Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 296/2015 de stabilire a modalităţilor procedurale de cooperare între statele membre privind identificarea electronică în temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R0296

În vigoare de la 17.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 12 alineatul (7),

întrucât:

(1) Cooperarea dintre statele membre privind interoperabilitatea şi securitatea sistemelor de identificare electronică este esenţială pentru a promova un nivel ridicat de încredere şi securitate corespunzător gradului de risc pe care îl prezintă astfel de sisteme.

(2) Articolul 7 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 solicită statului membru care emite notificarea să furnizeze celorlalte state membre o descriere a sistemului respectiv cu şase luni înainte, pentru ca statele membre să poată coopera în modul descris la articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(3) Cooperarea dintre statele membre necesită proceduri simplificate. Interoperabilitatea şi securitatea sistemelor de identificare electronică nu pot decurge din proceduri derulate în limbi diferite. Utilizarea limbii engleze pe parcursul cooperării ar trebui să faciliteze interoperabilitatea şi securitatea sistemelor de identificare electronică; cu toate acestea, traducerea documentelor deja existente nu ar trebui să antreneze o sarcină de lucru excesivă.

(4) În statele membre, diverse elemente ale sistemelor de identificare electronică sunt gestionate de diferite autorităţi sau organisme. Pentru a permite o cooperare eficace şi pentru a simplifica procedurile administrative, este necesar să se asigure faptul că fiecare stat membru dispune de un ghişeu unic prin intermediul căruia se poate lua legătura cu autorităţile şi organismele competente.

(5) Schimbul de informaţii, de experienţă şi de bune practici între statele membre facilitează dezvoltarea sistemelor de identificare electronică şi reprezintă un instrument de realizare a interoperabilităţii tehnice. Necesitatea unei astfel de cooperări este justificată în mod specific atunci când este vorba de ajustări ale sistemelor de identificare electronică deja notificate, de modificări aduse sistemelor de identificare electronică referitoare la care statele membre au fost informate înainte de notificare, precum şi atunci când au loc evoluţii importante sau incidente care pot afecta interoperabilitatea sau securitatea sistemelor de identificare electronică. Statele membre ar trebui, de asemenea, să dispună de mijloacele necesare pentru a solicita altor state membre astfel de informaţii privind interoperabilitatea şi securitatea sistemelor de identificare electronică.

(6) Evaluarea inter pares a sistemelor de identificare electronică ar trebui privită ca un proces de învăţare reciprocă, ce contribuie la consolidarea încrederii între statele membre şi asigură interoperabilitatea şi securitatea sistemelor de identificare electronică notificate. Aceasta solicită statelor membre care emit notificarea să furnizeze suficiente informaţii cu privire la sistemele lor de identificare electronică. Cu toate acestea, necesitatea statelor membre de a menţine caracterul confidenţial al anumitor informaţii, atunci când acest lucru este de o importanţă majoră pentru securitate, trebuie să fie, de asemenea, luată în considerare.

(7) Pentru a se asigura că procesul de evaluare inter pares este eficient din punctul de vedere al costurilor şi produce rezultate clare şi concludente, precum şi pentru a evita impunerea unor sarcini inutile asupra statelor membre, statele membre ar trebui să efectueze, în mod colectiv, o evaluare inter pares unică.

(8) Atunci când cooperează în chestiuni privitoare la sistemele de identificare electronică, inclusiv cu ocazia efectuării evaluărilor inter pares, statele membre ar trebui să ia în considerare evaluările efectuate de către o parte terţă independentă, dacă acestea sunt disponibile.

(9) Pentru a facilita regimul procedural în vederea atingerii obiectivelor vizate la articolul 12 alineatele (5) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, este necesară instituirea Reţelei de Cooperare. Obiectivul este acela de a garanta existenţa unui forum care să includă toate statele membre şi să le determine, în mod formal, să coopereze în ceea ce priveşte aspectele practice ale menţinerii cadrului de interoperabilitate.

(10) Reţeaua de Cooperare ar trebui să examineze proiectele de formulare de notificare puse la dispoziţie de statele membre în conformitate cu articolul 7 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 şi să emită avize oferind indicaţii în ceea ce priveşte conformitatea sistemelor descrise cu cerinţele prevăzute la articolul 7, articolul 8 alineatele (1) şi (2) şi articolul 12 alineatul (1) din regulamentul respectiv şi cu actul de punere în aplicare menţionat la articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv. Articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 solicită statelor membre care emit notificarea să descrie modul în care sistemul de identificare electronică notificat îndeplineşte cerinţele de interoperabilitate în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Statele membre ar trebui să ia în considerare în special avizele Reţelei de Cooperare în momentul în care se pregătesc să îşi achite obligaţiile care le revin în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 de a descrie modul în care sistemul de identificare electronică notificat îndeplineşte cerinţele de interoperabilitate în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...