Back

Parlamentul României

Legea nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.12.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege stabileşte măsuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum şi cu privire la promovarea acestora în presă şi în alte publicaţii tipărite, în emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societăţii informaţionale şi prin sponsorizarea în domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuită a produselor din tutun, în vederea prevenirii consumului produselor din tutun.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;

b) publicitate pentru produse din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;
Modificări (1)

c) sponsorizare pentru produse din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea mărcilor produselor din tutun;
Modificări (1)

d) servicii ale societăţii informaţionale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Se interzice publicitatea produselor din tutun:

a) în presa scrisă şi în alte publicaţii tipărite, cu excepţia anunţurilor prevăzute expres de lege;
Modificări (1)

b) transmisă de posturile de radiodifuziune şi de televiziune publice sau private;

c) în cinematografe;
Modificări (1)

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau structuri de afişaj pentru care se datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
Modificări (1)

e) prin serviciile societăţii informaţionale;

f) prin folosirea mărcilor de tutun pe produse sau servicii care nu au legătură cu produsele din tutun;
Modificări (1)

g) prin vânzarea de dulciuri sau de jucării destinate copiilor şi fabricate cu intenţia evidentă de a da produsului şi/sau ambalajului său asemănarea cu un tip de produs din tutun.
Modificări (1)

(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicaţiile destinate în mod exclusiv profesioniştilor din domeniul industriei tutunului şi în publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi nici nu sunt destinate în principal pieţei româneşti sau celei comunitare.
Modificări (1)

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societăţii informaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activităţilor care au efecte transfrontiere sau care implică ori au loc în cel puţin două state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este România.

(2) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun în contextul sponsorizării evenimentelor prevăzute la alin. (1), având ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi se sancţionează astfel:

a) firmele distribuitoare, cu amendă contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) contravenienţii majori, cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

c) contravenienţii minori, precum şi persoanele care sunt elevi sau studenţi, cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) şi cu suspendarea temporară a activităţii de către instituţiile competente.

Art. 6. -

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. -

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, şi unele dispoziţii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului şi la iniţiativele de îmbunătăţire a controlului asupra tutunului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PREŞEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 457.

se încarcă...