Back

Parlamentul României

Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea şi alte drepturi băneşti ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României şi îndeplinesc funcţii diplomatice şi consulare, precum şi ale personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, în administraţia centrală sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Această valoare se actualizează periodic, potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de bază lunar.
Jurisprudență (1)

(3) Ordonatorul principal de credite calculează nivelurile salariilor de bază lunare ce corespund coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 1 şi valorii de referinţă sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei, în favoarea personalului.

Art. 4. -

Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. -

(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimiţătoare, are dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii, altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat;

c) o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe ţări;

d) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate;

f) o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate;

g) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale şi universitare în străinătate, în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele;

h) o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc, insecuritate şi de conflict armat;

i) o indemnizaţie de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune;

k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară;

l) o indemnizaţie lunară în lei pentru copiii minori şi pentru cei care urmează studii universitare până la vârsta de 25 de ani, aflaţi în întreţinere în ţară;
Modificări (2)

m) o indemnizaţie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară.

(2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care însoţesc, pe o perioadă continuă de minimum 12 luni, personalul angajat la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale.
Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unităţile trimiţătoare suportă costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi de dotare a locuinţei din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare, indemnizaţia pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei şi costul cazării la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuinţa în Bucureşti, pe perioada venirii în ţară în interes de serviciu.

Art. 7. -

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi, aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din administraţia
centrală a Ministerului Afacerilor Externe

SECŢIUNEA 1 Salarizarea

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Pentru activitatea depusă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază, şi o parte variabilă, constând din sporuri, indemnizaţii, premii, prime şi alte drepturi băneşti.

Art. 9. -

(1) Salariile de bază ale membrilor Corpului diplomatic şi consular şi ale personalului care ocupă funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, care se aplică, de drept, pentru funcţiile diplomatice şi consulare şi funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte salariul de bază lunar pentru personalul diplomatic şi consular sunt prevăzuţi în anexa nr. 1, iar pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.

Art. 10. -

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele corespunzătoare funcţiei îndeplinite, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea pe care o implică funcţia de conducere.

(2) Indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază şi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Indemnizaţia de conducere se acordă şi membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, încadraţi pe funcţii diplomatice sau consulare de execuţie din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al membrului Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al ministerului. Indemnizaţia este stabilită de ministrul afacerilor externe în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 11. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă.

Art. 12. -

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care au titlul ştiinţific de doctor beneficiază, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 13. - Jurisprudență (5)

Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, membrii Corpului diplomatic şi consular al României primesc lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi cunosc două sau mai multe limbi străine, pe care le folosesc în exercitarea funcţiei diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care sunt delegaţi, detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie îşi păstrează salariul de încadrare brut lunar şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o funcţie la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic şi consular detaşaţi sau trecuţi temporar în altă funcţie beneficiază de acest salariu şi de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sancţiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică.

(2) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o altă funcţie se suportă de instituţiile în care persoana în cauză îşi desfăşoară activitatea.

Art. 16. -

Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, numiţi temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din minister pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă sau este suspendat din funcţie, potrivit legii, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi, şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 17. -

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

(2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic şi consular, numiţi în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi şi de indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

SECŢIUNEA a 2-a Alte drepturi băneşti

Art. 18. -

(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada lucrată, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la întregul an.

(3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul în cazul persoanelor care, în cursul anului, au fost sancţionate disciplinar sau au obţinut calificativul "satisfăcător" ori "slab" în aprecierea activităţii.

Art. 19. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi, care a obţinut rezultate deosebite în activitate, poate beneficia de premii lunare în cursul anului, dintr-un fond constituit în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Afacerilor Externe, prin legea anuală a bugetului de stat. Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ministrul afacerilor externe poate aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.

Art. 20. -

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare şi alte concedii, în condiţiile legii.

(2) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, în luna plecării în concediu.

Art. 21. - Jurisprudență (4)

(1) La plecarea în concediul de odihnă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază în lei din luna anterioară plecării în concediu.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă integral, o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare, dar nu mai mică de 15 zile lucrătoare.
Jurisprudență (1)

(3) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau parţial, îl pot efectua în anul următor, în condiţiile legii.

(4) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum şi moştenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate.

Art. 22. -

În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria - 5 zile lucrătoare;

b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare.
Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concedii de studii pentru susţinerea examenelor postuniversitare şi a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat.

(2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual.

(3) Concediul de studii se plăteşte în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile şi dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel puţin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani.

(4) Pe perioada concediului de studii se plăteşte salariul de bază corespunzător funcţiei deţinute şi, după caz, sporul de vechime.

Art. 24. -

Membrii Corpului diplomatic şi consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părţilor.

Art. 25. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru condiţii deosebite de muncă - grele, vătămătoare sau periculoase -, se acordă un spor de 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
Jurisprudență (1)

(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare a sporului, stabilite conform legii, se aprobă conform legislaţiei în vigoare.
Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată se poate acorda anual, în limita a 20% din numărul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Numărul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislaţiei aplicabile în sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în perioada anterioară. În cazul în care, pe parcursul anului, se întrerup sau se modifică raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada rămasă.

(3) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(4) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrare.

(5) Salariul de merit se retrage în cursul anului, în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 27. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către persoanele încadrate în funcţii diplomatice sau consulare, precum şi de înalţii funcţionari publici se plătesc cu un spor la salariul de bază, astfel:
Jurisprudență (1)

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare.

(2) Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
Jurisprudență (1)

(3) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea membrului Corpului diplomatic şi consular al României, în condiţiile în care orele nu au fost plătite.
Jurisprudență (1)

(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.

se încarcă...