Back

Parlamentul României

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.07.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Art. 2. -

(1) Au dreptul să exercite profesia de psiholog:
Puneri în aplicare (1)

a) cetăţenii români;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai celorlalte state din Spaţiul Economic European, prin stabilire în România sau în regim de servicii temporare;

c) cetăţenii din alte ţări cu care România are convenţii bilaterale în domeniu.

(2) Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se face de către persoanele prevăzute la alin. (1), care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, obţinută într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.
Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

Psihologul cu drept de liberă practică se supune, în exercitarea profesiei, prevederilor legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Psihologul cu drept de liberă practică îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia.

(2) Confidenţialitatea actului psihologic este protejată prin lege şi este o obligaţie a oricărui psiholog.
Puneri în aplicare (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

Psihologul cu drept de liberă practică desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

a) studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;

b) investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice;

c) elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;

d) testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;

e) interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare.

Art. 6. -

Exercitarea profesiei de psiholog se desfăşoară:

a) în sectorul privat, în regim salarial, sau independent cu drept de liberă practică, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale altor reglementări şi acte normative în vigoare;

b) în sectorul public, în care psihologii au, după caz, statutul de funcţionar public, cadru didactic şi alte funcţii, potrivit prevederilor legilor speciale şi regulamentelor sau statutelor instituţiei respective.
Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

SECŢIUNEA 1 Dobândirea şi exercitarea dreptului de liberă practică
Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

(1) Dreptul de liberă practică implică exercitarea activităţilor prevăzute la art. 5 şi asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea actului profesional în raport cu beneficiarii serviciilor psihologice, cu respectarea reglementărilor specifice în domeniu.

(2) Dreptul de liberă practică se exercită olograf, cu menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a codului personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, concomitent cu aplicarea parafei proprii.

Art. 8. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) dobândesc atestatul de liberă practică în condiţiile prezentei legi. Dobândirea atestatului atrage înscrierea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca psihologi de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi ale celorlalte state din Spaţiul Economic European, dobândesc dreptul de liberă practică în urma recunoaşterii profesionale, în conformitate cu dispoziţiile legii speciale şi ale normelor europene în domeniu.

(3) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), care prestează servicii temporare, au obligaţia de a face o declaraţie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Psihologilor din România, acestea fiind exceptate de la procedura atestării, precum şi de la obligativitatea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România sau de la plata unei taxe administrative. În acest caz se aplică o procedură simplificată, stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 9. -

Atestatul de liberă practică se eliberează pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi şi a stării de sănătate certificate.

Art. 10. -

În funcţie de competenţa şi experienţa profesională ale solicitantului, se poate acorda una dintre următoarele forme de atestare:

a) atestatul de liberă practică pentru activitate în condiţii de supervizare, pentru psihologii fără experienţă în domeniul respectiv;

b) atestatul de liberă practică în regim de asociere, pentru psihologii care lucrează în colective profesionale;

c) atestatul de liberă practică autonomă, pentru psihologii care întrunesc criteriile de competenţă şi experienţă profesională stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 11. -

Atestatele prevăzute la art. 10 lit. a) şi b) pot fi revizuite, la cerere, după minimum un an.

Art. 12. -

Controlul şi supravegherea modului de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică se fac în conformitate cu prevederile prezentei legi.

SECŢIUNEA a 2-a Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

Art. 13. - Referințe (1)

(1) Pentru exercitarea profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot înfiinţa, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau îşi pot desfăşura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.
Jurisprudență (2)

(2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, psihologii cu drept de liberă practică pot angaja salariaţi, în condiţiile legii.

Art. 14. -

(1) Cabinetele individuale de psihologie, constituite potrivit legii, se declară la Colegiul Psihologilor din România. Raporturile contractuale se stabilesc între psihologul cu drept de liberă practică şi beneficiarul serviciilor oferite de acesta.

(2) Cabinetele individuale se pot asocia prin contract şi se declară la Colegiul Psihologilor din România.

(3) Formele şi modalităţile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul Psihologilor din România, sunt înregistrate în mod obligatoriu în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

Art. 15. -

(1) Societăţile civile profesionale se constituie, în condiţiile legii, prin contract de societate civilă încheiat între 2 sau mai mulţi psihologi cu drept de liberă practică, şi sunt declarate la Colegiul Psihologilor din România.

(2) Raporturile contractuale se nasc între beneficiar şi societatea civilă profesională, indiferent care dintre psihologii cu drept de liberă practică asociaţi îndeplineşte serviciul profesional.

(3) În cadrul societăţilor civile profesionale patrimoniul este comun şi aparţine asociaţiilor în cotele-părţi stabilite prin contractul de societate civilă.

SECŢIUNEA a 3-a Drepturile şi obligaţiile psihologilor cu drept de liberă practică

Art. 16. -

Psihologul cu drept de liberă practică are următoarele drepturi:

a) să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 5, în conformitate cu tipul de atestat deţinut;

b) să obţină pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat în mod liber cu beneficiarul.

Art. 17. -

Psihologul cu drept de liberă practică are următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

b) să se conformeze şi să respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

c) să exercite dreptul de liberă practică în limitele stabilite prin tipul de atestat deţinut;

d) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale;

e) să îşi asume întreaga responsabilitate profesională faţă de beneficiar, manifestând conştiinciozitate şi probitate profesională;

f) să servească interesele beneficiarului în acord cu interesul public şi cu exigenţele profesionale.

SECŢIUNEA a 4-a Suspendarea şi încetarea dreptului de liberă practică.
Radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă
practică din România

Art. 18. -

Dreptul de liberă practică se suspendă:

a) temporar, la cererea persoanei înscrise;

b) după 6 luni de neplată, fără justificare, a cotizaţiei anuale către Colegiul Psihologilor din România, până la achitarea ei integrală;

c) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii;

d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 19. -

(1) Dreptul de liberă practică încetează:

a) prin renunţarea în scris la exerciţiul dreptului de liberă practică;

b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură cu exercitarea dreptului de liberă practică, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(2) Încetarea dreptului de liberă practică atrage radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

SECŢIUNEA a 5-a Interdicţii şi incompatibilităţi în exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică

Art. 20. -

Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică:

a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de psiholog şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
Modificări (1)

b) psihologul căruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească;

c) psihologul căruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancţiune disciplinară, pe durata suspendării.

Art. 21. -

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este incompatibilă cu:

a) desfăşurarea oricărei activităţi de natură a aduce atingere demnităţii profesionale sau bunelor moravuri;

b) starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, potrivit legii;

c) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor sau metodelor profesionale în defavoarea persoanei sau în scop ilegal.

Art. 22. -

Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) trebuie să facă dovada că nu se află într-o situaţie definită la art. 20 şi 21, prin documente provenite de la autorităţile competente din ţările respective.

CAPITOLUL III Colegiul Psihologilor din România
Puneri în aplicare (1)

SECŢIUNEA 1 Organizare şi atribuţii

Art. 23. -

(1) Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă şi independentă, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta şi de a ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

(2) Colegiul are sediul central în municipiul Bucureşti.

(3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liberă practică din România.

(4) Psihologii cu drept de liberă practică au dreptul, fără nici o îngrădire, să adere la alte forme de asociere profesională.

(5) Colegiul are obligaţia de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România.

se încarcă...