere asistenţă companiei, dacă aceasta este necesară.

6. Resurse şi personal

6.1. Compania trebuie să se asigure, în privinţa comandantului, că acesta:

(1) deţine calificarea necesară pentru comanda navei;

(2) cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei; şi

(3) beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a sarcinilor sale.

6.2. Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi brevetat, având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante.
Modificări (1)

6.3. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul transferat în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.

Instrucţiunile care sunt esenţial a fi date înainte de îmbarcare trebuie identificate, stabilite în scris şi transmise.

6.4. Compania trebuie să se asigure că întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvat de înţelegere a regulilor, reglementărilor, codurilor şi liniilor directoare pertinente.

6.5. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care să permită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că această instruire este efectuată de întreg personalul implicat.

6.6. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că personalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management al siguranţei în limba de lucru sau în limbile înţelese de acesta.

6.7. Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei sunt capabili să comunice eficient între ei la executarea sarcinilor legate de sistemul de management al siguranţei.

7. Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei
Modificări (1)

Compania trebuie să stabilească procedurile de întocmire de planuri şi instrucţiuni pentru operaţiunile principale la bordul navei privind siguranţa navei şi prevenirea poluării. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie definite şi repartizate unui personal calificat.
Modificări (1)

8. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă

8.1. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora.
Modificări (1)

8.2. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de urgenţă.

8.3. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la pericolele, accidentele şi situaţiile de urgenţă ce ar putea surveni la navele sale.

9. Raportarea şi analiza nonconformităţilor, a accidentelor
şi a situaţiilor potenţial periculoase

9.1. Sistemul de management al siguranţei trebuie să includă proceduri care să asigure că nonconformităţile, accidentele şi situaţiile potenţial periculoase sunt raportate companiei şi că sunt cercetate şi analizate în scopul îmbunătăţirii siguranţei şi prevenirii poluării.

9.2. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea în aplicare a măsurilor corective.
Modificări (1)

10. Întreţinerea navei şi a echipamentelor sale

10.1. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite de către companie.

10.2. Pentru îndeplinirea acestor cerinţe, compania trebuie să se asigure că:

(1) inspecţiile sunt efectuate la intervale corespunzătoare;

(2) orice nonconformitate este raportată împreună cu indicarea cauzei posibile, dacă aceasta este cunoscută;

(3) sunt luate măsurile corective corespunzătoare; şi

(4) aceste activităţi sunt consemnate într-un registru.

10.3. Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranţei, proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a căror defectare bruscă în exploatare poate cauza situaţii periculoase. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri specifice, în scopul creşterii fiabilităţii echipamentelor sau a instalaţiilor respective. Aceste măsuri trebuie să includă încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor şi a echipamentelor de rezervă sau a instalaţiilor tehnice care nu sunt folosite în permanenţă.
Modificări (1)

10.4. Inspecţiile menţionate la paragraful 10.2, precum şi măsurile la care se referă paragraful 10.3 trebuie să fie integrate în programul de întreţinere curentă a navei.

11. Documentaţii

11.1. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.

11.2. Compania trebuie să se asigure că:

(1) documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

(2) modificările aduse acestor documente sunt examinate şi aprobate de către personalul autorizat; şi

(3) documentele expirate sunt retrase prompt.

11.3. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranţei.

Aceste documente trebuie păstrate în forma considerată de companie ca fiind cea mai eficientă. Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentele relevante privind nava.

12. Verificarea, examinarea şi evaluarea, efectuate de către companie

12.1. Compania trebuie să efectueze audituri interne, pentru a verifica dacă activităţile legate de siguranţă şi de prevenirea poluării sunt în conformitate cu sistemul de management al siguranţei.
Modificări (1)

12.2. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi, dacă este necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
Modificări (2)

12.3. Auditurile şi eventualele acţiuni corective trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite.
Modificări (1)

12.4. Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte din sectoarele auditate, cu excepţia cazului în care aceasta nu este posibilă din considerente ce ţin de mărimea şi natura companiei.
Modificări (1)

12.5. Rezultatele auditurilor şi ale revizuirilor trebuie aduse la cunoştinţă întregului personal care are responsabilităţi în sectorul respectiv.
Modificări (1)

12.6. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie să ia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.
Modificări (1)

13. Certificare, verificare şi control
Modificări (1)

13.1. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate pentru tipul respectiv de navă.

13.2. Un document de conformitate trebuie să fie eliberat pentru fiecare companie care îndeplineşte cerinţele Codului I.S.M. de către administraţie, de către o organizaţie recunoscută de administraţie sau de către guvernul ţării care acţionează în numele administraţiei, în care compania a decis să-şi desfăşoare activitatea. Acest document trebuie acceptat ca o dovadă că compania este capabilă să satisfacă cerinţele codului.

se încarcă...