Back

Comunitatea Economică Europeană

Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din 01.02.1993

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.04.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

România, pe de o parte, şi Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

părţi contractante la Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

denumite în continuare state membre, şi

Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului,

denumite în continuare Comunitatea, pe de altă parte,

luând în considerare importanţa legăturilor tradiţionale existente între România, Comunitate, statele sale membre, precum şi valorile comune pe care le împărtăşesc,

recunoscând voinţa României şi Comunităţii de a întări aceste legături şi de a stabili relaţii strânse şi durabile, bazate pe reciprocitate, care să permită României să ia parte la procesul de integrare europeană, întărind şi amplificând, în acest fel, relaţiile stabilite în trecut îndeosebi prin Acordul de comerţ şi cooperare comercială şi economică, semnat la 22 octombrie 1990,

luând în considerare oportunităţile pentru o relaţie de o nouă calitate, oferite de apariţia unei noi democraţii în România,

luând în considerare angajamentul României, al Comunităţii şi al statelor sale membre de a întări libertăţile politice şi economice, care constituie însăşi baza asocierii,

recunoscând necesitatea de a continua şi finaliza, cu asistenţă din partea Comunităţii, procesul de tranziţie al României spre un nou sistem politic şi economic care să respecte regulile statului de drept şi drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor, să practice un sistem pluripartid, bazat pe alegeri libere şi democratice şi să asigure liberalizarea economică, în scopul instituirii unei economii de piaţă,

luând în considerare angajamentul ferm al României, al Comunităţii şi al statelor sale membre privind aplicarea deplină, a tuturor principiilor şi prevederilor conţinute în Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa (C.S.C.E.), în documentele finale de la Viena şi Madrid, în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, în Documentul final al reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki, intitulat "The Chalanges of Change", şi în Carta europeană a energiei,

conştiente de importanţa acestui acord în stabilirea şi întărirea unui sistem de stabilitate în Europa, bazat pe cooperare, având Comunitatea ca una din pietrele unghiulare ale acestui sistem,

convinse că trebuie stabilită o legătură între deplina aplicare a asocierii, pe de o parte, şi continuarea în România a reformelor politice, economice şi juridice în curs de realizare, pe de altă parte, ca şi introducerea factorilor necesari pentru cooperarea şi apropierea reală între sistemele părţilor, mai ales în lumina concluziilor Conferinţei C.S.C.E. de la Bonn,

dorind să stabilească şi să dezvolte un dialog politic regulat în probleme bilaterale şi multilaterale de interes comun,

ţinând seama de voinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv pentru realizarea reformei şi de a ajuta România să facă faţă consecinţelor economice şi sociale ale reajustării structurale,

ţinând seama, de asemenea, de voinţa Comunităţii de a stabili instrumente de cooperare şi de asistenţă economică, tehnică şi financiară pe o bază globală şi multianuală,

luând în considerare angajamentul României şi al Comunităţii de a liberaliza comerţul, în concordanţă, în special, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din Acordul general pentru tarife vamale şi comerţ,

conştiente de necesitatea de a stabili condiţiile necesare pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii şi pentru libera circulaţie a capitalurilor,

ţinând seama de disparităţile economice şi sociale dintre Comunitate şi România şi recunoscând astfel că obiectivele acestei asocieri trebuie realizate prin prevederi adecvate ale prezentului acord,

convinse că prezentul acord va crea un nou climat pentru relaţiile lor economice şi în special pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea economică şi modernizarea tehnologică,

dorind să stabilească o cooperare culturală şi să dezvolte schimbul de informaţii,

recunoscând faptul că obiectivul final al României este să devină membru al Comunităţii şi că, în viziunea părţilor, această asociere va ajuta România să realizeze acest obiectiv,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Se stabileşte, prin cele ce urmează, o asociere între România, pe de o parte, Comunitatea şi statele sale membre, pe de altă parte. Obiectivele acestei asocieri sunt următoarele:

- să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic între părţi, care să permită dezvoltarea unor legături politice strânse;

- să promoveze dezvoltarea comerţului, precum şi relaţii economice armonioase între părţi, sprijinind astfel dezvoltarea economică în România;

- să asigure o bază pentru cooperarea economică, socială, financiară şi culturală;

- să sprijine eforturile României de dezvoltare a economiei, de desăvârşire a tranziţiei într-o economie de piaţă şi de consolidare a democraţiei;

- să stabilească instituţii adecvate pentru a face asocierea efectivă;

- să asigure un cadru pentru integrarea graduală a României în Comunitate, în acest scop, România va acţiona pentru îndeplinirea condiţiilor necesare.

TITLUL I DIALOGUL POLITIC

ARTICOLUL 2

Între părţi se va institui un dialog politic regulat pe care ele intenţionează să-l dezvolte şi să-l intensifice. El va însoţi şi va consolida apropierea dintre România şi Comunitate, va sprijini schimbările politice şi economice în curs de desfăşurare în această ţară şi va contribui la stabilirea de noi legături de solidaritate şi de noi forme de cooperare. Dialogul politic:

- va facilita integrarea deplină a României în comunitatea naţiunilor democratice şi apropierea progresivă între România şi Comunitate. Apropierea economică prevăzută în acest acord va conduce la o mai mare convergenţă politică;

- va conduce la o convergenţă crescândă a poziţiilor în probleme internaţionale, în special în cazul celor de natură a avea efecte substanţiale asupra uneia sau alteia dintre părţi;

- va contribui la apropierea poziţiilor părţilor în probleme de securitate şi va întări securitatea şi stabilitatea în întreaga Europă.

ARTICOLUL 3

1. În funcţie de necesităţi se vor organiza consultări, la cel mai înalt nivel politic.

2. La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc în cadrul Consiliului de Asociere. Acesta va avea responsabilitate generală pentru toate problemele pe care părţile ar dori să le ridice.

ARTICOLUL 4

Alte proceduri şi mecanisme pentru dialogul politic vor fi stabilite între părţi, în special în următoarele forme:

- întâlniri la nivel oficial superior (directori politici) între oficiali ai României, pe de o parte, şi Preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene şi Comisia Comunităţilor Europene, pe de altă parte;

- folosirea deplină a canalelor diplomatice;

- includerea României în grupul ţărilor care primesc cu regularitate informaţii în problemele legate de Cooperarea Politică Europeană şi efectuarea de schimburi de informaţii în scopul atingerii obiectivelor stabilite la art. 2;

- orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea şi accelerarea dialogului.

ARTICOLUL 5

Dialogul politic la nivel parlamentar va avea loc în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere.

TITLUL II PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 6

Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum şi a principiilor economiei de piaţă, inspiră politicile interne şi externe ale părţilor şi constituie elemente esenţiale ale prezentei asocieri.

ARTICOLUL 7

1. Asocierea include o perioadă de tranziţie cu o durată de maximum zece ani, împărţită în două etape succesive, fiecare durând în principiu cinci ani. Prima etapă va începe o dată cu intrarea în vigoare a acordului.

2. Consiliul de Asociere, ţinând seama de faptul că principiile economiei de piaţă şi sprijinul Comunităţii prin acest acord sunt esenţiale pentru prezenta asociere, va proceda cu regularitate la examinarea aplicării acestui acord şi la realizarea de către România a reformelor economice pe baza principiilor stabilite în preambul.

3. În cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere se va întruni pentru a decide trecerea la a doua etapă, ca şi posibilele modificări de adoptat cu privire la prevederile care reglementează a doua etapă. În abordarea acestei probleme vor fi luate în considerare rezultatele examinării menţionate în paragraful 2.

4. Cele două etape menţionate la paragrafele 1 şi 3 nu se aplică titlului III.

TITLUL III LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 8

1. Pe durata perioadei de tranziţie menţionată în art. 7, România şi Comunitatea vor stabili gradual o zonă de liber schimb bazată pe obligaţii reciproce şi echilibrate, în concordanţă cu prevederile prezentului acord şi în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (G.A.T.T.).

2. Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi aplicată la clasificarea mărfurilor în comerţul dintre cele două părţi.
Jurisprudență (2)

3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se vor aplica reducerile succesive prevăzute în prezentul acord va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.

4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o bază "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.

5. România şi Comunitatea vor comunica reciproc taxele vamale de bază respective.

CAPITOLUL I PRODUSE INDUSTRIALE

ARTICOLUL 9

1. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România şi din Comunitate incluse în cap. 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepţia produselor cuprinse în anexa nr. I.

2. Prevederile art. 10-14 inclusiv nu se aplică produselor menţionate în art. 16 şi 17.

ARTICOLUL 10

1. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decât cele cuprinse în anexele nr. II a, II b şi III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, fiecare taxă vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de bază;

- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale care mai rămân vor fi eliminate.

Taxele vamale la import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de bază, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului.
Modificări (1)

3. Produsele de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunităţii, care vor creşte progresiv conform condiţiilor definite în acea anexă, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai târziu la sfârşitul celui de-al cincilea an.
Modificări (2)

În acelaşi timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare, vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de bază. Până la sfârşitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restricţiile cantitative şi măsurile având efect echivalent restricţiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 11

1. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanţă cu calendarul stabilit în acea anexă.

4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decât cele cuprinse în anexele nr. IV, V şi VI, vor fi reduse progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de bază;

- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de bază;

- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de bază;

- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de bază;

- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

5. Produsele originare din Comunitate, cuprinse în anexa nr. VII, vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv aşa cum sunt prevăzute în respectiva anexă. Taxele vamale aplicabile cantităţilor care depăşesc contingentele mai sus menţionate vor fi abolite, progresiv în conformitate cu calendarul menţionat în paragraful 4.

6. Restricţiile cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

7. Măsurile având un efect echivalent restricţiilor cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanţă cu calendarul prevăzut în acea anexă.

ARTICOLUL 12

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica şi taxelor vamale de natură fiscală.

ARTICOLUL 13

1. Comunitatea va aboli, la importul său din România, orice taxă având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.

2. România va aboli, la importul său din Comunitate, orice impunere, având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalităţi vamale, care va fi abolită în concordanţă cu următorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârşitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai târziu la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

se încarcă...