Back

Parlamentul României

Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.12.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

(1) Soţul supravieţuitor al unei persoane care la data decesului avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar de 25% din nivelul pensiei soţului decedat.
Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (4)

(2) Soţul supravieţuitor, în înţelesul prezentei legi, este pensionarul din sistemul public care nu s-a recăsătorit după decesul soţului, iar durata căsătoriei cu acesta a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se diminuează proporţional.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(3) Ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soţului supravieţuitor care are îndeplinită vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(4) În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soţului supravieţuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru aceste categorii de pensionari.
Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul persoanelor cu drepturi de pensie stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă soţului supravieţuitor a cărui pensie, la data solicitării dreptului, se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate pentru această categorie de pensionari.
Puneri în aplicare (1)

(6) În situaţia soţului supravieţuitor cu drepturi de pensie stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se acordă dacă, la data solicitării dreptului, suma pensiilor obţinute din ambele sisteme se situează sub nivelul pensiei medii anuale prognozate, prevăzută la alin. (4).

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual corespunzător pensiei din sistemul public aflate în plată sau cuvenite soţului decedat la data decesului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi au deja calitatea de soţ supravieţuitor.

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soţi decedaţi au avut pensii stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabileşte ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (2), ai căror soţi decedaţi au avut pensii stabilite în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, punctajul mediu anual pe baza căruia se stabileşte ajutorul lunar prevăzut la art. 1 reprezintă 25% din punctajul mediu anual aferent pensiei medii anuale, prognozată pentru acest sistem, în primul an de aplicare a legii.

(5) În situaţia în care soţul decedat a beneficiat de pensii stabilite atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, soţul supravieţuitor beneficiază de un singur ajutor lunar, stabilit în funcţie de pensia cea mai avantajoasă.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, punctajul mediu anual aferent ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 4. -

Cuantumul ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor se stabileşte prin înmulţirea punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor art. 2, cu valoarea unui punct de pensie, stabilită potrivit legii.

Art. 5. -

Cuantumurile pensiilor medii anuale prognozate, prevăzute la art. 1 şi 2, se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se stabileşte prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Ajutorul lunar prevăzut la art. 1 se acordă şi se plăteşte de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.
Jurisprudență (1)

(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător şi ajutorului stabilit în condiţiile prezentei legi.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Ajutorul lunar prevăzut de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - Modificări (1)

Prevederile prezentei legi intră în vigoare după finalizarea operaţiunilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 14 decembrie 2004.

Nr. 578.

se încarcă...