Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 280/2015 privind instituirea Sistemului pentru achiziţii şi producţie din Eurosistem (BCE/2014/44) Număr celex: 32015O0280

În vigoare de la 12.03.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 14.3 şi articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare "tratatul") şi articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") acordă Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote euro în Uniune. Acest drept exclusiv include competenţa de a stabili cadrul juridic pentru producţia şi achiziţia de bancnote euro. BCE poate atribui responsabilitatea de a produce bancnote euro băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") în conformitate cu cotele procentuale deţinute de BCN în capitalul subscris al BCE pentru exerciţiul financiar relevant, calculate utilizând ponderile din grila de repartiţie menţionată la articolul 29.1 din Statutul SEBC (denumită în continuare "grila de repartiţie pentru capital"). Cadrul juridic pentru producţia şi achiziţia de bancnote euro trebuie, pe de o parte, să respecte cerinţa prevăzută la articolul 127 alineatul (1) din tratat şi la articolul 2 din Statutul SEBC potrivit căreia Eurosistemul trebuie să acţioneze în conformitate cu principiul unei economii de piaţă deschise, în care concurenţa este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor, şi, pe de altă parte, să ţină seama de natura specifică a bancnotelor euro, care sunt produse pentru a fi emise de Eurosistem ca mijloace de plată sigure. Cadrul juridic pentru producţia şi achiziţia de bancnote euro trebuie, de asemenea, să ţină seama de faptul că anumite BCN dispun de propria imprimerie internă pentru producţia de bancnote euro.

(2) Având în vedere principiile menţionate mai sus, Consiliul guvernatorilor a decis la 10 iulie 2003 că, pentru achiziţia de bancnote euro, de la 1 ianuarie 2012 ar trebui să se aplice o abordare competitivă comună la nivelul Eurosistemului pentru licitaţii (denumită în continuare "procedura unică de licitaţie din Eurosistem"), astfel cum este prevăzut în Orientarea BCE/2004/18. În martie 2011, Consiliul guvernatorilor a decis să amâne începerea aplicării procedurii unice de licitaţie din Eurosistem până la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care între timp ar fi fost stabilită o dată de începere diferită şi sub rezerva unei examinări ulterioare a situaţiei. În decembrie 2013, din cauza modificării premiselor care au stat la baza stabilirii datei preconizate pentru începerea aplicării procedurii unice de licitaţie din Eurosistem, Consiliul guvernatorilor a decis că aplicarea procedurii unice de licitaţie din Eurosistem va începe la o dată care urmează a fi stabilită de acesta.

(3) Ţinând seama de faptul că piaţa a devenit mult mai competitivă decât era în 2004 şi utilizarea procedurii unice de licitaţie din Eurosistem în locul mecanismelor actuale nu prezintă niciun avantaj, Consiliul guvernatorilor a decis că ar trebui avut în vedere, ca o posibilă alternativă, un sistem pentru achiziţii şi producţie din Eurosistem (denumit în continuare "SAPE").

(4) Pentru a asigura continuitatea aprovizionării, menţine know-how-ul intern în cadrul Eurosistemului, promova concurenţa şi reduce costurile la nivelul Eurosistemului, precum şi pentru a profita de inovaţia din sectoarele privat şi public, SAPE ar trebui să fie compus din doi piloni: un grup de BCN care produc bancnotele euro utilizând o imprimerie internă (denumite în continuare "BCN din grupul cu imprimerii interne") şi un grup de BCN care desfăşoară proceduri de achiziţii publice pentru bancnotele euro (denumite în continuare "BCN din grupul cu licitaţie"). SAPE ar trebui să promoveze producţia eficientă de bancnote euro în Eurosistem. De asemenea, SAPE va implica alinierea suplimentară a cerinţelor legale aplicabile BCN din grupul cu licitaţie, de exemplu în ceea ce priveşte utilizarea criteriilor de eligibilitate în procesul de licitaţie şi clauzele şi condiţiile contractuale. Cerinţele stabilite în legătură cu SAPE ar trebui să vizeze asigurarea de condiţii de concurenţă echitabile în licitaţiile pentru producţia de bancnote euro.

(5) BCN din grupul cu licitaţie vor rămâne responsabile pentru producţia şi achiziţia bancnotelor euro care le-au fost alocate în conformitate cu grila de repartiţie pentru capital. Pentru a-şi îndeplini obligaţiile, aceste BCN vor organiza licitaţii pentru atribuirea producerii de bancnote euro şi vor desfăşura proceduri de licitaţie în mod individual sau în comun cu alte BCN, în conformitate cu normele aplicabile privind achiziţiile. Pentru a asigura condiţii de concurenţă echitabile, BCN din grupul cu licitaţie ar trebui să urmărească să-şi armonizeze cerinţele privind licitaţiile, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi a Uniunii în materie de achiziţii.

(6) BCN din grupul cu imprimerii interne vor rămâne responsabile pentru producţia bancnotelor euro care le-au fost alocate în conformitate cu grila de repartiţie pentru capital. Ţinând seama de necesitatea de a asigura condiţii de concurenţă echitabile între toate imprimeriile, aceste BCN ar trebui să se asigure că imprimeriile interne nu participă la proceduri de licitaţie pentru producţia de bancnote euro organizate şi desfăşurate în Uniune şi nu acceptă comenzi pentru producţia de bancnote euro de la terţi din afara BCN din grupul cu imprimerii interne.

(7) În cazul în care acestea iniţiază o formă de cooperare, BCN din grupul cu imprimerii interne trebuie să respecte legislaţia naţională şi a Uniunii aplicabilă. Atunci când pentru a realiza această cooperare se constituie o persoană juridică separată, o BCN poate deveni o BCN din grupul cu imprimerii interne în cazul în care controlează în comun această persoană juridică în sensul prezentei orientări.

(8) Bancnotele euro au un caracter sensibil şi avansat din punct de vedere tehnologic. Prin urmare, acestea trebuie produse într-un mediu pe deplin sigur, controlat şi confidenţial, care garantează livrări fiabile, sustenabile şi de calitate ridicată de-a lungul timpului. În plus, Eurosistemul trebuie să acorde atenţia cuvenită posibilului impact al producerii de bancnote euro asupra sănătăţii şi siguranţei publice, precum şi asupra mediului.

(9) Consiliul guvernatorilor va monitoriza evoluţiile referitoare la toate materiile prime şi factorii de producţie cheie implicaţi în achiziţia şi producţia de bancnote euro şi, dacă este necesar, va lua măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că acestea sunt selectate şi/sau achiziţionate astfel încât să asigure continuitatea livrării de bancnote euro şi, fără să aducă atingere dreptului Uniunii în domeniul concurenţei şi competenţelor Comisiei Europene, pentru a preveni abuzul de poziţie dominantă pe piaţă din partea oricărui contractant sau furnizor.

(10) Dispoziţiile prezentei orientări ar trebui interpretate, dacă este necesar, în conformitate cu normele cuprinse în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi, de la 18 aprilie 2016, în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...