Back

Parlamentul României

Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

În vigoare de la 23.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, în vederea apărării drepturilor şi a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive şi altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociaţii proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociaţii.

(2) Asociaţia pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică.

(3) Un pensionar nu poate face parte în acelaşi timp din mai multe asociaţii ale pensionarilor.

Art. 2. -

Asociaţia pensionarilor se constituie în scopul:

a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată şi acordată în condiţiile legii, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

b) reprezentării membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;

c) organizării de activităţi recreative, culturale şi sportive, pentru pensionari şi familiile acestora;

d) organizării unor activităţi de ajutorare şi asistenţă socială pentru pensionari, în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice.

CAPITOLUL II Înfiinţarea şi înscrierea asociaţiilor pensionarilor

Art. 3. -

(1) Asociaţia pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel puţin 25 de pensionari care, pe baza înţelegerii, pun în comun contribuţia materială şi intelectuală pentru realizarea unor activităţi în interesul acestora.

(2) Asociaţiile pensionarilor se constituie corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale: judeţ, oraş, comună.

(3) Pensionarii proveniţi din acelaşi domeniu de activitate îşi pot constitui organizaţii proprii.

Art. 4. -

Asociaţia pensionarilor dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială aceasta îşi are sediul, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii fondatori încheie, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii, actul constitutiv şi aprobă statutul asociaţiei pensionarilor.

(2) Actul constitutiv cuprinde:

a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele şi prenumele, cetăţenia şi domiciliul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei, activul patrimonial, în valoare de cel puţin salariul minim pe economie, la data constituirii asociaţiei, care este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al membrilor fondatori;

g) componenţa nominală a primelor organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) datele persoanei/persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei pensionarilor;

i) semnăturile membrilor fondatori.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor prevăzute la lit. g) şi h);

b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru al asociaţiei;

d) drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrative şi de control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

h) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei.

Art. 6. -

(1) Cererea pentru înscrierea asociaţiei pensionarilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul se depune la judecătorie de persoana împuternicită, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. h).

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociaţiei;

c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

d) dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.

Art. 7. -

(1) Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 8. -

(1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(2) Dacă încălcarea cerinţelor legale constatată priveşte dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţia României, republicată, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

Art. 9. -

(1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere, prin încheiere motivată.

(3) Încheierile prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Art. 10. -

(1) Încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere este supusă numai recursului.

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului de pe lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(3) Termenul de recurs este de 10 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. -

(1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 7, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se reprezentantului asociaţiei, la cerere, un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În relaţiile cu terţii, dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Art. 12. -

(1) Asociaţia judeţeană a pensionarilor îşi poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.

(2) Filialele sunt entităţi cu sau fără personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie.

(3) Filiala se constituie prin hotărâre a comitetului asociaţiei. Personalitatea juridică, unde este cazul, se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(4) În vederea înscrierii filialei asociaţiei pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 8-11 sunt aplicabile în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea asociaţiei pensionarilor

Art. 13. -

Organele asociaţiei pensionarilor sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul asociaţiei;

c) comisia de cenzori;

d) biroul executiv, în cadrul asociaţiilor cu peste 3.000 de membri.

Art. 14. -

(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor săi.

(2) În exercitarea competenţei sale, adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) stabilirea obiectivelor generale ale asociaţiei pensionarilor;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor comitetului asociaţiei;

d) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori;

e) modificarea statutului;

f) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

g) orice alte atribuţii prevăzute în prezenta lege şi în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către comitetul asociaţiei.

(4) Adunarea generală se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) şi c).

(5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut şi regulamente.

Art. 15. -

(1) Comitetul asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

(2) Pot fi aleşi în comitetul asociaţiei sau în comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplină de exerciţiu şi nu au antecedente penale.

(3) În exercitarea competenţei sale comitetul asociaţiei are următoarele atribuţii principale:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele asociaţiei şi pentru aceasta;

c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea comitetului asociaţiei se stabilesc prin statut. Comitetul asociaţiei îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

se încarcă...