Back

Comunitatea Economică Europeană

Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte din 01.02.1993

În vigoare de la 30.03.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

România, pe de o parte,

Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, denumite în cele ce urmează Comunitatea, pe de altă parte,

constatând că Acordul european stabilind o asociere între România şi Comunităţile Europene şi statele sale membre a fost semnat la 1 februarie 1993,

având în vedere că scopul Acordului european este să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic, să reglementeze relaţiile comerciale şi economice dintre părţi şi să includă prevederi referitoare la cooperarea şi asistenţa financiară şi la promovarea cooperării privind aspectele culturale,

ţinând cont că Acordul european este menit să stabilească relaţii strânse şi de durată, bazate pe reciprocitate, care vor permite României să participe la procesul de integrare europeană,

având în vedere că este necesar să se asigure dezvoltarea de legături comerciale prin întărirea şi lărgirea relaţiilor stabilite în trecut, în special prin Acordul privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică, semnat la 22 octombrie 1990,

considerând că, pentru atingerea acestor scopuri, este necesar să se pună în aplicare, cât mai repede posibil, prin intermediul unui acord interimar, prevederile Acordului european privind comerţul şi aspectele legate de comerţ,

apreciind că este necesar să se asigure că până la intrarea în vigoare a Acordului european şi instituirea Consiliului de Asociere, Comisia mixtă creată prin Acordul privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică poate exercita competenţele conferite prin Acordul european Consiliului de Asociere, care sunt necesare în vederea punerii în aplicare a acordului interimar,

au hotărât să încheie acest acord şi, pentru aceasta au desemnat drept plenipotenţiari:

România:

Comunitatea Economică Europeană:

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului:

care, după procedarea la schimbul deplinelor puteri, în mod oficial şi în bună şi cuvenită formă,

au convenit asupra celor ce urmează:

TITLUL I - PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 1 (Articolul 6 din Acordul european)

Respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă, a principiilor economiei de piaţă, ca şi sprijinul acordat de Comunitate prin acest acord inspiră politicile interne şi externe ale părţilor şi constituie elemente esenţiale ale prezentului acord.

TITLUL II - LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 2 (Articolul 8 din Acordul european)

1. România şi Comunitatea vor stabili gradual o zonă de comerţ liber bazată pe obligaţii reciproce şi echilibrate, în decursul unei perioade de tranziţie cu o durată de maximum 10 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord (denumit în cele ce urmează acord), în concordanţă cu prevederile prezentului acord şi în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (GATT).

2. Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi aplicată clasificării mărfurilor în comerţul dintre părţi.

3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază, la care se vor aplica, reducerile succesive prevăzute în prezentul acord, va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.

4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o bază "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.

5. România şi Comunitatea îşi vor comunica reciproc taxele vamale de bază respective.

CAPITOLUL I - PRODUSE INDUSTRIALE

ARTICOLUL 3 (Articolul 9 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România şi din Comunitate incluse în capitolele 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepţia produselor cuprinse în anexa nr. I.

2. Prevederile art. 4-8 inclusiv nu se aplică produselor menţionate în art. 10 şi 11.

ARTICOLUL 4 (Articolul 10 din Acordul european)

1. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decât cele cuprinse în anexele nr. II a, II b şi III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului fiecare taxă vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de bază;

- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale, care mai rămân, vor fi eliminate.

Taxele vamale la import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de bază, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului.
Modificări (1)

3. Produsele, de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunităţii, care vor creşte progresiv conform condiţiilor definite în acea anexă, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai târziu la sfârşitul celui de-al cincilea an.
Modificări (2)

În acelaşi timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de bază. Până la sfârşitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restricţiile cantitative şi măsurile având efect echivalent restricţiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 5 (Articolul 11 din Acordul european)

1. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanţă cu calendarul stabilit în acea anexă.

4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decât cele cuprinse în anexele nr. IV, V şi VI, vor fi reduse progresiv în concordanţă cu următorul calendar:

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de bază;

- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de bază;

- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de bază;

- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de bază;

- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

5. Produsele originare din Comunitate cuprinse în anexa nr. VII vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv aşa cum sunt prevăzute în respectiva anexă. Taxele vamale aplicabile cantităţilor care depăşesc contingentele mai sus menţionate vor fi abolite progresiv în conformitate cu calendarul menţionat în paragraful 4.

6. Restricţiile cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

7. Măsurile având un efect echivalent restricţiilor cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanţă cu calendarul prevăzut în acea anexă.

ARTICOLUL 6 (Articolul 12 din Acordul european)

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica şi taxelor vamale de natură fiscală.

ARTICOLUL 7 (Articolul 13 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la importul său din România, orice taxă având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.

2. România va aboli, la importul său din Comunitate, orice impunere având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalităţi vamale, care va fi abolită în concordanţă cu următorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârşitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai târziu la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 8 (Articolul 14 din Acordul european)

1. România şi Comunitatea vor aboli progresiv între ele, cel mai târziu până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, orice taxă vamală la export, precum şi impunerile având un efect echivalent.

2. Restricţiile cantitative la exportul în România şi orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea în vigoare a acordului.

3. Restricţiile cantitative la exportul în Comunitate şi orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de România la intrarea în vigoare a acordului, cu excepţia celor cuprinse în anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv şi eliminate, cel mai târziu până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 9 (Articolul 15 din Acordul european)

Fiecare parte îşi declară disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale în comerţul cu cealaltă parte mai rapid decât este prevăzut în art. 14 şi 15, dacă situaţia sa economică generală şi situaţia sectorului economic respectiv o permit.

Comisia mixtă, menţionată în art. 39 (denumită în continuare Comisia mixtă), poate face recomandări în acest scop.

ARTICOLUL 10 (Articolul 16 din Acordul european)

Protocolul nr. 1 stabileşte aranjamentele aplicabile produselor textile menţionate în respectivul document.

ARTICOLUL 11 (Articolul 17 din Acordul european)

Protocolul nr. 2 stabileşte aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidenţa Tratatului de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului.

ARTICOLUL 12 (Articolul 18 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol nu exclud menţinerea de către Comunitate a unei componente agricole în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din România.

2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de către România în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

CAPITOLUL II - AGRICULTURA

ARTICOLUL 13 (Articolul 19 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din România şi din Comunitate.

2. Termenul produse agricole se referă la produsele cuprinse în cap. 1-24 din Nomenclatura combinată şi la produsele cuprinse în anexa nr. I, cu excepţia produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea (C.E.E.) nr. 3.687/1991.

ARTICOLUL 14 (Articolul 20 din Acordul european)

Protocolul nr. 3 stabileşte aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt menţionate în respectivul protocol.

ARTICOLUL 15 (Articolul 21 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la data intrării în vigoare a acordului, restricţiile cantitative la importul produselor agricole originare din România, menţinute în virtutea Reglementării consiliului nr. 3.420/1983, în forma existentă la data semnării acordului.

2. Produsele agricole originare din România, cuprinse în anexele nr. XI a şi XI b, vor beneficia, de la data intrării în vigoare a acordului, de o reducere de prelevări, în limita contingentelor Comunităţii sau de o reducere de taxe vamale, în condiţiile stabilite în acele anexe.

3. România va aboli restricţiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea în vigoare a acordului.

4. Comunitatea şi România îşi vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XII a, XII b şi XIII, pe o bază armonioasă şi reciprocă, în concordanţă cu condiţiile stipulate în respectivele anexe.

5. Ţinând seama de volumul comerţului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebită a acestui sector, de regulile Politicii Agricole Comune a Comunităţii, de rolul agriculturii în economia României, precum şi de consecinţele negocierilor comerciale multilaterale desfăşurate în cadrul Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ, România şi Comunitatea vor examina, în Comisia mixtă, produs cu produs şi pe o bază ordonată şi reciprocă, posibilitatea de a-şi acorda noi concesii.

6. Ţinând cont de necesitatea unei armonizări crescânde între politicile agricole ale României şi Comunităţii, ca şi de obiectivul României de a deveni membru al Comunităţii, ambele părţi vor avea consultări în mod regulat, în cadrul Comisiei mixte, cu privire la strategia şi modalităţile de aplicare a politicilor lor respective.

ARTICOLUL 16 (Articolul 22 din Acordul european)

Indiferent de alte prevederi ale acordului, şi în special, ale art. 25, dacă, datorită sensibilităţii deosebite a pieţelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre părţi, care sunt supuse concesiilor prevăzute la art. 15, cauzează perturbări serioase pieţelor celeilalte părţi, ambele părţi vor intra imediat în consultări pentru a găsi o soluţie adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluţii, partea în cauză poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL III - PRODUSE PISCICOLE

ARTICOLUL 17 (Articolul 23 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din România şi din Comunitate, care sunt supuse Reglementării (C.E.E.) nr. 3.687/1991 privind organizarea comună a pieţei în sectorul produselor piscicole.

ARTICOLUL 18 (Articolul 24 din Acordul european)

1. Comunitatea şi România îşi vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XIV şi XV, pe o bază armonioasă şi reciprocă, în concordanţă cu condiţiile stipulate în acele anexe. Prevederile art. 15 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.

2. Comisia mixtă va examina posibilitatea încheierii între părţi a unui acord privind produsele piscicole, atunci când condiţiile necesare o vor permite.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI COMUNE

ARTICOLUL 19 (Articolul 25 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica comerţului cu toate produsele, exceptând cazurile când se stipulează altfel în prezentul acord sau în protocoalele nr. 1, 2 sau 3.

se încarcă...