Back

Parlamentul României

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege stabileşte cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei în agricultură.

Art. 2. - Modificări (1)

Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - Modificări (1)

Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială pentru a furniza bunuri, servicii şi locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi.

Art. 4. -

(1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 şi 2.

(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice.
Modificări (2)

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 1, în majoritate, şi persoane fizice sau juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Modificări (3)

Art. 5. -

Cooperativa agricolă se constituie şi funcţionează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părţi sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabileşte prin actul constitutiv. Părţile sociale pot fi în bani şi/sau în natură; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.

Art. 6. -

Cooperaţia agricolă cuprinde cooperative, entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:
Modificări (1)

a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole;

c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;

d) cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură;

e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;

f) cooperative agricole pentru finanţare, asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;
Modificări (1)

g) cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 7. -

Cooperativa agricolă desfăşoară activităţi comerciale, fiind producătoare de bunuri şi de servicii în agricultură, urmărind în acest scop:
Modificări (1)

a) asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice de către toţi membrii cooperatori;

b) asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producţiei agricole;

c) obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, conform standardelor de piaţă;

d) crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum;

e) valorificarea producţiei realizate;

f) dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural.

Art. 8. -

Cooperativele agricole au la bază următoarele principii cooperatiste:

a) principiul asocierii voluntare şi deschise;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei;
Modificări (1)

c) principiul participării economice a membrilor cooperatori;

d) principiul autonomiei şi independenţei cooperativelor agricole;

e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori;

f) principiul cooperării dintre cooperativele agricole;

g) principiul preocupării pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor.

Art. 9. -

În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) membru cooperator - persoana fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;
Modificări (1)

b) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;
Modificări (1)

c) parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea părţilor sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

d) parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activităţii, mai puţin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;

e) părţi sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile şi care nu sunt purtătoare de dobânzi.

CAPITOLUL II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole

Art. 10. -

(1) Cooperativa agricolă se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza actului constitutiv încheiat sub forma unui înscris autentic, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, însoţit de statut.
Modificări (1)

(2) În îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe şi alte sedii secundare.

Art. 11. -

(1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea, sediul şi zona în care aceasta activează;
Modificări (1)

b) tipul şi gradul cooperativei agricole;

c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice membri cooperatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor juridice membri cooperatori.
Modificări (3)

(2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisă şi completă a activităţilor;

b) durata de funcţionare a cooperativei agricole;

c) condiţiile în care se dobândeşte sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum şi condiţiile în care acesta poate fi exclus;

d) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul minim şi limita maximă de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris;

e) modalitatea de vărsare a părţilor sociale subscrise şi condiţiile de restituire a lor;

f) reguli privind alegerea, componenţa şi atribuţiile adunării generale, consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, atribuţiile şi obligaţiile acestora;

g) modul de dizolvare şi lichidare a cooperativei agricole;

h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezervă;

i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administraţie şi condiţiile de validitate a hotărârilor acestora;

j) evidenţele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilităţii;

k) condiţiile privind înfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, secţii, puncte de lucru;

l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori;

m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosinţă a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;

n) orice alte prevederi a căror necesitate rezultă din dispoziţiile prezentei legi şi din alte dispoziţii legale.

Art. 12. -

(1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie la care se adaugă sintagma cooperativă agricolă.
Modificări (1)

(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă în denumirea societăţilor care nu au statutul de cooperativă agricolă şi forma de organizare corespunzătoare.

Art. 13. -

Actul constitutiv şi statutul cooperativei agricole se semnează de membrii fondatori.

Art. 14. -

(1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.

(2) Cererea de înregistrare şi autorizare va fi însoţită de actul constitutiv şi de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise, precum şi de actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.

(3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.

CAPITOLUL III Capitalul social

Art. 15. -

(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, şi de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

(2) Numărul părţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

(3) Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social al cooperativei agricole.

(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile şi imobile se vor evalua pentru a se determina valoarea părţilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.
Modificări (1)

(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de a le folosi şi de a le culege fructele.
Modificări (2)

(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale.
Modificări (1)

(7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.

(8) Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.
Modificări (1)

(9) Părţile sociale pot fi cesionate, de regulă, între membrii cooperatori, donate şi lăsate moştenire. Cesionarea şi donarea părţilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale şi numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă.
Modificări (1)

(10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea părţilor sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum şi în cazul dizolvării cooperativei agricole.

CAPITOLUL IV Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori

Art. 16. -

(1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori.

(2) Calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administraţie şi aprobată de adunarea generală, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole.
Jurisprudență (3)

(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică sau juridică care:
Modificări (2)

a) are capacitatea deplină de exerciţiu, respectiv este legal constituită;

b) împărtăşeşte scopul comun;

c) face o cerere de aderare, cu excepţia membrilor fondatori;

d) subscrie şi plăteşte numărul de părţi sociale prevăzut în actul constitutiv;

e) se angajează să respecte prevederile legale şi actul constitutiv al cooperativei agricole;

f) îndeplineşte orice alte condiţii prevăzute de actul constitutiv;

g) la data înscrierii în cooperativa agricolă, fiecare membru trebuie să verse cel puţin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferenţa se va vărsa în termen de 12 luni de la data înscrierii.

(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, precum şi persoanele în al căror cazier fiscal există înscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni.
Modificări (1)

(5) Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori faţă de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conţină obligatoriu dispoziţii privitoare la:

a) participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale cooperativei agricole;

b) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al cooperativei agricole;

c) participarea la distribuirea profitului net;

d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole;

e) dreptul la informaţii privind activităţile cooperativei agricole;

f) dreptul de a se retrage din cooperativa agricolă;

g) dreptul de a beneficia de facilităţi şi servicii de la cooperativa agricolă.

se încarcă...